2
Niyanak ya si Jesus
Mateo 1:18-25
Sin sain a panaon a niyanak ya si Juan, nipataoy na ni Augusto a syay Impirador nan Roma, a sarba ran iti sa sakop na ket matkap nin pairihistro. Siti a u'nan nangyadi' a pairihistro saray tutawo tan nangyadi' ti sin si Cirenio a gubirnador sa prubinsyan Siria. Nako anaod pairihistroy sarba sa lugar a ibwatan ran puon ra. Kanya' nin mataman nin si Jose, nibwat yadtaw sa syudad nin Nazaret sa prubinsyan Galilea nin nako ya sa babalin Betlehem sa prubinsyan Judea, bana' ta itaw a ibwatan nan puon na a si David a adi' sin nu'nan panaon. Si kalamo' na ni Jose nin pairihistro ket si Maria a naitanda' anan pakasal* Sa gan-gan ran Judio, asawa nayayna ni Jose si Maria bale' say pikasal ra ket kai et nin nayadi'. Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Mateo 1:24,25. kona, a sin sain ket bulan anan pangangabing na. Ket, sin itaw sarayna sa Betlehem, narate' anay pangangabing na ni Maria. Kasaynan lugar radtaw sa balin pamagtuluyan kanya' nin itaw sara sa kami'nan ran uayep, ket niyabing nayadtaw ni Maria a kakan anak na a lalaki ya. Pinunggos nayan abel tan nipaida' naya sa sayay pangnganan ran uayep.
Itaw sa rikor nan sitaw a lamang nin babali, main nin mammastor nin itaw sa pammasturan ta mambantayan rasaray kukarniro ra no yabi. Kapingmatan, main anan anghil nan Dios a pina'kit konra, mi'sa bana' sa kata'gayan nan Catawan ket napalawayan sara kanya' nin sabtan li'mo ra. 10 Ket wanan anghil konra, “Andi' kamo nin mali'mo ta man'iparate' koyay Mabistan Patanda' nin pangibwatan ran rumiriket nin sarban tawo. 11 Sitin yabi itaw sa Betlehem nin babali na ni Adi' a David, naiyanak yay Mangingisalba moyo a sya a Cristo tan sya a Uunuren. 12 Maalilbi' moya ta pinunggos yan nipaida' sa pangnganan ran uayep.” 13 Bigra', kalamo' nasaraynan anghil a sabtan ka'bawan nin uanghil a ibat sa langit. Manraywen rayay Dios, wanra,
14 “Itandudo' yay ngaran nan Dios a itaw sa langit!
Iti sa luta' ket kituno yay Dios konran tutawo nin makapaririket kona.”
15 Sin nibwat saraynan sumubli' sa langit a uanghil, wanran mammastor sa saya tan saya, “Mako atamoyna sa Betlehem ta keen tamo nin kikiten a nipatandaan nan Dios kontamo.” 16 Kanya' nin dinali'-dali' ray nibwat ket nadumog rasara si Jose tan si Maria, tan si abing nin itaw yan nakaida' sa pangnganan ran uayep. 17 Sin na'kit rayaynay abing, nipara-parate' ra konran tutawodtaw a nibarita' nan sitaw a anghil konra maipa'ka' kona, 18 ket sarba ran nakarnge' sa nibari-barita' ran pupastor ket naka'ngap. 19 Si Maria anamaet, iti tanan pirmi sa nakem na tan inisip-isip nay sarban saytin nangyadi'. 20 Saray mammastor anamaet, sinmubli' sara sa mampamasturan ran sirarayo sara konan Dios bana' sa sarban na'kit tan narnge' ran maitukoy sa nipatanda' nan anghil konra.
21 Sin waloy awro naynan abing, nipaturi' raya* Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Levitico 12:1-3. tan pinangaranan rayaynaod nin Jesus sigon sa nibarita' nan anghil kona ni Maria ba'yo ya et nin niinaw* Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Lucas 1:30-31..
Say Pangingitalaga kona ni Jesus konan Dios
22 Sawanin, narate' a panaon a matkap ran gaw'en ni Maria a ritwal sa pakaparinggas mayadi' ya mangabing a sayay babayi. Sigon yayti sa nipatandaan na intaw nin Dios sa Gugan-gan yupa' kona ni Moises. Kanya' nin ni'ras raya anamaet si Jesus sa Timplo sa Jerusalem ta matkap a italaga ya konan Dios. 23 Naisurat in sa Libron Gugan-gan, “Si lalaki a kakan anak, matkap a italaga ya konan Dios.”* Exodo 13:2,12,15; Bilang 3:13; 8:17. 24 Ket ipaida'ton ra konan padi' a say matkap para sa ritwal sa pakaparinggas. Sayti ket rwa ray kalapati o anak nin palakpak.* Mabasa et a maipa'ka' sa saytin da'ton sa Levitico 5:7; 12:6-8.
