Fatalana God Wane ni Kwairiinga 10
10
La Pita mala Kornelius
Ma te'e wane 'i Sesarea na ngaia 'ame Jiu na'a latana la Kornelius, te'e wane na'ona'o na ta'a ni fununga lo'oo 'i Rom na'a gila fa'alataa 'ania “Fufu'iwane 'i Itali.” Ngaia nga wane na'a ngaia 'e fa'aba'ita God, ma furifuri ngaia fe'enia nga ta'a 'ubulana 'ifi aana te'efou gila fo'asia God. Ma ngaia ka agea ni 'ola 'e aula le'a fana kwaibooninga na ta'a gila galafa 'i Jiu la'u mola. Aia, ma to'omia oruna mae'ola na sina 'e laulafi na te'e gani ngaa'i, ngaia ka agasia te'e faata'inga ne'e faata'i wataga fana, nga enselo na God ngaia 'e leka mai, ma ka fata 'i lo'oo fana, “Kornelius!”
Ma ngaia 'e fotoa maana aana enselo no'ona, ma ka ma'u, ma ka fata 'ilo'oo, “Wane ba'ita agu, 'olataa lo'oo 'i'oo siria?”
Ma nga enselo no'ona ka lamadu'aa 'ilo'oo, “God ngaia 'e aile'a ba'ita fe'enia nga fo'anga amu fe'enia nga taunga'inga le'a lo'oo 'i'oo agea fana kwaibooninga na ta'a galafa lo'oo, ma 'ola lo'oo ngaia 'e 'ilaka'u nga do'ofilana 'ola si'inilana 'e le'a 'i maana God. Na alata lo'oo no'o, 'i'oo to'o alea tani wane 'ani leka fani Jopa fana 'agila soea mai te'e wane na'a latana la Saemon Pita. Ngaia 'e nana'i 'ubulana 'ifi na te'e wane ne'e taunga'i 'ania susungana 'ola na buruka, latana la Saemon laka'u nga 'ifi aana 'e to'oru suria asi.” Nga enselo 'e alafuu 'ilo'oo fana 'e sui, ma ngaia ka leka no'o. Ma la Kornelius ka soea mai rua wane ni taunga'inga te'ana, fe'enia te'e wane ni fununga aana, nga wane lo'oo ngaia 'e fo'asia la'u mola God. Ma ngaia ka kwairii te'aga 'ania nga 'ola na'a ngaia 'e agasia ma ka longoa. Sui ma ngaia ka alega no'o fani Jopa.
Na nga ruana gani, alata ni wane lo'oori gila leka 'ua kau, ma gila ka galangi nigi no'o na ma'e fanua 'i Jopa, ma alata no'ona la Pita 'e fane 'i fofona 'ifi, fana 'ani fo'a na bata'ana gani. 10 Ma ngaia ka molo'u, ma ngaia ka siria 'ani fanga. Ma nga alata gila sasari 'ua na fangalaa no'ona, ngaia ka agasia te'e faata'inga. 11 Ngaia 'e agasia 'i Langi ngaia 'e 'ulasi, ma ka agasia nga 'ola 'ilaka'u nga 'abale'e ruu na'a gila gema na fai du'udu'ui 'ola ai gila fa'asifole'enia mai 'i wado. 12 Ma 'ubulana me'e ruu no'ona ni 'ola momoori, ma ni 'ola fai 'a'aena ngai ai, ma ni 'ola gila ango 'ania ogoga, ma nga langasi kwasi. Ni 'ola lo'oori, Tagi ala Moses 'e ruia te'efuta wane 'esia 'ania mola. 13 Sui ma ngaia ka longoa te'e kwala'e 'ola 'e fata 'i lo'oo fana, “Pita, tata'e, moko kwa'iga, moko 'ania.”
14 Ma la Pita ka lamadu'aa maka fata 'i lo'oo, “Alafa, 'amoe no'o, tofuna nau ku sia 'ania mola te'efuta 'ola ne'e sua ma ka biribiri'a.”
15 Sui ma kwala'e 'ola lo'oori ka fata la'u 'ilo'oo fana, “'I'oo sia iiria te'efuta 'ola 'e sua ma ka biribiri'a na 'olataa God 'e iiria ngaia 'e le'a ma ka kwari fana 'anilai.” 16 Oru alata 'ola lo'oori ngaia 'e lau, sui ma gila ka orite'enia la'u mola nga me'e ruu laka'u fe'enia ni 'ola no'ona te'efou fani langi.
17 Ma la Pita 'e manata suria fa'aladanga na faata'inga lo'oo ngaia 'e agasia. Ma alata no'ona la'u mola, nga wane laka'u la Kornelius 'e alega mai, gila ka kwaiorisi fana 'ifi ala Saemon, ma gila ka nigi no'o maana sinamaa. 18 Ma gila orisiga ma gila ka fata 'ilo'oo, “'Ino'ona ma nga wane latana la Saemon Pita ngaia 'e nana'i 'i lo'oo?”
