Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Galatia 4
4
Jè tèpa naîê â càcaa tèpa ênawéna co
Guwà jèe niimiri cai ê pwini, pâ: Wà pwi âboro, âna ée mwa tòpi diri pâ neemuru wà caa kêe, [na ée mwa pwi âboro maina]. Êco na, na é bwaa nari èpo, â câé caa piwéna jii tèpa *ênawéna kîri kà pwi caa kêe. Â é nye ciburà pitêre dà tàpé na rà wéaarié, tèepaa naa na tòotù na é jèe câmuri wà pwi caa kêe.
Kolosé 2.20Ipaiwà naa goojè. Ba béaa, âna jè pwacèwii tèpa èpo, â jè tèpa ênawéna kîri kâra pâ naèà ma duée imudi* Pâ naèà ma duée imudi—é, Pâ pàara ê gòropuu.. Ioane 1.14; Roma 1.3Êco na, na pàara na é jèe tàmara câmuri wà Pwiduée, â é panuâ me Pwina naîê darijè naa gòropuu Darijè naa gòropuu—Grec: É pwina naî tô jè ilàri.. Â é wâro aranara ê pitûâ kâra ê *Naèà kà Moosé. É pipanuâê, ba na é tipijè jii ê Naèà na piijè, â é nama jè tèpa âji naî Pwiduée.
Roma 8.15–17Â târa ma jè tâmogòori pâ jè tèpa naîê, âna wà Pwiduée, âna é tòpò naa na pwâranümajè ê Nyuâaê Pwicîri kà Pwina naîê. Â ê Nyuâaê Pwicîri, âna é cètùujè, ma jè ina tà Pwiduée [naa na ipwàdée] pâ: «Au! Pwiduée, Caa kôo!» Êkaa na jèe ticè na piijè, ba jè jèe tèpa naî Pwiduée. Â ée mwa naa tâjè diri ê pâ aupwényunyuâari kà tèpa naîê, na é tàmara ina béaa.
Cibwaa nama piiwà côwâ!
Napwiri, âna câguwà caa tâmogòori Pwiduée, â guwà tèpa ênawéna kîri kâra pâ nari duée, jii wà Pwiduée na é caapwi co. Êco na nabàni, âna guwà jèe pâmari. (Â nye âjupâra pâ, nye wà Pwiduée kaa na é jèe pâmariwà.) Â, na araé, âna ticè nii kâra pâ duée imudi, ma pâ naèà; â ticè câmu kàra.
Wànau? Cina guwà tabiiwà wâjué côwâ, ma guwà pitêre dàra côwâ pâ muru bèepwiri?! Nümawà na guwà jèu tèpa ênawéna kîri kàra côwâ? 10  Roma 14.5; Kolosé 2.16Gorodà na guwà papwicîri pàra tòotù, ma pàra parui, ma ê pàra pàara, ma ê pàra naja? 11 Auwa! Wàra munaa piticèmuru naa goo diri ê wakè kôo jaawà!
12 Go tacoo goowà, co tèpa béeò, naa na nee Kériso, pâ, na guwà ipwacèwiio, [â guwà nama tipiwà jii diri pâ pwi bèepwiri]! Ba wâgo, [pwi *Juif, âna jèe tipio jii ê Naèà, ba] na go pwacèwiiwà [na câguwà caa tèpa Juif].
Béaa, âna dau wâdé pâ tûâ kàwà tôo, â wâdé na guwà ciburà wàrapwiri Dernière phrase—Grec: Jèe câguwà caa pwa tôo cèna èpà.. 13 Na ia go mara picémara tàwà ê *Picémara Wâdé, âna go jèe tèepaa mariwà, gée goo pai maagé kôo. 14 Â [go tâmogòori pâ] guwà géaa goo pwiri, êco na câguwà caa pwatétéri tôo, ma tétâjiio. Bwa, guwà nye tòpio pwacèwii na go pwi *angela kà Pwiduée, ma pwacèwii na wâgo Kériso Iésu. 15 Â guwà nye dau ipwàdée kaa, ma piêgòtùru, ba na guwà pitu tôo. Ba guwà ipanuâwà diri bau ê pâ wâdé kàwà ba kôo§ 2e phrase—Grec: Wâpà ê ipwàdée kàwà? Go ina tàwà pâ, béaa, âna pwiri guwà èrù du âraporomeewà ma guwà naa tôo, wiàna pâri.!
