19
La Pol 'e nana'i na fanua 'i Efesas
Alata la Apolos ngaia 'e nana'i 'i Korin, ngaia 'e leka tari fataia 'ubulana gule'e lefu 'i Galesia ma 'i Frijia leleka maka nigi na fanua 'i Efesas. Ma ngaia ka to'o daria tani ta'a ngaa'i gila tagoto'o 'i no'ona. Ma ngaia ka orisiga maka 'ilo'oo, mooru moru to'o no'o na nga Anoe 'ola Abu na alata moru tagoto'o ana?”
Ma gila lamadu'aa ma gila ka 'ilo'oo, “Meeru meru 'ame longoa 'ua nga Anoe 'ola Abu.”
La Pol 'e orisiga la'u maka 'ilo'oo, “Ma nga naruabunga 'uta'i na mooru moru naruabu 'ania?”
Ma gila lamadu'aa ma gila ka fata 'ilo'oo, “Nga naruabunga laka'u la Jon 'e alafuu suria.”
Sui ma la Pol ka fata la'u 'ilo'oo faga, “La Jon ngaia 'e naruabu mola na ta'a na gila bulota'i mai fa'asia nga rianga aaga. Ma la Jon ka iiria la'u mola fana ta'a 'agila tagoto'o na nga wane na te'e nigi mai 'i burina; na la Jisas.”
Ma alata gila longoa nga 'ola lo'oori, gila ka naruabu fana 'ani faate'enia na'a gila tagoto'o ala Jisas nga Alafa. Ma la Pol ka arua nga nimana fafiga, ma nga Anoe 'ola Abu ka sifo fafiga, ma gila ka fata 'ania nga alafuunga na ta'a matari, ma gila ka fata 'ania fatalana God ne'e kwatea faga. Gila ka toto'o no'o fe'enia akwale'e wane ma ruaai laka'u.
La Pol 'e ru'u 'i 'ubulana 'ifi ni fo'anga 'i Efesas, maka fata wataga fana nga ta'a, maka irito'ona fana bulosilana nga manatalaga suria nga ba'itangaa na God. Ma ngaia ka age 'ino'ona suria oru singari. Tafe'ua tani wane aga, manatalaga 'e ngasi, ma gila ka abulongo, ma gila 'ame tagoto'o mola. Ma gila ka iiria alafuunga 'e ria suria Kwairiinga Le'a lo'oo suria nga Alafa 'i na'ona nga ta'a 'e aula. Sui ma la Pol ka talaia nga ta'a na gila tagoto'o lo'oo fa'asiga, ma afirina gani ngaia ka alafuu fana nga ta'a lo'oo 'ubulana 'ifi ni nanau'olanga ala Taeranus. 10 Ngaia ka agea 'ilo'oo suria rua farisi. Ma nga ta'a te'efou na'a gila nana'i 'ubulana gule'e lefu 'i Eisia, nga ta'a 'i Jiu ma nga ta'a na'a 'ame Jiu, gila ka longoa fatalana nga Alafa.
Ni wela ala Skefa
11 Ma God ka kwatea nga tegelangaa ba'ita fala Pol, fana 'ani agea ni 'ola ni 'alefosilai 'e aula. 12 Ma gwa'a gila ngaria nga sisi'i ruu sisika na 'abale'e ruu na'a la Pol 'e gema ai te'ana te'efuta wane ne'e fii, nga wane lo'oori te'e gwari'a no'o. Ma nga adalo, gila ru'u la'u mola 'i maa fa'asia nga ta'a no'ona.
13 Ma tani ta'a ngaa'i na Jiu gila leka kwairiu fana belolana adalo. Ma gila ka irito'ona fana belolana adalo 'ania latana nga Alafa la Jisas. Gila fata 'ilo'oo fana adalo lo'oo, “Nau 'aku belote'enia mooru 'ania latana la Jisas laka'u la Pol ngaia 'e kwairii 'ania.” 14 Nga fiu wela wane na fataabu ba'ita 'i Jiu na'a latana la Skefa, gila agea nga 'ola lo'oori.
15 Tafe'ua te'e alata ngaa'i, nga adalo lo'oo ngaia 'e lamadu'aga maka 'ilo'oo, Nau ku su'a ala Jisas, mai nau ku su'a la'u mola ala Pol. Tafe'ua 'amooru lo'oo, nau ku bobolosi 'amooru.”
