Fatalana God Wane ni Kwairiinga 6
6
Gila firia nga fiu wane fana kwaibooninga na ni me'e nao
Ma nga alata no'ona, nga ta'a gila tagoto'o ala Jisas, gila aula no'o. Ma nga fata kwaitatariinga ka tata'e laloana ta'a 'i Jiu na'a gila alafuu 'ania nga alafuunga na Hibru fe'enia nga ta'a 'i Jiu na'a gila alafuu 'ania nga alafuunga na Grik. Tani ai aga na'a gila alafuu 'ania alafuunga na Grik, gila 'uga, tofuna ni Jiu na'a gila fata 'ania alafuunga na Hibru gila 'ame kwaibooni mola na ni me'e nao aaga na nga fangalaa na'a gila to'ole'enia gani mai gani.
Ngaia na'a nga akwale'e wane ma ruaai ni Kwairiinga, gila soea mai ta'a gila tagoto'o no'ona te'efou, ma gila ka fata 'ilo'oo, “Ngaia 'ame le'a fana ameru 'abelo la'u 'ania nga to'ole'enilana nga fangalaa adauru, ma meru ka mabolosia mola fana nga foule'enilana fatalana God. Ngaia lo'oo wane goru futa, tamooru eefasia nga fiu wane le'a 'i laloamooru na'a moru agasia na'a gila su'a'ola ma nga Anoe 'ola Abu ngaia 'e fa'afonuga, fana 'agila aga suria nga taunga'inga lo'oo. Mai 'ameeru tameru taunga'i na gula lo'oo fana fo'anga ma nga foule'enilana fatalana God.”
Ma nga ta'a te'efou, gila ka aile'a alata gila longoa 'ola lo'oo, ma gila ka firia la Stifin, nga wane na'a fito'onga aana 'e tegela'a ma ka fonu 'ania Anoe 'ola Abu na God. Ma gila ka eefasia la'u mola la Filip, la Prokorus, la Nikano, la Timon, la Pamenas, ma la Nikolas nga wane fa'asia 'i Antiok na'a ngaia 'e lo'o suria kwaifa'ananaunga na ta'a 'i Jiu, tafe'ua ma ngaia 'ame futa mai na ta'a 'i Jiu. Nga ta'a gila tagoto'o lo'oori, gila ka talaia mai fiu wane lo'oori te'ana ni Wane ni Kwairiinga lo'oo, ma ni Wane ni Kwairiinga lo'oori gila ka fo'a fe'eniga, ma gila ka arua nimaga fafia nga gouga.
Ma nga fatalana God ka talofia no'o afutana lefu te'efou 'i Jerusalem. Ma nga ta'a 'e aula 'i Jerusalem gila tagoto'o, ma nga fataabu 'e aula, gila ka tagoto'o la'u mola.
Nga daulana la Stifin
La Stifin nga wane na'a God 'e nanamate'enia, ma ka to'o na nga tegelangaa fana agelana ni 'ola ni 'alefosilai 'e aula 'i laloana ta'a lo'oo. Ma tani wane na'a gila ma'asini ala Stifin, gila nana'i la'u mola laloana oguogunga no'ona na ta'a na gila fa'alataga 'ania “Nga 'Ifi fana Fo'anga na Ta'a Gila Nana'i Dadala.”* Ta'a lo'oo gila ula burina 'agila taunga'i tago 'i na'o, ma alata no'ona gila dadala mola. Tani wane aga gila Jiu na'a gila leka mai fa'asia 'i Saerin, ma 'i Aleksandria. Gila fe'enia tani ta'a 'i Jiu fa'asia nga gule'e lefu 'i Silisia, ma 'i Eisia, gila ka eta 'agila orisu'usu'u fe'enia la Stifin. 10 Ma nga Anoe 'ola Abu ka kwatea nga su'a'olanga ba'ita fala Stifin, fana alata ngaia 'ani alafuu 'ania, ngaia 'e 'ato 'e iiki fana te'efuta wane 'ani fata suaria.
11 Tafe'ua gila ka fori nagwa nagwa na tani wane 'agila iiria, “'Ameeru meru longoa ngaia 'e fata sifo ala Moses fe'enia God la'u mola.” 12 'Ilo'oo ma nga ta'a na'ona'o lo'oo, ma nga ta'a ni kwaifa'ananaunga na Tagi ala Moses, gila ka ogaria, ma gila leka mai te'ala Stifin, ma gila ka gemasia, ma gila ka talaia mai te'ana nga fufu'i wane ni fadafadanga. 13 Sui ma gila ka soea mai tani ta'a ngaa'i fana 'agila iiria ni 'ola 'e 'ame to'o suria. Gila fata 'ilo'oo, “Nga wane lo'oo furifuri ngaia 'e fata sifo na 'Ifi Abu na God, fe'enia nga Tagi ala Moses. 14 Meeru meru longoa ngaia 'e iiria la Jisas wane 'i Nasaret ngaia te'e osia nga 'Ifi Abu na God, ma te'e lamadu'aa la'u mola nga falafala adauru na'a la Moses 'e kwatea no'o fadauru.” 15 Ma nga ta'a na gila to'oru fe'enia ta'a ni fadafadanga lo'oo, gila ka aga totonga'i ala Stifin, ma gila ka agasia nga maana 'e sinasinalo'a maka 'ilaka'u no'o nga enselo.

*6:9 Ta'a lo'oo gila ula burina 'agila taunga'i tago 'i na'o, ma alata no'ona gila dadala mola.