19
Nagbabawi' ya ket Naisalba ya si Zaqueo
Nirate' sarayna si Jesus sa Jerico, ket itaw sara nin lumabas sa pako ra sa keen ra. Main itaw nin sayay lalakin say ngaran na ket Zaqueo. Saya yan pangulo ran saray maniningir nin buis tan mayaman ya. Mapilit yan ma'kit naya si Jesus, bale' sa ka'bawan ran tawo ket, kai naya nin ma'kit bana' ta beyew ya si Zaqueo. Kanya' nin say ginwa' na, nalayo yan inu'nawan nasaray tutawo mi'sa ya nuli' sa sayay puon nin kayon mantawagen nin sikamoro, ta pigaw nin ma'kit nayan peteg si Jesus ta lumabas yadtaw.
Sin naipatben yaynaod si Jesus itaw sa kami'nan na ni Zaqueo, tinmangar ya ket wana, “Zaqueo, apurawen mo, manaoy kadsen! Anaod, matkap nin itaw ako nin kipagtuloy sa bali moyo!”
Inapura naynaod ni Zaqueo a nanaoy tan maririket nayan inako' si Jesus itaw sa bali ra. Sara bale' a tutawodtaw nin nakaimaton, bere-bere sara a wanra, “Sukat nin kipagtuloy ya sa bali nan sayay makasalanan!”
Ket inumdeng ya si Zaqueo tan wana kona ni Jesus, “Uunuren, wanti e: Say kapiknga' nin kayamanan ko ket ibi ko konran pubri, tan isubli' koynamaet nin mi'pat nin ka'baw konran sinaur-saor ko a sinaor ko konra.”
Ket wana ni Jesus kona, “Konan sitin awro, si'ka tan saray pamilya mo ket naisalba kamo ta saya ka anamaet nin nag'in nin peteg a puri na ni Abraham bana' sa pammemper mo. 10 Anaod, si'kon si Pinaitawo ket nako akodti sa babon luta', ta pigaw nin tikapen tan isalba kosaray tutawon adayo' konan Dios”
Si Pangingiyarig Maipa'ka' konran saray Nangipyawan nin Kwarta
Mateo 25:14-30
11 Sawanin, leleg ran mampangrenge' nin tutawo sa man'ibarita' na ni Jesus, nituluy-tuloy nay nangyakay yupa' sa sayay pangingiyarig. Wanin a ginwa' na bana' ta adani sarayna sa syudad nin itaw sara nin nag'adi' a uadi' sin saytaw* syudad nin…sin saytaw- Sa Griego:Jerusalem., tan ta pigaw nin ikusto na a man'ipa'ka' ran tutawo a tumarana' ana a pag'aadi' nan Dios no rumate' yadtaw. 12 Ket wana ni Jesus konra, “Main nin sayay lalakin ata'gay a nikatawo na nin mako sa sayay adayo' nin lugar ta itaw ya suyuen nin adi', ket mayadi' sumubli' ya li' nin mag'uray sa nasyon nan diri. 13 Sin adapen na a mibwat, kinayaban nasaray mapulo' a kukatulungan na ta pigaw nin batian nasara nin sa'san plata nin balitok* Siti nin plata sa irgo nin Griego ket mantawagen yan mina a say alaga na ket maipada sa tuloy bulan nin swildo nan sayay trabahador sin saytaw. tan wanan nibibilin konra, ‘Leleg a kasa ako, ikumirsyo moyo in.’
14 Bale' saray lumugar itaw sa pag'urayan na li', gura' raya kanya' nin sin nakaibwat yayna, namasunor saran mako nin mangibarita' konan si manuyo' a kai ra nin rabay a syay mag'adi' konra. 15 Wanin man, sinuyo' ya et a lamang nin mag'adi' ket sinmubli' yayna sa nasyon na.