25 Sin sain, sa Jerusalem, main nin tawon say ngaran na ket Simeon a sya matunong ya tan matulok ya konan Dios. Mantaga'nan nay pakatukid nin nipadles a pakaisalba ran puri na ni Israel. Mampag'uray yay Ispirito nan Dios kona 26 ket nipatandaan na kona a kai ya nin mati anggan na'kit nayaynay Cristo nin nipangako' nan Dios. 27 Sa nipaninreg nan Ispirito nan Dios, nako ya si Simeon sa sakop nan Timplo. Ket sin ni'ras rayadtaw si Jesus nin mangatua na ta pigaw nin tukiden ray man'ipagwa' nin Gugan-gan nan Dios, 28 na'kit naya ni Simeon ket binibi naya. Ket nikisalamat ya konan Dios nin wana, 29 “Uunuren, tinukid moy pangako' mo kongkon aripen mo, kanya' nin kuntinto akoyna tan taman nin kalapen nakoyna sawanin 30 ta na'kit koyaynay Mangingisalba 31 nin nigagara mon nibaki' para sa sarban tawo. 32 Bara'mo yan tyo' nin mamalaway sa kanakman ran ambo' nin Israelita ta pigaw nin matandaan ra no pa'no sara nin maisalba. Sya anamaet a mamin pakairayo konran Israelita a tutawo mo.”
33 Naka'ngap sara si Maria tan Jose sa nibarita' na ni Simeon maipa'ka' kona ni Jesus. 34 Ket binindisyunan nasara ni Simeon, mi'sa wana kona ni Maria a nanay na ni Jesus, “Sitin anak, nitalaga nayan Dios nin mag'in nin pangibwatan nin pisisyay ran Israelita ket abaw saray masida' bana' kona tan main saraynamaet a maisalba bana' kona. Sya a mamin pammatalad konra bale' abaw sara a kumuntra kona 35 ket sa wanin, matandaan a iti sa kaararman nin kaisipan ra. Ket si'ka, Maria, say mangyadi' kona, ikabereng mo nin bilang sinurot yay puso' mo nin daga.”
36 Sin sain, itaw yan lamang a sayay prupita a say ngaran na ket Ana nin anak naya ni Fanuel a puri na ni Aser. Akulaw yaynan tuloy. Pitoy taon saran nikalamo' nin asawa na ba'yo ya nabalo. 37 Walumpulo' tan a'pat a taon nayna tan pirmi yadtaw sa sakop nan Timplo. Awro tan yabi yadtaw nin mampangigalang konan Dios yupa' sa pagkukulasyon* Mabasa a maipa'ka' sa Pagkukulasyon sa Glusaryo. tan kadadasal. 38 Ket sin sain, kinmadani ya anamaet konra ket nikisalamatan nayay Dios nin nangibarita' yan maipa'ka' kona ni Jesus konran sarba ran tawon sitata'gan sa pangingisalba nan Dios konra.
Inmalaki ya si Jesus sa Nazaret
39 Sin nayadi' rayna a sarba sigon sa Gugan-gan nan Dios, sinmubli' sarayna sa dirin babali ran Nazaret sa prubinsyan Galilea. 40 Si anak inmalaki ya ket mampag'in yan magsen, nag'in yan madunong tuloy; ket mantulungan naya lawas nin Dios.
Kalamo' rayan Mangangakay si Jesus sa Bali nan Ama na
41 Tinaon a saray mangatua na ni Jesus ket mako sara kipista sa Pistan Nipanglabas* Mabasa moyo et a maipa'ka' konan siti si Pistan Nipanglabas itaw sa Glusaryo. sa Jerusalem. 42 Ket, sin labinrway taon nayna ni Jesus, nayi ya nikipista konra. 43 Sin nayadi' anay pista, nibwat saraynan sinmubli' a matua na sa bali ra bale' kai ra tanda' nin nabati' ya sa Jerusalem si Jesus. 44 Nipa'ka' ran nayi yayna konran raruman kalalamo' ra, kanya' nin nituloy raynay linmalakon nikakaawro mi'sa tiningkap raya konran kukanayon tan katanda' ra. 45 Ket sin kai raya nadumog, sinubli' rayan tiningkap sa Jerusalem.
46 Ikatlon awroyna sin na'kit rayadtaw sa sakop nan Timplo. Nakatekre' yan kalamo' ran mangangakay nin gan-gan, nin mampangrenge' tan mampanepet ya. 47 Sarba ran mampangrenge' kona ket naka'ngap sa pakataros tan ubat na. 48 Sin na'kit rayan itaw ket nabigra' saray matua na ket wana ni nanay na, “Anak ko, mayin a ginwa' moyti komi? Aburido kami anan tuloy ni tatay mo nin mampaningkap komo.”
49 Ket wana ni Jesus konra, “Mayin a tikapen rako? Ambale', kai moyo para tanda' a matkap a iti ako sa Bali na ni Ama ko?” 50 Kai ra bale' natarusan a rabay nan irgwen ni Jesus. 51 Ket nayi yayna konran mangatua nan sinmubli' sa Nazaret. Matulok yan tuloy konra.
Si Maria, iti tanan pirmi sa nakem na tan inisip-isip nay sarban mampangyadi'. 52 Si Jesus anamaet, tinmuloy yan inmalaki tan nag'in nin madunong tan makapaririket konan Dios tan konran tutawo.

*2:5 Sa gan-gan ran Judio, asawa nayayna ni Jose si Maria bale' say pikasal ra ket kai et nin nayadi'. Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Mateo 1:24,25.

*2:21 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Levitico 12:1-3.

*2:21 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Lucas 1:30-31.

*2:23 Exodo 13:2,12,15; Bilang 3:13; 8:17.

*2:24 Mabasa et a maipa'ka' sa saytin da'ton sa Levitico 5:7; 12:6-8.

*2:37 Mabasa a maipa'ka' sa Pagkukulasyon sa Glusaryo.

*2:41 Mabasa moyo et a maipa'ka' konan siti si Pistan Nipanglabas itaw sa Glusaryo.