 nabàni, âna é wâpà ê pimeaari ma ipwàdée kàwà bèepwiri? 16 Gona guwà niimiri pâ, go pwi a cicarawà, gée goo na go ina tàwà ê âjupâra?!
Cibwaa têre tèpa ipa-imwüruwà
17 [Go tâmogòori pâ, wà tèpa pacâmu na rà medariwà]* Wà tèpa pacâmu na rà medariwà—Côo Galatia 1.7., âna rà dau kairiwà. Êco na càra caa wàrapwiri, gée na âji pwâranümarà. Ba nümarà na rà pa-ipiinariwà jiio, ba na guwà pâra wiârà co.
18 Na ia go tâa jaawà, â guwà gòo, ba na guwà pwa na wâdé, [â guwà pâra wiâô]. Â wâdé na guwà nye tà wàrapwiri, wiàna tiàuo jaawà É, Wâdé na rà imudàra ma rà pwa na wâdé na pàara na tiàuo, pwacèwii na pàara na go tâa jaawà. Pwiri popai goo wà tàpé na rà kairi tàpé Galatia, é, pwiri popai goo wà tàpé Galatia..
19 Au, [go meaariwà] co tèpa âji naîô! Â go po dau maagé côo, na go niimiriwà—pwacèwii ê maagé kâra ilàri na é pitàmari èpo. Â o càcaa tipio jii pwiri, na bwaa càcaa pâji tâbawêe ê wâro kà Kériso naa goowà, â bwaa câguwà caa pâji pwacèwiié. 20 Êco na jèe câgo caa tâmogòori ê pwina go pwa [ba na go pitu] tàwà. Â po dau nümoo na go tâa jaawà, ba na go tàpo ina ba kîri tàwà, [êco na càcaa pâri].
Du ârailu auipwataâboro
21 Gona wà pàra tàpé gée goowà, âna nümarà na rà pitêre dàra ê Naèà kà Moosé? Â wâdé, êco na wâdé na rà têre bwàti ê pwina é ina i Naèà. 22  Genèse 16.15, 21.2Ba jèe wii [naa na *Tii Pwicîri] pâ, wà *Abéraama, âna ârailu tupédu naîê. Pwi jèpwi, [wà Ismaël] âna wà pwina naî Agar, wà tô ênawéna kîri kêe; â wà pwi jèpwi, [âna wà Isaaka] âna wà pwina naî Sara, tô âji wâdèe. Ba wà Sara, âna câé mu caa tô ênawéna kîri kà pwi jè âboro.
23  Roma 9.7–9Wà pwina naî tô ênawéna kîri kêe, âna pitèpaé, gée goro co ê pwina é pwa wà pwi âboro, wà Abéraama. Êco na wà pwina naî tô wâdèe Sara—wà tô na pwa tàrù kêe—âna pitèpaé, ba nye wà Pwiduée kaa, na é pacoo ê auinabéaa, na pàara kêe Grec: Wà pwina naî tô ênawéna kîri kêe, âna pitèpaé, wiâra ê naiiri âboro; â wà pwi naî tô na pwa tàrù kêe, âna é pitèpa gée goro ê auinabéaa..
24-25 Wà du ilàri bèepwiri, âna du ucina ba kâjè, goro ê du *auipwataâboro [na é pwa wà Pwiduée ba kâra ê Ba kêe]. Wà Agar, tô ênawéna kîri kà Abéraama, âna é ucina [goro ê Naèà, na ia é naa wà Pwiduée târa ê Ba kêe, tèpa Juif]. Ba rà jèe pâ nau tèpa ênawéna kîri [kâra ê Naèà] pwacèwii Agar ma wà tèpa gòobèreè. Â ê ville [kà tèpa Juif] *Iérusaléma, âna é pwacèwii ê gòrojaa Sinaï wâ napô Arabie, [na ia rà mara tòpi ê Naèà naawê]. Ba du ére-bà, âna câmu kâra pai pii tèpa âboro.
26-28  Hébéru 12.22; Auinapàpari 21.2,10 Ésaïe 54.1 Roma 9.7Napwa naa goo wà Sara, âna é ucina goo ê auinabéaa kà Pwiduée, na tipi tèpa âboro jii ê pwina piirà goo. Â pwa pwi jè Iérusaléma, na wânidò *napwéretòotù, âna pwi napô kà diri tàpé na tipirà. Â dau wâru wàilà. Ba jèe nye wii naa na Tii Pwicîri pâ:
 
