^
Galatia
Ipwabwàcu
caapwi co âji picémara wâdé!
Todà Paulo ba na é picémara
Go côo Pwina naî Pwiduée
Rà tòpié pàra tèpa apostolo
Rà côo pâ Pwiduée na é cùruo
Go patùra Pétéru
Êre Picémara Wâdé
é tipijè jii naèà ê picémara wâdé
Abéraama âna é pwi câmu
Càcaa pâri ê Naèà
Naèà âna é me co gée na càùé
Naèà âna é wakè co béaa kà Kériso
Tèpa naî Pwiduée gée goro ê cèikî
Jè tèpa naîê â càcaa tèpa ênawéna co
Cibwaa nama piiwà côwâ!
Cibwaa têre tèpa ipa-imwüruwà
Du ârailu auipwataâboro
É jèe tipijè Kériso
Wàilàapà na nama guwà pàgà?
Pitêre dàra Nyuâaê Pwicîri
Pwâra wakè kâra câbawâdé na èpà
Pwâra wakè kâra Nyuâaê Pwicîri
Bénabwé popai
Jè piûnyari pwina jè câmi
Ipicijii