Si Biblia Lucas 3
3
Say Nangibakian nan Dios kona ni Juan a Mammawtismo
Mateo 3:1-12; Marcos 1:1-8; Juan 1:19-28
Sin ikalabinlimay taon naynan Impirador ni Tiberio sa Roma, si Poncio Pilato a gubirnador sa Judea, si Herodes* Siti nin Herodes ket si Herodes Antipas. Mabasa a maipa'ka' kona sa Glusaryo. a mampag'uray sa Galilea, si busat nan si Felipe sa Iturea tan Traconite tan si Lisanias anamaet sa Abilinia. Si Anas tan si Caifas a Sangkata'gayan nin Padi'. Sin sain nin panaon nibi na nin Dios a minsahi na konan anak na ni Zacarias a si Juan sin itaw ya sa lugar a ambo' nin matawo. Kanya' nin kina' na ni Juan a lulugar sa libed nan Ilog Jordan ket pinata-patandaan nasaray tutawo nin pagbabawian raynay duka' a gawa'-gawa' ra tan pabawtismo* pabawtismo- O:pabinyag. sara ta pigaw nin mapirduna sara.
Siin nin man-gaw'en na ni Juan ket syay nikatukid nin si wana sa nisurat na ni Prupita Isaias a:
“Main li' nin mampangita'wa-ta'way nin mampangipatanda'
itaw sa lugar a ambo' nin matawo a wana,
‘Si'kamon tutawo, sadyaan moyoy irarate' nan Catawan,
patu'riren moyoy dalanan na.
Tambakan moyoy sarban alog,
tubagen moyoy sarban talugtog tan purod,
patu'riren moyoy matiko' a dudalan
tan patagen moyoy tiba-tibagkol.
Ket ma'kit nin sarban tawo a pangingisalba nan si ibaki' nan Dios.’ ”* Isaias 40:3-5.
Sin sain, abaw saray tutawon nako pabawtismo kona ni Juan ket wana konra, “Si'kamo a bara'mo nin masirib a ulay! Ani a puon a nako kamodti? Wamoyo angangko a mapal'isan moyoy alakin sager nan Dios. No rabay moyo a maisalba, ipa'kit moyon mampagbabawian moyoynay kukasalanan moyo, ket naipatukdo' sa sain mangwa' kamon manepeg a gugawa'. Andi' moyo nin ilalwan a bana' ta puri nakamo ni Abraham ket, matkap nakamon ipal'is nin Dios sa panunusa na. Ibarita' koyti komoyo, magwa' nan Dios a saytin bubato ket gaw'en na a mag'in nin puri na ni Abraham nin ibi na konray nipangako' na. Edet, bilang sa sayay mammukan nin kayo a niinsayo nayayna a payakor na nin pukanen ta puuran nay barang kayon ambo' nin mabistay bunga, si Dios ket nasadya' yaynan dusawen nakamo.”
10 Sawanin, tinepet ran saray tutawo kona ni Juan, “Ani edet a gaw'en mi?”
11 “Wanti e,” ni'bat na. “Si main nin rwa ray aysing, ibi nayay saya konan kasa, tan si main nin kanen, byan nasara anamaet a kasa.”
12 Pati maniningir nin buis ket nako nin pabawtismo kona ni Juan. Tinepetan raya anamaet, “Ser, ani a gaw'en mi?”
13 Wanan ni'bat, “Andi' kamo maningir nin subra.”
14 Saray itaw nin susundalo' tinepetan rayan lamang, “Si'kami pa edet, ani a gaw'en mi?”
Wana konra, “Andi' kamo nin manglili'mo o mamarsan bula' nin pangwartawan moyo. Kuntinto kamoyna sa swildo moyo.”
15 Pitta'gan raynan tutawoy irarate' nan si nipangako' nin Cristo, kanya' nin man'ipa'ka' ran si Juan ket syaynayti. 16 Ket wana ni Juan konra, “Mambawtismwan katamon ranom bale' si sumubray kongko, mas makapangyayadi' ya a kai ako gapo kumana' nin mangwarwar nin kurdon nin sandalyas na. Ket bawtismwan nakamon Ispirito nan Dios tan nin apoy. 17 Sya li' a manintinsya sa tutawo nin bara'mo yan mangngirik. Ringgasan nayaynan maong a pangirikan ket say irik, ika' na nin iyator sa agamang na, bale' say apa ket ika' na nin puuran itaw sa apoy a kai gapo nin ma'rep.” 18 Ket maipa'ka' sa abaw et nin bubagay a pinasadya' nasaray tutawo ni Juan sa pangingipatanda' na nin Mabistan Patanda' konra.
19 Sinita nayaynamaet si Gubirnador Herodes bana' ta man'i'yan naya si Herodias a asawa nan busat na, tan sa abaw a duka' a ginwa' na 20 kanya' nin nipapriso naya si Juan. Sa wanin, nalamu'nan et a kukasalanan na.
Say Pammawtismo kona ni Jesus
Mateo 3:13-17; Marcos 1:9-11
