Fatalana God Wane ni Kwairiinga 24
24
Ta'a 'i Jiu gila aole'ekwala fafia la Pol 'i na'ona la Filiks
Burina nima maa'e gani 'e sui mola, la Ananaeas nga alafa ni suuabunga 'e leka fana fanua 'i Sesarea fe'enia tani wane na'ona'o 'i Jiu, ma te'e wane latana la Tertulus na'a ngaia 'e su'asuria nga tagi lo'oo. Gila leka mai 'i na'ona la Filiks nga wane ba'ita, ma gila ka aole'ekwala fafia la Pol. Sui ma gila ka soea mai la Pol, ma la Tertulus ka tala'ae fana fatanga no'o fafia te'ala Filiks maka 'ilo'oo, “Wane ba'ita, tofuna nga kwaitalainga na su'a'ola amu ngai lo'oo goru to'o na aloalonga suria ni alata 'e aburu. Ma lo'oo 'i'oo agea ni lamadu'aanga 'e aula le'a fameeru ta'a 'i Jiu. Ma meeru te'efou meru baole'a ba'ita fana ni 'ola lo'oo, ma meru ka tafe'o 'e iiki. Aia, nau ku 'ame siria no'o ngarilana alata amu 'ani lalau. Lo'oo nau ku orisi'o fana 'i'oo 'ani gwaalongo madi mai fana nga alafuunga ko'uko'uta ameeru na'a nau 'aku kwatea kau. 'Ameeru meru daria nga wane lo'oo 'e fa'aogariaa nga ta'a lo'oo. Ngaia 'e kwaifarifari fe'enia Jiu fofona fanua lo'oo 'i wado te'efou, ma ngaia nga wane ba'ita la'u mola na oguogunga na ta'a lo'oo na'a gila fa'alataga 'ania Nasarene.
6-8 Ma ngaia ka irito'ona la'u mola fana malangadalana nga 'Ifi Abu na God. Ngai lo'oo alata 'imeeru meru agasia, ma 'imeeru meru ka gemasia no'o.* Tani girigiringa 'ua gila ladoa verse 7 'ilo'oo: Ma meeru ka fadaa fana 'efasilana 'i suria nga falafala ameeru. Tafe'ua ma la Lisias, nga wane ba'ita ka lafua fa'asi ameeru. Sui mala Lisias ka kwatea fatalana fana ni dai na gila to'o na aole'ekwala fafia 'agila leka mai te'amu. Lauta 'i'oo orisia nga wane lo'oo, 'i'oo to'o daria 'i talamu nga 'ola lo'oo meru aole'ekwala 'ania fafia ngaia 'e kwala'imori.” Ma nga ta'a lo'oo 'i Jiu la'u mola na'a gila nana'i 'i no'ona, gila iiria nga 'ola lo'oo la Tertulus 'e iiria ngaia 'e to'o, ma gila ka aole'ekwala la'u mola fafia la Pol.
Fatanga ni kwaito'ofonosinga ala Pol 'i na'ona la Filiks
10 Sui ma wane ba'ita lo'oo la Filiks 'e lalofia la Pol fana 'ani alafuu, ma la Pol ka fata 'ilo'oo, “Nau ku su'aai 'i'oo kwaisufai lo'oo 'e aburu no'o mai suria ni farisi 'e aula, mai nau ku baole'a fana nga to'ofonosilagu 'i na'omu. 11 Ngaia nga akwale'e gani ma ruaai 'e sui no'o burina na'a nau ku leka fani Jerusalem fana fo'asilana God. Lauta 'i'oo orisia nga ta'a lo'oo, 'i'oo to'o daria 'i talamu na'a nau ku alafuu kwala'imori. 12 Ma ni Jiu lo'oo gila 'ame daria mola na'a nau ku orisu'usu'u fe'enia te'efuta wane 'ubulana 'Ifi Abu na God, ma gila 'ame dari nau na'a nau ku kwaingengei fe'enia te'efuta wane 'i 'ubulana 'ifi ni fo'anga, 'amoe ma na te'efuta lefu 'ubulana fanua 'i Jerusalem.
13 Ma gila 'ame to'omia no'o fana kwatelana te'efuta 'ola te'amu, fana 'agila fa'ato'oa na 'olataa na'a gila aole'ekwala fafi nau tofuna. 14 Nau ku iiria nga 'ola kwala'imori te'amu: Nau ku fo'asia God na koko'o ameeru 'ania lekanga suria falafala na Alafa na ta'a lo'oo gila iiria ngaia 'ame to'o. Mai nau ku tagoto'o la'u mola na ni 'ola lo'oo te'efou na'a la Moses ma ni profet gila giria 'ubulana Girigiringa Abu. 15 Ma nau ku tagoto'o na God 'ilaka'u la'u mola 'igila, na God te'e tata'ea nga ta'a lo'oo te'efou fa'asia nga maenga, nga ta'a na gila le'a ma nga ta'a gila ria. 16 Ma ngaia na'a, nau ku irito'ona fana agelana ni 'ola le'a lo'oo, fana 'inau ku sia maila la'u 'i maana God ma nga ta'a lo'oo.
