Si Biblia Lucas 0
^
Lucas
Nipatanda' a Pakaiyanak na ni Juan a Mammawtismo
Nipatanda' a Ikaiyanak na ni Jesus
Binisita naya ni Maria si Elisabet
Raywen naya ni Maria a Dios
Niyanak ya si Juan a Mammawtismo
Say Nipangipadles na ni Zacarias
Niyanak ya si Jesus
Say Pangingitalaga kona ni Jesus konan Dios
Inmalaki ya si Jesus sa Nazaret
Kalamo' rayan Mangangakay si Jesus sa Bali nan Ama na
Say Nangibakian nan Dios kona ni Juan a Mammawtismo
Say Pammawtismo kona ni Jesus
Say Purin Nangibwatan na ni Jesus
Say Panunubok kona ni Jesus Yupa' konan Dimunyo
Kai raya nin Inalilbi' si Jesus sa Babali nan Diri nin Nazaret
Main nin Pakayadi' na ni Jesus nin Pinalakwan yay Ispiriton Duka'
Pinaanda' na ni Jesus a Mumasakit nin Abaw a Tutawo
Mako ya Mangipatanda' si Jesus sa Raruman Lulugar
Saray U'nan Tumutumbok na ni Jesus
Pinaanda' naya ni Jesus a Lalakin Liprusyen
Pinaanda' naya ni Jesus a Sayay Lupoy
Napaba'yoy Byay nan Sayay Maniningir nin Buis
Say Piswian nin say Ba'yo tan say Nakaiparmawan
Say Pisangkinian Maipa'ka' sa Awron Painawa
Pinaanda' naya ni Jesus a Lalakin Nati yay Sayay Takyay na
Saray Labinrway Apostoles a Sinuyo' na ni Jesus
Say Ugali' a Kumana' sa Pag'aadi' nan Dios
Say Pigagawa' a Kumana' sa Pag'aadi' nan Dios
Say Maipa'ka' sa Pangungukom
Say Rway Klasin Mangrerenge' sa Sarita' na ni Jesus
Say Pagmamatalek a Ma'kit konan Sayay Romanon Kapitan
Pinasubli' nayan Mabyay ni Jesus a Anak nan Sayay Babayin Balo
Say Ubat sa Nakabakian na ni Jesus tan ni Juan a Mammawtismo
Pinirduna naya ni Jesus a Sayay Babayin Uupaan
Saray Bubbayin Nanan'ili kona ni Jesus
Si Pangingiyarig Maipa'ka' sa Saka-sakalakon Klasin Luta'
Say Gagaran Pangingiyarig
No Si'no saray Ina tan saray Bubsat na ni Jesus
Pinatgen naya ni Jesus a Maksaw nin Tribunada
Pinalakwan nasara ni Jesus a Rinibu-ribon Uispiriton Duka'
Say Pagmamatalek na ni Jairo tan nin Sayay Babayi
Say Nipangibaki' na ni Jesus konran Labinrwa
Naguloy Kaisipan na ni Herodes Maipa'ka' sa no Si'no ya si Jesus
Pinakan nasara ni Jesus a Masurok nin Limanribon Katawo
Inalilbi' na ni Pedro a si Jesus sya a Cristo
Say Maipa'ka' sa Katutumbok kona ni Jesus
Sin Nanguman a Bakas na ni Jesus
Pinaanda' Naya ni Jesus a Anak a Nasrepan nin Ispiriton Duka'
Nibarita' na anaet ni Jesus a Maipa'ka' sa Patiti na
Say Pididiskusyon no Si'noy Ibilang nin Sangkata'gayan
Si Kai nin Kumuntra kontamo Kiayon ya kontamo
Kai raya nin Inako' si Jesus nin saray Taga Samaria
Say Pakatuga' nin Tumumbok kona ni Jesus
Nibaki' nasara ni Jesus nin Main Pakayadi' a Pitumpulo' tan Rwa
Napaririket ya si Jesus nin say Nagwaan ran Tumutumbok na
Maipa'kit no Pa'noy Mangado' Yupa' konan Sayay Taga Samaria
Pinili' na ni Maria a say Mas Maalaga
Say Akay na ni Jesus Maipa'ka' sa Kadadasal
Say Ibwatan nin Pakayadi' na ni Jesus
No Sumubli' yay Ispiriton Duka' konan Tawo
Si Tutuon Makarma'
Say Nipaningkap nin Milagro kona ni Jesus
Matkap tamon Siguradwen nin Mapalaway a Kanakman tamo
Nikapuet nasara ni Jesus a Pupangulo
