21
Say Da'ton nan Babayin Balon iti sa Pinasyan Kaidapan
Marcos 12:41-44
Leleg nin itaw ya si Jesus sa Timplo, linmingap-lingap ya ket na'kit nasaray mumayaman nin mampangnabo' nin da'ton radtaw sa pangnanabuan nin kwarta. Ket sin sain, naasikaso nayay sayay pubrin babayin balo nin nanginabo' nin rwa ray plata nin sangkadaitean a alaga. Wana ni Jesus konran tumutumbok na, “Ibarita' koyti komoyo, sitin pubrin babayin balo, mas abaw a ninabo' na dyan say sarban ninabo' ra nin saray raruma ta say subra-subra tamo' konra a nibi ran da'ton ra. Si balo bale', sa busel nin kaidapan na, nibi nay kapagkapag a main na.”
Nibarita' na ni Jesus a Yubaen ya li' a Timplo
Mateo 24:1-21; Marcos 13:1-19
Main nin umno ray tumutumbok na ni Jesus a mampag'iirgo maipa'ka' sa anda' na nin Timplo, bana' sa nikagwa' na sa mabistan bubato tan naarkusan yan mabibistan bubagay a nida'ton para konan Dios. Bale' wana ni Jesus konra, “Main li' nin awro nin sarban sayti nin pa'deng a mangka'kit moyo ket mayba', ket kasayna li' gapo ni sayay bato nin isen a ma'kit nin naita'len et konan saya et.”
Tinepetan raya si Jesus nin tumutumbok na, “Maistro, ka'no nin mangyadi' in si wamoyon yubaen ya a Timplo? Ani li' a pakatandaan no dandani anayti nin mangyadi'?”
Ket wanan ni'bat konra, “Pakatalad kamo a kai kamo nin malingon tepren moyoy bula' ta abaw sara li' a mangusar nin titulo ko a wanra ket sara a Cristo nin nipangako' nan Dios, tan ibarita' ra et a mantumarana' anay pag'aadi' na bale' andi' kamo nin mamper konra. No marnge' moyo a main nin pigigira tan pigugulo, andi' kamo nin sumalak ta saytin bubagay ket matkap nin mangyadi' yapo'. Bale' ambo' et nin iyayangga ana nin kapresan a pag'uuray iti sa mundo. 10 Milalaban li' sa saya tan saya a nunasyon tan wanin a lamang sa pupag'adian. 11 Magkamain li' nin maksaw nin rayon, bitil tan sarot sa abaw a lulugar. Magkamain et li' nin makapali'mo tan makapaka'ngap nin bubagay a ma'kit sa kalangitan.
12 Bale' ba'yo li' nin mangyadi' a sarban sayti, dakpen tan padya'dyaen rakamo. I'ras rakamo li' konran pupangulon rilihyon ta pigaw nin usisaen mi'sa ipapriso, tan iyadap rakamo et li' konran mampag'uray tan konran uadi' bana' ta tumutumbok katamo. 13 Ket pagkanawanawa moyoynayti nin maiparate' konra a maipa'ka' kongko. 14 Kanya' nin ipasaya moyoy kanakman moyo nin andi' moyo nin kapagawan no pa'no moyo li' nin idipinsa a lalaman moyon diri, 15 ta byan katamo li' nin pakababa' nin mag'irgon main nin kadunungan a kai ra nin maubatan o masurnang nin saray mangkumuntra komoyo. 16 Mataman et li' nin saray mismon mangatua, bubsat, kukanayon tan uamigo moyo, pagtraiduran rakamo li' tan saray raruma komoyo ket ipapati rasara li'. 17 Guraen rakamo li' nin sarban tutawo bana' ta mantarig'enan moyoy mangkikalamo' kongko. 18 Wanin man, pagawan nakamo li' nin Dios ta pigaw nin mataman ni sayay sabot nan ulo moyo ket kai gapo nin maurot. 19 Kanya' nin tumarig'en kamon tumulok kongko ta no wanin a gaw'en moyo, maga'muran moyoy byay a iti konan Dios.
