15
Say Ririket Bana' sa Nikadumog konan Sayan Nabarang
Mateo 18:12-14
Sawanin, abaw saray maniningir nin buis tan saray raruman bantog nin makasalanan a nako nin inmaribungbong kona ni Jesus ta pigaw nin mangrenge' saran uakay na. Ket main itaw nin Pariseo tan Madudunong sa Gugan-gan a bere-bere nin wanra, “Ya, sitin tawo ket akuen nasaray tutawon makasalanan ket kidungo ya et nin mangan konra!”
Bana' ta wanin, nibarita' nayayti ni Jesus nin pangingiyarig: “No wadi' ta main nin saya komoyo a main nin sanyasot a karniro, mi'sa nabarang yay saya, piho nin ibati' nasaray syam a pulo' tan syam itaw sa mampamasturan na, ta keen naya nin tikapen taw si saya nin nabarang anggan madumog naya. Mi'sa, no nadumog nayayna, balatayen nayan siririket nin isubli' nayaynadtaw sa kami'nan ra. Ket no rumate' yadtaw sa bali ra, kayaban nasaray uamigo na tan kukabaraybay na a wana, ‘Rumiriket a saya tan saya kontamo ta nadumog koyaynay nabarang nin karniro ko.’ ” Ket wana et ni Jesus, “Ibarita' koyti komoyo, wanin a lamang a mas maririket saray itaw sa langit, no si sayay tawon makasalanan ket pagbabawian nayna a kukasalanan na, dyan bana' konran syam a pulo' tan syam nin matunong kano nin man'ipa'ka' ra a kai rayna nin matkap a magbabawi'.”
Say Panningkap konan Sayay Na'met
“Anamaet a lamang, no wadi' ta main nin sayay babayi a main nin mapulo' ray kwartan pirak* Say alaga nan sayan sayti ket swildon magsayay awron pagtatrabaho sin saytaw., mi'sa na'met nayay saya, piho nin manulsol yan lampadawan tan mamanis ya ta tikapen nayan maong a na'met nan kwarta angga nin madumog naya. Ket no nadumog nayayna li', kayaban nasaray uamiga na tan kukabaraybay na tan wana, ‘Rumiriket a saya tan saya kontamo ta nadumog koyaynay na'met kon kwarta ko.’ ” 10 Ket wana et ni Jesus, “Ibarita' koyti komoyo, wantin lamang konran saray uanghil nan Dios a rumiriket sara anamaet no main nin sayay makasalanan a pagbabawian nayna a kukasalanan na.”
Si Pangingiyarig Maipa'ka' konan Mapainganga'do nin Ama
11 Wana et ni Jesus, “Main nin sayay ama a main nin rwa ray a'nak nan lulalaki. 12 Wanan buridek konan ama na, ‘Tay, ibi mo paynay tao kon syay kanepegan nin tawiren ko.’ Kanya' nin nibi na anaod nin ama a tao nin saya tan saya konran rway a'nak na.
13 Ket napalabas a umnoy awro, nilako' nan sitin buridek a sarban tao na tan nako ya sa sayay adayo' a lugar. Pinirdi-pirdi nadtaw a kwarta na sa pagkabyay a kasan kabalikasan. 14 Sin na'pos nayna a kwarta na, nibansag et a nagkamain nin grabin bitil itaw sa lugar nin kami'nan na, ket mangkapaidap yaynan tuloy. 15 Kanya' nin pinatawo ya konan sayay tagadtaw ket nibaki' yan mangasikaso konran baboy* Siti nin trabaho, mangikayupa' ya nin tuloy konan sayay Judio; ambo' tamo' nin bana' ta nag'in yan alila', no kai bana' ta sa Gugan-gan ran Judio ket maiyawa' a mangalila' nin baboy bana' ta man'ibilang sarayti nin nikasama'. Mabasa a maipa'ka' sa sayti sa Levitico 11:7. itaw sa pammasturan. 16 Sa bitil naynan tuloy, mataman nin say ipamakan konran baboy ket rabay nayna kumon nin kanen, bale' kasa nin mami kona.