Andi' nin Miwadi'-wadi' a Maong ka ta Mailalwan yay Dios
Si Pangingiyarig Maipa'ka' konan Mayaman a Kalawakaw
Maninep nin Kayamanan Itaw sa Langit
Matkap a Nakasadya' nin Pirmi sa Isusubli' nan Uunuren
Si Manakem tan Kapagpyawan nin Ingkargado
Bana' kona ni Jesus ket Main nin Pisisisyay
Pilien a say Matunong sa Adapan nan Dios
Si Pangingiyarig Maipa'ka' konan Kayon Igos a Kai nin Gumunga
Sa Awron Painawa, Pinaanda' naya ni Jesus a Babayin Bukot
Say Pangangakay nin Maipa'ka' sa Iyadilanta nin Pag'aadi' nan Dios
Si Akipot a Purtan Mako konan Dios
Say Pangangado' na ni Jesus konran Taga Jerusalem
U'nawen a say Mamin Kaabigan sa Awron Painawa
Maipa'ka' konan Sayay Maayupa' a Nakem tan Mapanan'ili
Si Pangingiyarig Maipa'ka' sa Ubat sa Nikasagyat sa Punsya
Matkap nan Ipulisay nin Sayay Tumutumbok a Mabli kona
Say Ririket Bana' sa Nikadumog konan Sayan Nabarang
Say Panningkap konan Sayay Na'met
Si Pangingiyarig Maipa'ka' konan Mapainganga'do nin Ama
Say Maipa'ka' konan si Masirib nin Ingkargado sa Kayamanan
Say Pikakalamo' a Nigan-gan sa Pag'aadi' na nin Dios
Si Rispunsibilidad tamo ket si Ipatunong tamoy Saya tan Saya
Pinaanda' nasara ni Jesus a Mapulo' a Tawo nin Liprusyen
Say Itatarana' nin Pag'aadi' nan Dios
Say Maipa'ka' konan Babayin Balo nin Nangipasuet a Tulungan ya
Nipatukdo' a Pammirduna sa Kaayupaan nin Nakem
Saray Tutawon iti sa Sirong nin Pag'aadi' nan Dios
Say Kayamanan tan say Anggan-angga nin Byay a iti konan Dios
Say Ikatlon Nipamarita' na ni Jesus nin Patiti na
Napaanda' yay Bulag bana' sa Nipagmatalek na
Nagbabawi' ya ket Naisalba ya si Zaqueo
Si Pangingiyarig Maipa'ka' konran saray Nangipyawan nin Kwarta
Say Irarate' na ni Jesus sa Jerusalem
Inakisan nasara ni Jesus a Taga Jerusalem
Say Pangangado' na ni Jesus konan Timplo nan Dios
Sinita ran Pupangulo nin Israelita a Kanepegan na ni Jesus
Kal'uten raya Kumon nin saray Pupangulo si Jesus sa Pag'iirgo na
Kal'uten ya Si Jesus Yupa' sa Maipa'ka' sa Isusubli' nin Mabyay
Ambo' ya tamo' nin Puri na ni Adi' David a si syay Cristo
Say Nipamau-pau'na na ni Jesus Kuntra sa Pirarayo
Say Da'ton nan Babayin Balon iti sa Pinasyan Kaidapan
Nibarita' na ni Jesus a Yubaen ya li' a Timplo
Say Isusubli' nan si Pinaitawo
Maningkap saran Padalan a Pupangulo a Maipapati ya si Jesus
Pananadya' para sa Pangangan sa Pistan Nipanglabas
Say Pangngapon na ni Jesus a Kalamo' nasaray Apostoles na
Nipau-pau'na nayna ni Jesus a Pangingibudi' ran Apostoles na kona
Dinmasal ya si Jesus itaw sa Talugtog Olibo
Dinakep ya si Jesus
Say Pangingibudi' na ni Pedro
Say Paninintinsya ran Pupangulo ran Judio
Si Jesus sa Adapan na ni Pilato
Si Jesus sa Adapan na ni Adi' Herodes
Sintinsyawan yan Patiti si Jesus
Nipasak ya si Jesus sa Kudos
Sin Nauyos a Inanawa na ni Jesus
Say Nipanabon kona ni Jesus
Pinasubli' ya nin Mabyay si Jesus
Pina'kit ya si Jesus konran Rwa ray Tumutumbok na
Pina'kit yaynamanaet si Jesus konran Tumutumbok na
Niyuli' ya si Jesus sa Langit