20 No ma'kit moyayna li' a Jerusalem nin nalibed rayaynan sundalo' ran kalaban, sa sayti matandaan moyo a say pakasida' na ket dandani ana. 21 Ket no wanti ana li' a mampangyadi', saray itaw nin mampiikap sa Judea matkap a malayo saraynan mako umadi sa tutalugtog. Sara anamaet a itaw nin mampiikap sa mismon syudad nin Jerusalem, matkap a lumakwan sarayna tan saray itaw sa rikor, matkap a andi' sara ana nin lumuob 22 bana' ta siti ana a panaon nin dusawen nasara nin Dios a Israelita nin sigon sa naisurat sa Masanton Kasuratan a matkap nin matukid nin sarba. 23 Kado' sarayna li' a mabuktot tan saray uinan main nin ua'nak ran mampasuswen konan siin a panaon, bana' ta sa intiron lugar ket magkamain nin grabin pakapadya'dya' ta ipa'kit na nin Dios a alakin sager na konan sitin nasyon nin Israel. 24 Kanya' nin main konran saray Israelita a patye-patyen yupa' sa ispada tan main anamaet konra a dakpen ta i'ras saran mag'in nin aripen sa nagsikabarang nin nunasyon. Mi'sa, si Jerusalem ket daegen rayan saray kalaban a ambo' nin Judio ket sakupen raya angga nin marate' a nitanda' nan Dios nin panganggawan nin pag'uuray ra.”
Say Isusubli' nan si Pinaitawo
Mateo 24:29-35; Marcos 13:24-37
25 “Ket main nin bagay a ma'kit li' nin mangyadi' konan awro, bulan tan sa bubituen. Gewgewan ra li' nin sarban tutawodti sa mundo ta masalak sara bana' sa kasaw nin kanurkor nin taaw tan kaalalakyan nin daluyon. 26 Makle-maklep sara li' a tutawo sa li'mo tan sa pangingisip ra sa rumate' li' nin mangyadi' iti sa babon luta', ta say pupakayadi' a mamauksoy sa ta'gay langit ket maguloyna. 27 Kaaram, ma'kit rako li' nin si'kon si Pinaitawo nin manrumate' nin iti sa gunem nin main pakayadi' tan kasan kapadan kagalangan.* Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Daniel 7:13. 28 Kanya' nin no sarban sayti ket tumarana' ana li' nin mangyadi', paksawen moyoy nakem moyo tan rumiriket kamo bana' ta say pakaisalba moyo ket adani ana.”
29 Ket nibarita' naya ni Jesus konra a sayay pangingiyarig a wana, “Kiten moyay kayon igos tan say raruma et nin kukayo. 30 No sumalingsing yaynan gumulong, masigurado moyon tumarana' anay tyimpon rapeg. 31 Wanin anamaet, no ma'kit moyoyna li' nin mampangyadi' anaytin bubagay a nipatanda' ko, matandaan moyon adani anay pag'aadi' nan Dios.
32 Ibarita' koyti komoyo, sarban nibarita' ko komoyo ket natukid ana mataman nin ba'yo kamo et nin mati nga'min. 33 Makasa a langit tan luta', bale' say ibarita' ko magnayon nin tutuo anggan-angga.”
34 Nibibilin na et ni Jesus konra, “Pakailag kamo! Bangli' nin say pirmi tana nin iti sa kaisipan moyo ket say piririga, pipabok tan say kapapaga sa byay, ket siguradon bigraen nakamoyna li' nin awron isusubli' ko 35 a bilang sa sayay la'wan a bigra' nin misada'. Rumate' ya in nin awro sa sarban tawo. 36 Kanya' nin matkap a sisasadya' kamon pirmi tan matkap a dumasal ta pigaw nin magkamain kamon kasaw nin nakem nin maagwantawan a sarba nga'min nin sain a mangyadi' li'. Ket no wanin, makakiadap kamo li' kongko a si'kon si Pinaitawo.”
37 Inawru-awro ya nin mampangyakay si Jesus itaw sa sakop nan Timplo tan tepe' nin yabi ket mako ya sa Talugtog Olibo nin itaw yan mikakayabi. 38 Kabubuklas et a lamang ket mako saraynay tutawo sa Timplo ta pigaw nin rumnge' sara kona.

*21:27 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Daniel 7:13.