19 Ma alata no'ona, la Pita 'e manata mola 'ua suria nga faata'inga na'a ngaia 'e agasia, suria ngaia 'e siria 'ani su'a na nga fa'aladanga lo'oo. Ma Anoe 'ola Abu ka fata 'ilo'oo fana, “Gwalongo madi, nga oru wane gila nigi 'ilo'oo, ma gila ka kwailo'ofi'o. 20 Tata'e, moko sifo no'o te'aga, ma 'i'oo sia manata ruarua mola fana lekanga fe'eniga, suria nau na ku alega mai.”
21 Sui mala Pita ka sifo no'o te'aga, maka fata 'ilo'oo, “Nau na wane no'ona mooru kwailo'ofia lo'oo. Mooru moru leka mai 'utaa lo'oo?”
22 Gila lamadu'aa ma gila ka fata 'i lo'oo, “La Kornelius nga wane na'ona'o na ta'a ni fununga ne'e ale 'ameeru mai. Ngaia nga wane le'a, ma ka fo'asia God. Ma ta'a 'i Jiu te'efou gila fa'aba'ita. Ma te'e enselo na God 'e iiria fana 'ani soe'o fana 'ifi aana, fana 'ani longoa 'olataa na'a 'i'oo to'o iiria.” 23 Ma la Pita ka kwaloa ni wane lo'oo fana 'ifi na'a ngaia 'e nana'i ai, fana 'agila eeno madi na logo no'ona.
'Usugani mola na ruana gani, la Pita 'e sasari fana, ma ka leka fe'eniga, ma tani wane ngaa'i na gila tagoto'o la'u 'i Jopa. 24 Na te'e gani 'i buri, gila ka nigi no'o 'i Sesarea, nga lefu laka'u la Kornelius 'e mamania ai. Ma ta'a ni futanga aana, ma ta'a ni kwaimaanga aana na'a ngaia 'e soega mai, gila ka mamania la'u mola la Pita fe'enia la Kornelius.
25 Ma alata la Pita 'e ru'u mola kau, la Kornelius 'e to'odaria, ma ka bobouruuru 'i na'ona 'a'aena la Pita, ma ka fo'asia. 26 Tafe'ua la Pita ka tata'ea maka fata 'i lo'oo, “'Oi tata'e! 'I'oo sia fo'osi nau mola tofuna 'inau lo'oo nga wane 'ilaka'u la'u mola 'i'oo.” 27 Ma la Pita ka alafuu fe'enia la Kornelius, ma gala ka ru'u no'o 'ubulana 'ifi. Ma ngaia ka agasia ta'a 'e aula 'e iiki gila ogu. 28 Ma ngaia ka fata 'ilo'oo te'aga, “Mooru moru su'a le'a no'o na nga tagi ameeru 'i Jiu, 'i ngaia 'e rui 'imeeru meru sia ru'u mola 'ubulana 'ifi amooru, ma 'imeeru meru sia nana'i oguogu mola fe'enia 'amooru ta'a na'a moru 'ame Jiu. Tafe'ua God 'e faate'enia fagu nau ku sia iiria mola te'efuta wane 'e biribiri'a ma ka sua. 29 Ngaia lo'oo nau ku leka mai na alata na'a 'i'oo soe nau mai, mai nau ku 'ame leka mai fe'enia ta manata ruaruanga la'u. Aia, fu'uwane nau ku orisia 'amooru, fe'ua na'a moru soea nau mai fana 'aku leka mai?”
30 La Kornelius 'e lamadu'aa maka fata 'ilo'oo, “Kwarita, nau ku fo'a 'i 'ifi agu na oruna mae'ola na alata sina 'e laulafi no'o, nau ku lebe ma te'e wane 'e ru'ufia ruu sinasinalo'a, ngaia 'e ula no'o 'i na'ogu, 31 ma ka fata 'i lo'oo, ‘Kornelius, God 'e longoa fo'anga amu, ma ka agasia nga taunga'inga le'a amu no'ona na kwaibooninga na nga ta'a galafa lo'oo. 32 'Oi alea tani wane 'ani leka 'i Jopa fana 'ani soea mai te'e wane latana la Saemon Pita. Ngaia 'e nana'i fe'enia la Saemon, nga wane laka'u 'e launge'enia 'ola na nga susungana buruka, ma 'ifi aana 'e nana'i 'i suria asi.’ 33 Ngaia lo'oo, nau kua 'afe'aferu kua soe'o no'o mai. Ma ngaia 'e le'a ba'ita na'a 'i'oo leka mai. Kiu, God 'e to'oru fe'eni adauru te'efou na alata lo'oori, ma 'imeeru meru ka kwaimamani fana longolana 'olataa na God 'e siria 'i'oo 'ani iiria.”