Ket nipakayaban nasaray sarban katulungan na nin binatian nan kwarta ta tepetan nasara no umnoy naganansya ra. 16 Wanan si u'nan nako kona, ‘Sinyor Adi', si kwarta moyo ket nakaganansya yan mipulo' nin ka'baw.’
17 ‘Mabistay ginwa' mo!’ wanan adi'. ‘Manakem kan katulungan! Bana' ta kapagpyawan ka sa taman nin daite' tamo', gaw'en katan pangulo sa mapulo' nin syudad.’
18 Wana anamaet nin ikarwan nako kona, ‘Sinyor Adi', si kwarta moyo ket nakaganansya yan milima nin ka'baw.’
19 Ket wana anamaet nin adi' kona, ‘Si'ka anamaet, gaw'en katan mangipangulo sa lima nin syudad.’
20 Ket main anaet nin sayay nako kona a wana ‘Sinyor Adi', sya ey kwarta moyo nin pinunggos koyan panyo' tan niyator koya, 21 ta linmi'mo ako komoyo bana' ta tanda' kon istrikto kamo. Maningkap kamo sa ambo' nin si'kamoy nangator tan yataben moyoy ambo' nin si'kamoy nangmula.’
22 Ket inumbat yay adi' a wana, ‘Duka' kan katulungan! Kanya' nin dusawen kata sa sain nin dirin irgo mo. Tanda' mo anamain nin istrikto ako tan maningkap ako nin say ambo' nin si'koy nangator tan yataben koy ambo' nin si'koy nangmula. 23 Mayin edet a kai ma nin nikwa sa bangko a kwarta ko ta pigaw kumon nin no rumate' ako ket makalap ko pati ganansya na?’ 24 Sawanin, wanan adi' konran saray raruman tutawodtaw, ‘Sigi, kalapen moyo a kwartan nibati' ko kona ta ibi moyo konan si nakaganansya nin mipulo' nin ka'baw.’
25 Ket wanran tutawo kona, ‘Sinyor Adi', mapulo' rayna bale' a platan balitok nin ikon na.’
26 Ket wana anamaet nin adi', ‘Ibarita' koyti komoyo, si si'numan a main kona a sayay bagay, malamu'nan ya nin umabaw yaynan umabaw. Bale' mataman nin si daite' nin main kona, maglat et li' konan si si'numan a kai nin mangusar sa naipya kona. 27 Sawanin, sara anamaet a kuntra kongko nin kai marabay nin mag'adi' ako konra, i'ras moyo saradti ta patyen sara sa adapan ko.’ ”
Say Irarate' na ni Jesus sa Jerusalem
Mateo 21:1-11; Marcos 11:1-11; Juan 12:12-19
28 Kayadi' na nin nibarita' in ni Jesus, nituloy raynay tinmangkar nin mako sa Jerusalem a iti ya sa u'na si Jesus. 29 Sin nakarate' sarayna si Jesus itaw sa banda ran baryon Betfage tan Betania nin iti sa rigrig nan Talugtog Olibo, pinau'na nasaray rwa konran tumutumbok na nin 30 wana, “Mako kamo sa baryo a man'adapen moyo. Ket karate' moyodtaw, main tampor nin ma'kit moyon nipuged a sayay uybon nin asno a kasa et gapo nin rinmuran kona. Usbagen moya sa nakaipugedan na tan i'ras moyadti. 31 No main nin manita komoyo no mayin nin man'usbagen moya, basta ibarita' moyo, ‘Matkap nayayti nin Uunuren.’ ”
32 Sin sain, nako saraynadtaw a rway tumutumbok na. Tutuon page' a nadumog rayaytaw si nibarita' na ni Jesus konra. 33 Sin man'usbagen rayayna sa nakaipugedan na, sinita nasaran main nin ikon a wana, “Mayin nin man'usbagen moya in?”