16 Ma nga wane na'a adalo lo'oori ngaia 'e bo'ea 'e ula fonosiga, maka kwa'iga mola. Ma gila ka 'akwa dadala no'o fa'asia 'ifi na wane lo'oori fe'enia nga malafa 'i noniga. 17 Na alata na'a ta'a 'i Jiu ma nga ta'a na'a gila 'ame Jiu na gila nana'i 'i Efesas, gila longoa 'ola lo'oo, gila ka ma'u ba'ita, ma gila ka iiri ba'ita ana latana nga Alafa la Jisas. 18 Ma nga ta'a 'e aula na gila tagoto'o, gila leka mai, ma gila ka kwairii folaa te'ana ta'a na ni 'ola ne'e ria na gila agea mai na'o. 19 Ma nga ta'a 'e aula la'u mola aga na'a gila taunga'i 'ania rufiniwai, gila ka ngaria la'u mola mai nga buka aaga na taunga'inga suria nga adalo, ma gila ka do'ofia 'i laloana oguogunga lo'oori. Ma alata gila aru oguogu na buka lo'oori, nga bata to'oto'olai ngaia 'e to'omia nima akwale'e to'a.* Bata lo'oo ngaia 'e to'omia susuganga fana tangale'e wane ma ono akwala (160) 'agila taunga'i fai fana te'e farisi. 20 Ma nga fatalana God 'e tagala'i, ma ta'a 'e aula gila ka tagoto'o no'o na Alafa.
Nga kwaifarifaringa 'i Efesas
21 Burina ni 'ola lo'oo, la Pol 'e fadaa no'o 'ubulana mangona fana ngaia 'ani leka tari Masedonia ma 'i Gris, maka riu fani Jerusalem. Ma la Pol ka fata 'ilo'oo, “Burina nau ku leka 'i no'ona, nau ku siria 'aku leka la'u mola fani Rom.” 22 Ma ngaia ka alea la Timoti ma la Erastus, nga rua wane ni kwaibooninga aana, fani Masedonia, alata ngaia 'e nana'i 'ua 'i Efesas 'ubulana gule'e lefu 'i Eisia.
23 Ma nga alata no'ona laka'u nga kwaifarifaringa ba'ita 'e lau 'i Efesas suria nga falafala fana tagoto'onga na Alafa. 24 Aia, te'e wane latana la Demitrius, ngaia na wane ngaia 'e taunga'i fana launge'enilana nga 'ola na silva, ma ngaia 'e su'asuria launge'enilana nunu'i 'ola na nga 'ifi abu ana god geni na gila fa'alataa 'ania ni Atemis. Ma nga taunga'inga ala Demitrius 'e fa'ale'aa nga ta'a na'a gila taunga'i fana 'e iiki, tofuna gila daria bata 'e aula fa'asia.
25 Ma ngaia ka soega 'agila ogu mai fe'enia tani ta'a ngaa'i na'a gila agea la'u mola nga taunga'inga 'ilaka'u na'a gila agea. Ma ngaia ka fata 'ilo'oo faga, “Fu'uwane, mooru moru su'aai nga dari'olanga adauru na'a ngaia leka mola mai fa'asia nga taunga'inga lo'oo goru agea 'ania launge'enilana nunu'i 'ola. 26 Mooru moru agasia ma moru longoa te'efou no'o nga 'ola lo'oo la Pol ngaia 'e agea. Ngaia 'e iiria ni nunu'i 'ola na'a ta'a lo'oo gila launge'enia, ngaia god 'amoe. Aia, ma tofuna na'a ngaia 'e fata 'ilo'oo, nga ta'a 'e aula 'i lo'oo 'i Efesas ma nga ma'e fanua 'e aula 'ubulana gule'e lefu 'i Eisia la'u mola manatalaga 'e bu'ota'i no'o suria. 27 Ma lauta 'ino'ona, nga ta'a lo'oo tagila fata ngadaa nga taunga'inga lo'oo adauru. Te'e 'ola lo'oo 'amoe, ma nga 'ola ngaa'i 'e ria la'u, tagila mala'ino'oni no'o na 'ifi abu na god geni ba'ita lo'oo adauru ni Atemis, na'a ta'a 'i Eisia ma nga fanua lo'oo te'efou 'i wado gila fo'asia. Ma nga 'inato'onga ana te'e sui no'o.”