17 Sin pa'sar naimunawan ya, ket wana sa nakem na, ‘Sarba ran mampatawo kona ni tatay ket subra-subray mangkanen ra. Bale' iti ako a mangkamati ana sa bitil! 18 Mako akoyna pa nin sumubli' kona ni tatay ta ibarita' ko a nagkasalanan ako konan Dios tan wanin et kona. 19 Akuen ko kona nin kai akoyna anaod nin kumana' nin tawagen nin anak na, no kai edet, ikwinta nako tanan saya konran mampatawo kona.’ 20 Sin sain, nibwat ya anaod ana nin sumubli' yadtaw konra.
Adayo' ya et a lamang sa bali ra, natamuraw nayayna nin ama na. Nanabo' a inganga'do na kona, kanya' nin nalayo yan sinumna', mi'sa yinakap tan inarkan naya. 21 Wanan sitin anak konan ama na, ‘Tay, nagkasalanan ako konan Dios tan wanin et komo. Kai akoyna edet nin kumana' nin tawagen et nin anak mo.* Sa raruman nikaisurat nan siti sa Griego ket nailamo' a wanti:Gaw'en nako tana pan sayay basta uupaan mo.
22 Bale' kinayaban nasara nin ama a kukatulong na a wana, ‘Madali' kamo. Awiten moyodti a sangkabistawan nin aysing ta isulot moyo kona. Mi'sa singsingan tan sapatusan moya. 23 Anamaet lamang, keen moya kalapen a pinataba' nin baka ta patyen moya. Mi'sa, magpunsya atamo tan rumiriket atamo 24 bana' ta sitin anak ko a man'ipa'ka' kon nati ana ket bilang yan sinmubli' nin mabyay. Sin saytaw, pa'sar nay nabarang, bale' sawanin sinmubli' yaynadti!’ Kanya' nin nitarana' ray piririga tan pagpupunsya ra.
25 Sin sain, si anak nin kaka ket itaw ya sa gagawa'. Sawanin, sumubli' yayna sa bali ra ket sin adani yayna, narnge' nay tunoy nin piririga. 26 Kanya' nin kinayaban nayay sayay alila' ra tan tinepetan naya a wana, ‘Ansain? Ani a mampangyadi'?’ 27 Ket wanan katulong, ‘Sinmubli' yaynay ari mo, kanya' nin nipapati naya ni tatay moyo a pinataba' nin baka bana' kona ta marigsa yan rinmate'.’
28 Bana' sa saytaw nin narnge' na, sinmes'ew ya a kaka tan kai na nin rabay a kiriga konra. Kanya' nin, kinuyong naya ni tatay na a lumuob yayna sa bali ra. 29 Ket wanan ni'bat kona ni ama na, ‘Isipen moyoyti, umnoy taon koynan mampagsirbi komoyo, tan kai ako gapo nin sinmubag ni ni'sa sa sarban nigan-gan moyo kongko. Ket mataman ni ni'sa, kai nako binyan ni saya tana nin kanding ta pigaw nin miririga kami nin saray uamigo ko. 30 Bale' sin rinmate' yayti nin anak moyon namirdi-pirdi nin kayamanan moyo konran bubbayin duka', nipapati moya et taw si pinataba' a baka para kona!’
31 Ket wanan ama kona, ‘Anak ko, si'ka, pirmi kan iti sa dani ko, tan sarban ikon ko, ikon mo anaod. 32 Talagan manepeg nin miririga tan magpunsya atamo ta siti nin ari mon say pa'sar na ket nati ana, sinmubli' yan mabyay; nabarang ya bale' nakasubli' yan lamang.’ ”

*15:8 Say alaga nan sayan sayti ket swildon magsayay awron pagtatrabaho sin saytaw.

*15:15 Siti nin trabaho, mangikayupa' ya nin tuloy konan sayay Judio; ambo' tamo' nin bana' ta nag'in yan alila', no kai bana' ta sa Gugan-gan ran Judio ket maiyawa' a mangalila' nin baboy bana' ta man'ibilang sarayti nin nikasama'. Mabasa a maipa'ka' sa sayti sa Levitico 11:7.

*15:21 Sa raruman nikaisurat nan siti sa Griego ket nailamo' a wanti:Gaw'en nako tana pan sayay basta uupaan mo.