Nga ta'a na'a gila 'ame Jiu gila bi'i longoa nga Kwairiinga Le'a lo'oo
34 La Pita 'e alafuu ma ka fata 'ilo'oo, “Nau ku su'a le'a no'o ai God ngaia 'e agasia nga ta'a lo'oo te'efou 'e toto'o mola, ma ngaia 'ame eefasia nga te'efuta wane. 35 Tafe'ua, ma ni dai ne'e fa'aba'ita God, ma ka agea ni 'ola 'e odo, ngaia no'o na wane na'a God 'e fata kwaloa, tafe'ua te'e futa fufutanga 'uta'i na'a ngaia 'e leka mai fa'asia.
36 Mooru moru su'a suria nga alafuunga na'a God 'e kwatea fameeru ta'a 'i Jiu suria Kwairiinga Le'a lo'oo na aloalonga fe'enia God, tofuna la Jisas Kraes nga wane ne'e Alafa fana ta'a lo'oo te'efou. 37 Moru ka su'a la'u mola ai na ni 'ola ba'ita laka'u 'e lau 'i Israel, eta mai 'i Galili, burina laka'u la Jon 'e kwaifa'ananau 'ania naruabunga. 38 Mai moru ka su'a la'u mola ala Jisas nga wane 'i Nasaret, ma mooru ka su'a la'u mola ai God 'e kwatea nga Anoe 'ola Abu ma tegelangaa fana. La Jisas 'e leka na fanua 'e aula, ma ka agea ni 'ola le'a 'e aula lo'oo maka gulaa nga ta'a na'a gila nana'i olofana tegelangaa ala Saetan. La Jisas 'e agea 'ola lo'oori tofuna God 'e nana'i fe'enia.
39 Meeru meru agasia ni 'ola la Jisas ngaia 'e agea na gule'e lefu 'i Israel ma fanua 'i Jerusalem. Sui ma gila ka kwa'ia, ma gila ka mudu'ia na 'ai folo. 40 Tafe'ua, God 'e tata'ea fa'asia nga maenga na oruna gani, ma ka faate'enia fameeru. 41 Ngaia 'ame faata'i la'u fana ta'a lo'oo te'efou; ngaia 'e faata'i mola fameeru nga ta'a na'a God ngaia 'e firi ameeru fana amiri agasia, fana 'ameeru kwairii suria. Ma 'imeeru meru keto, ma meeru ka go'u fe'enia 'i burina 'i ngaia 'e tata'e fa'asia nga maenga. 42 Ma ngaia ka fata totonga'i fameeru, fana 'ameeru kwaifoula'i 'ania nga Kwairiinga Le'a lo'oo fana ta'a te'efou ma meru ka kwairii la'u ai na la Jisas nga wane na'a God 'e firia fana 'ani kwaisufai na ta'a momoori fe'enia ta'a gila mae no'o. 43 Ma ni profet lo'oo te'efou gila fata suria nga Kraes, ma gila ka iiria nga ta'a gila tagoto'o aana, God te'e 'olafanataa na rianga aaga, tofuna 'ola na'a nga Kraes ngaia 'e agea faga.”
Nga ta'a na'a gila 'ame Jiu gila to'o la'u mola na Anoe 'ola Abu
44 Ma alata la Pita 'e alaalafuu mola 'ua, nga Anoe 'ola Abu ka fa'afongua nga ta'a na'a gila fafafulongo fana fatalana. 45 Ma ta'a 'i Jiu na'a gila tagoto'o ala Jisas, gila leka mai fa'asia 'i Jopa fe'enia la Pita, gila ka 'alefo ba'ita, tofuna God ngaia 'e kwate tago no'o na Anoe 'ola Abu fana nga ta'a na'a gila 'ame Jiu. 46 Kiu, gila longoa ta'a na'a 'ame Jiu, gila fata la'u mola 'ania alafuunga kwaitatari, ma gila ka baatafea God. Ma la Pita ka fata 'ilo'oo, 47 “Nga ta'a lo'oo, gila to'o la'u mola na nga Anoe 'ola Abu 'ilaka'u la'u mola 'i meeru. Ma te'efuta wane 'ame to'omia 'ani ruiga fa'asia naruabunga 'ania ka'o.” 48 Ma la Pita ka iiria 'agila naruabu no'o, fana 'ani faate'enia na'a gila tagoto'o la'u mola ala Jisas Kraes. Sui ma gila ka soea fana 'ani nana'i la'u fe'eniga suria tani gani ngaa'i.