21 Sin ba'yo ya nin napriso si Juan, binawtismwan nasaray abaw nin tutawo, tan si Jesus anamaet ket binawtismwan naya. Kayadi', sin kapresan nay mandumasal ni Jesus, niburwang a langit 22 ket kinmayupa' tan dinumpa' ya konay Ispirito nan Dios a bakas kalapati. Kaaram wanan busis a nangibwat sa langit, “Si'kay anak kon mangkawa-kawa'nanen ko. Napaririketan akon tuloy komo.”* Sa raruman nikaisurat nan siti sa Griego ket nailamo' a wanti:Nag'in akon Ama mo sawanin.
Say Purin Nangibwatan na ni Jesus
Mateo 1:2-17
23 Si Jesus, sin nitarana' nay mangyakay, magtulumpulo' a taon nayna.
Ket say tanda' ran tutawo, si ama na ket si Jose.
Si Jose ibat ya sa puri na ni Eli.
Si Eli 24 ibat ya sa puri na ni Matat.
Si Matat ibat ya sa puri na ni Levi.
Si Levi ibat ya sa puri na ni Melqui.
Si Melqui ibat ya sa puri na ni Jana.
Si Jana ibat ya sa puri na ni Jose.
Si Jose 25 ibat ya sa puri na ni Matatias.
Si Matatias ibat ya sa puri na ni Amos.
Si Amos ibat ya sa puri na ni Nahum.
Si Nahum ibat ya sa puri na ni Esli.
Si Esli ibat ya sa puri na ni Nage.
Si Nage 26 ibat ya sa puri na ni Maat.
Si Maat ibat ya sa puri na ni Matatias.
Si Matatias ibat ya sa puri na Semei.
Si Semei ibat ya sa puri na ni Jose.
Si Jose ibat ya sa puri na ni Juda.
Si Juda 27 ibat ya sa puri na ni Joanan.
Si Joanan ibat ya sa puri na ni Resa.
Si Resa ibat ya sa puri na ni Zorobabel.
Si Zorobabel ibat ya sa puri na ni Salatiel.
Si Salatiel ibat ya sa puri na ni Neri.
Si Neri 28 ibat ya sa puri na ni Melqui.
Si Melqui ibat ya sa puri na ni Adi.
Si Adi ibat ya sa puri na ni Cosam.
Si Cosam ibat ya sa puri na ni Elmodam.
Si Elmodam ibat ya sa puri na ni Er.
Si Er 29 ibat ya sa puri na ni Josue.
Si Josue ibat ya sa puri na ni Eliezer.
Si Eliezer ibat ya sa puri na ni Jorim.
Si Jorim ibat ya sa puri na ni Matat.
Si Matat ibat ya sa puri na ni Levi.
Si Levi 30 ibat ya sa puri na ni Simeon.
Si Simeon ibat ya sa puri na ni Juda.
Si Juda ibat ya sa puri na ni Jose.
Si Jose ibat ya sa puri na ni Jonan.
Si Jonan ibat ya sa puri na ni Eliaquim.
Si Eliaquim 31 ibat ya sa puri na ni Melea.
Si Melea ibat ya sa puri na ni Mainan.
Si Mainan ibat ya sa puri na ni Matata.
Si Matata ibat ya sa puri na ni Natan.
Si Natan ibat ya sa puri na ni David.
Si David 32 ibat ya sa puri na ni Jesse.
Si Jesse ibat ya sa puri na ni Obed.
Si Obed ibat ya sa puri na ni Boaz.
Si Boaz ibat ya sa puri na ni Salmon.
Si Salmon ibat ya sa puri na ni Naason.
Si Naason 33 ibat ya sa puri na ni Aminadab.
Si Aminadab ibat ya sa puri na ni Admin.
Si Admin ibat ya sa puri na ni Arni.
Si Arni ibat ya sa puri na ni Esrom.
Si Esrom ibat ya sa puri na ni Fares.
Si Fares ibat ya sa puri na ni Juda.
Si Juda 34 ibat ya sa puri na ni Jacob.
Si Jacob ibat ya sa puri na ni Isaac.
Si Isaac ibat ya sa puri na ni Abraham.
Si Abraham ibat ya sa puri na ni Tare.
Si Tare ibat ya sa puri na ni Nacor.
Si Nacor 35 ibat ya sa puri na ni Serug.
Si Serug ibat ya sa puri na ni Ragau.
Si Ragau ibat ya sa puri na ni Peleg.
Si Peleg ibat ya sa puri na ni Heber.
Si Heber ibat ya sa puri na ni Sala.
Si Sala 36 ibat ya sa puri na ni Cainan.
Si Cainan ibat ya sa puri na ni Arfaxad.
Si Arfaxad ibat ya sa puri na ni Sem.
Si Sem ibat ya sa puri na ni Noe.
Si Noe ibat ya sa puri na ni Lamec.
Si Lamec 37 ibat ya sa puri na ni Matusalem.
Si Matusalem ibat ya sa puri na ni Enoc.
Si Enoc ibat ya sa puri na ni Jared.
Si Jared ibat ya sa puri na ni Mahalaleel.
Si Mahalaleel ibat ya sa puri na ni Cainan.
Si Cainan 38 ibat ya sa puri na ni Enos.
Si Enos ibat ya sa puri na ni Set.
Si Set ibat ya sa puri na ni Adan
tan si Adan ibat ya konan Dios.

*3:1 Siti nin Herodes ket si Herodes Antipas. Mabasa a maipa'ka' kona sa Glusaryo.

*3:3 pabawtismo- O:pabinyag.

*3:6 Isaias 40:3-5.

*3:22 Sa raruman nikaisurat nan siti sa Griego ket nailamo' a wanti:Nag'in akon Ama mo sawanin.