28 Alata nga oguogunga lo'oori gila longoa alafuunga lo'oori, gila ogaria ba'ita, ma gila ka o'omae ba'ita ma gila ka 'ilo'oo, “Atemis lo'oo god 'i Efesas lo'oo 'e ba'ita 'e iiki!” 29 Sui ma nga kwaifarifaringa ka tata'e 'ubulana nga fanua ba'ita lo'oori. Ma gila ka gemasia la Gaius fe'enia la Aristakus, rua wane fa'asia gule'e lefu 'i Masedonia na'a gala leleka fe'enia la Pol, ma gila ka totola no'o fe'eniga fana nga lefu na'a ta'a gila oguogu ai. 30 Ma la Pol ka siria 'ani leka 'i na'ona oguogunga lo'oori, tafe'ua ma nga ta'a lo'oo gila tagoto'o gila ka ruia mola. 31 Ma tani ta'a na'ona'o na gule'e lefu lo'oori, gila wane ni kwaimaanga ala Pol, gila alea ta'a fana 'agila ruia la'u mola ngaia 'e sia leka mola na lefu na'a gila ogu ai.
32 Ma nga kwaifarifaringa ba'ita 'e iiki 'e tata'e 'ubulana oguogunga lo'oori. Ma tani ta'a ngaa'i gila ka o'omae ma gila ka iiria no'o ni 'ola ngaa'i, ma tani ta'a ngaa'i gila ka o'omae 'ania ni 'ola kwaitatari, tofuna nga aulalana ta'a 'ame su'a la'u mola na 'olataa na'a gila ogu mai fai. 33 Ma tani ta'a 'i Jiu gila usunge'enia kau la Aleksanda, fana 'ani leka 'i na'ona oguogunga lo'oori, ma gila iiria fana ngaia 'ani alafuu folaa suria kwaifarifaringa lo'oori. Sui ma la Aleksanda ka lalo mai fana oguogunga lo'oori 'ania nimana, fana ngaia 'ani iiria nga me'e alafuunga ni to'ofonosilana 'i na'o na nga ta'a lo'oo. 34 Tafe'ua alata gila aga su'ana ngaia nga Jiu, gila ka o'omae la'u ma gila ka 'ilo'oo, “Atemis na'a god adauru 'i Efesas 'e ba'ita 'e iiki!” Ma gila ka o'omae 'ilo'oo suria nga alata aburu, to'omia nga rua ele'ealo na sina.
35 Sui ma te'e wane ba'ita na nga fanua lo'oori 'e leka mai maka fa'anotoa nga ta'a lo'oo maka 'ilo'oo, “Ta'a lo'oo 'i Efesas, nga ta'a lo'oo te'efou gila su'asuria dauru no'o goru aga suria nga 'ifi abu 'i Atemis, fe'enia nga me'e fou laka'u ana ne'e 'esia mai fa'asia 'ubulana lalo. 36 Te'efuta wane sia gwalaa mola nga 'ola lo'oo. 'Ino'ona ma, ngaia 'e le'a fana 'amooru nana'i aloalo mola, moru sia agea la'u ta 'ola ne'e 'ilaka'u la'u nga ta'a gila kwekweto. 37 Moru no'o moru ngaria mai rua wane lo'oo, gwa'a gila 'ame beria mola te'efuta 'ola fa'asia 'ubulana 'ifi abu, ma gila 'ame fata ngadaa la'u mola nga god geni lo'oo adauru. 38 Ma lauta la Demitrius ma nga ta'a na'a gila taunga'i fana, gila siria 'agila fata maana te'efuta ta'a, tagila leka 'ubulana 'ifi ni kwaisufaingaa, ma nga ta'a ni kwaisufaingaa, tagila gwaalongo fana nga alafuunga aga. 39 Tafe'ua lauta moru siria 'ua te'efuta 'ola, moru fa'aodoa no'o 'i na'ona nga ta'a ni fadafadanga lo'oo. 40 Ngaia le'a 'agoru aga suri 'adauru, fa'asia nga ta'a ba'ita 'i Rom gila ta fata fafi 'adauru du'ana ngada'olanga lo'oo goru agea tala'ina. Ma ngaia 'e 'ato fana 'aguru kwatea te'efuta manatangaa le'a na tagoru to'ofonosi 'adauru 'ania.” 41 Burina ngaia 'e iiria ni 'ola lo'oo te'efou, ngaia ka iiria fana 'agila ori no'o.

*19:19 Bata lo'oo ngaia 'e to'omia susuganga fana tangale'e wane ma ono akwala (160) 'agila taunga'i fai fana te'e farisi.