34 Wanran ni'bat, “Matkap nayayti nin Uunuren.” 35 Ket ni'ras rayaynay uybon kona ni Jesus tan sinapinan rayan kapa ra ba'yo raya pinaruran si Jesus kona. 36 Leleg nin manruranan naya ni Jesus, niyapra-aprak ran tutawo a kukapa ra sa dalanan na.
37 Sin adani sarayna si Jesus sa Jerusalem ta iti sarayna sa dalan nin lumusong sa Talugtog Olibo, itaw saraynay ka'bawan ran tumutumbok na nin sabtan ririket ra tan man'ita'wa-ta'way ray pangrarayo ra konan Dios bana' sa sarban milagro a ginwa-ginwa' na nin na'kit ra. 38 Wanra,
“Binindisyunan nayan Dios a Adi' nin
nibaki' na nin manrumate' anadti sawanin kontamo!
Makakituno sarayna kumon a tutawo konan Dios nin itaw sa langit!
Itandudo' yay ngaran nan Dios a itaw sa langit!”* Kanta 118:26; 148:1.
39 Main anamaet nin Pariseo nin nayi konran saray abaw nin tutawo tan wanra kona ni Jesus sin sain, “Maistro, pisasaeten mosara in pa saray tumutumbok mo.”
40 Ket wanan ni'bat ni Jesus konra, “Ibarita' koyti komoyo, no kai ra nin ibusngaw in say pangrarayo ra, pihon saytin diri say bubatodti sa dalan a tuma'way nin mangrayo kongko.”
Inakisan nasara ni Jesus a Taga Jerusalem
41 Sin adani sarayna si Jesus sa Jerusalem nin matamuraw nayayna a syudad, bana' sa pangungundo' na ket niyakis na. 42 Wana “Abagay kamoyna, si'kamon taga Jerusalem! No tanda' moyo tamo' kumon sawanin no ani a matkap ta pigaw nin makakituno kamoyna konan Dios; bale' angga anaod nin sawanin ket kai moyo et nin maalilbi'! 43 Anaod, kauda'dwan kamo li' no rumate' a awro nin saray kukalaban moyo ket bungtu-bungtunen ra a luta' tan bubato sa libed nan syudad ta pigaw nin makaluob sara. Ket kubkuben rakamo, ta pigaw nin kai kamoyna nin makaliwa'. 44 Sidaen raya nin liso a syudad moyo tan patye-patyen rakamo. Kasa li' ni saya nin baton matra' nin naita'len sa saya. Mangyadi' a wanin bana' ta inandian moyo a pagkanawanawa sin nako yadti a Dios ta pigaw nin isalba nakamo kumon.”
Say Pangangado' na ni Jesus konan Timplo nan Dios
Mateo 21:12-17; Marcos 11:15-19; Juan 2:13-22
45 Sin nakarate' saraynadtaw si Jesus sa Jerusalem, sinumrep ya sa sakop nan Timplo nan Dios bale' itaw narat'anan nasaray mampaglako', ket pinala-palakwan nasara. 46 Wana konra, “Kai para a naisurat a wana nin Dios,
‘Si Bali ko, lugar yaytin dadasalan,’
bale' si'kamo, ginwa' moyan pididinepan ran mannakaw!”* Isaias 56:7; Jeremias 7:11.
47 Ket nangibwat sin sain, inawru-awro yaynan nangyakay si Jesus itaw sa sakop nan Timplo. Ket saray Pupangulon Pupadi', Madudunong sa Gugan-gan tan saray pupangulo ran tutawo, man'irimidyo ray pammapati kona. 48 Bale' kai ra et nin magwa' in bana' ta matetek saran manrumnge' nga'min a tutawo kona.

*19:11 syudad nin…sin saytaw- Sa Griego:Jerusalem.

*19:13 Siti nin plata sa irgo nin Griego ket mantawagen yan mina a say alaga na ket maipada sa tuloy bulan nin swildo nan sayay trabahador sin saytaw.

*19:38 Kanta 118:26; 148:1.

*19:46 Isaias 56:7; Jeremias 7:11.