17 “Ni farisi 'e aula nau ku 'akwasia no'o 'i Jerusalem, ma lo'oo nau ku ori la'u mai lo'oo fana 'aku kwatea bata fana ta'a gila galafa'a 'i Jiu ma fana kwatelana tabonga fana God la'u mola. 18 Ma alata nau ku agea ni 'ola lo'oori, gila agasi nau 'ubulana 'Ifi Abu na God burina nau ku fa'asuia no'o fa'akwaringa 'i maana God. Ma ta'a 'e aula ka 'amoe no'o fe'eninau na alata no'ona, ma te'efuta ngada 'olanga 'ame lau. 19 Tafe'ua tani ta'a 'i Jiu fa'asia gule'e lefu 'i Eisia gila nana'i no'ona. Ma ngaia to'omia fana 'agila leka la'u mola mai 'i na'omu, fana 'agila aole'ekwala fafi nau lauta gila su'aai te'efuta 'ola na'a nau ku agea maka kuta. 20 Ma nga ta'a na gila nana'i lo'oo, gila su'aai alata gila aole'ekwala fafi nau 'i na'ona nga ta'a lo'oo ni fadafadanga ameeru 'i Jiu, gila 'ame daria nga te'efuta 'ola na'a nau ku agea 'e ria. 21 Te'e 'ola no'o 'inau ku iiria 'i no'ona, bala ngaia 'e fa'aogariaa nga ta'a aaga ne'e 'ilo'oo, ‘Mooru sufa nau tofuna nga tagoto'onga agu na nga ta'a na'a gila mae no'o, tagila moori la'u mola.’ ”
22 Sui ma la Filiks, wane ne'e su'a le'a no'o na nga Falafala na Alafa, ngaia 'e iiria aaga 'agila noto no'o. Ma ngaia ka fata 'ilo'oo, “Alata la Lisias nga wane ba'ita ni fununga 'e nigi mai, nau taku fa'asuia nga kwaisufaingaa lo'oo.” 23 Ma ngaia ka iiria fana te'e wane ba'ita ni fununga lo'oo 'agila 'abelo le'a 'ania la Pol, ma ngaia 'ame gaua mola 'ania seni ma ngaia ka alamia ni wane ni kwaimaanga aana 'agila leka te'ana, ma 'agila kwate ni 'ola la'u mola fana.
La Filiks fe'enia noni aana gala gwaalongo fana fatalana la Pol
24 Burina tani gani ngaa'i 'e sui no'o, la Filiks fe'enia noni ana ni Drusila, noni 'i Jiu, gala ka soea mai la Pol fana 'agala gwaalongo fana. Ma la Pol ka alafuu suria nga tagoto'onga ala Jisas Kraes. 25 Tafe'ua mala Pol 'e alafuu la'u mola suria nga odonga, maka iiria na'a ta'a gila sia agea mola suria nga kwaisiriinga 'e ria na noniga, maka fata la'u mola suria nga gani na'a God te'e kwaisufai na ta'a te'efou. Ma alata gala longoa no'o ni 'ola lo'oo, la Filiks ka ma'u, maka fata 'ilo'oo, “'Oi leka no'o kau. Nau taku soe'o la'u mai na alata matari na'a ngaia 'e wataga fagu.” 26 Nga alata no'ona la'u mola, ngaia 'e madafia iiria la Pol te'e kwatea bata fana 'ani rubea fa'asia 'ifi na lokafu. Ngaia 'e 'ilo'oo tofuna ngaia 'e soea mai furifuri fana 'ani alafuu fe'enia suria ni alata 'e aula.
27 Burina rua farisi lo'oo 'e sui mola, la Porsius Festus 'e leka mai maka lamadu'aa la Filiks nga wane ba'ita no'ona. Tafe'ua tofuna la Filiks 'e siria nga Jiu lo'oo 'agila aile'a fe'enia, ngaia 'ame alamia la Pol 'ani leka fa'asia 'ubulana 'ifi na lokafu.

*24:6-8 Tani girigiringa 'ua gila ladoa verse 7 'ilo'oo: Ma meeru ka fadaa fana 'efasilana 'i suria nga falafala ameeru. Tafe'ua ma la Lisias, nga wane ba'ita ka lafua fa'asi ameeru. Sui mala Lisias ka kwatea fatalana fana ni dai na gila to'o na aole'ekwala fafia 'agila leka mai te'amu.