Gà ipwàdée wâgà,
napô Iérusaléma
na ticè èpo'gà!
Nyabi ma ipwàdée,
wâgà na câgà caa pitàmari èpo!
Rà jèe tétâjiigà,
êco na gà mwa piétò!
O dau wâru èpo'gà
jii tô na pwa éaé!
Ésaïe 54.1
 
Guwà côo, co tèpa béeò naa goo Kériso, wà tèpa èpo kêe, âna nye wàijè kaa! Üu, jè tèpa âji naîê, â câjè caa tèpa ênawéna kîri kà pwi jèpwi. Ba jè pwacèwii Isaaka, pwina naî Abéraama ma wà Sara§ Grec: 26Êco na tô Iérusaléma na wânidò, na é tô nyaa kâjè, âna pwa tàrù kêe… 28Êco na wâguwà, âna guwà tèpa aéjii kà Isaaka, tèpa naîê wiâra ê auinabéaa..
29  Genèse 21.9–10; Ioane 8.35Napwiri, âna [wà Ismaël, pwina naî tô ênawéna kîri, âna é tubaèpà tà wà Isaaka]. Guwà côo, wà pwina naîê na pitèpaé gée goro ê auniimiri kâra âboro, âna é tubaèpà tà pwi naîê [na pitèpaé gée goro ê auinabéaa kà Pwiduée]. Â nabàni, âna nye tàgére ipaiwà tâjè, na pitèpajè gée goo ê Nyuâaê Pwicîri.
30 É ina pâ wànau i Tii Pwicîri naa goo pwi bèepwiri? Wàéni: Guwà tü tà tô ênawéna kîri, ma wà pwina naîê. Ba wà pwiibà, âna o câé caa tòpi pâ wâdé jii caa kêe. Wàco pwina naî tô ilàri na pwa tàrù kêe, âna ée mwa tòpi diri.Genèse 21.10
31 Guwà côo, co tèpa béeò naa goo Kériso, câjè caa tèpa ênawéna kîri kâra ê Naèà. Jè tèpa âji naî Pwiduée na pwa tàrù kâjè* Grec: Câjè caa tèpa naî tô ênawéna kîri kà pwi jèpwi. Â jè tèpa naî tô ilàri na pwa tàrù kêe.!

4:3 Kolosé 2.20

*4:3 Pâ naèà ma duée imudi—é, Pâ pàara ê gòropuu.

4:4 Ioane 1.14; Roma 1.3

4:4 Darijè naa gòropuu—Grec: É pwina naî tô jè ilàri.

4:6 Roma 8.15–17

4:10 Roma 14.5; Kolosé 2.16

4:12 Dernière phrase—Grec: Jèe câguwà caa pwa tôo cèna èpà.

§4:15 2e phrase—Grec: Wâpà ê ipwàdée kàwà? Go ina tàwà pâ, béaa, âna pwiri guwà èrù du âraporomeewà ma guwà naa tôo, wiàna pâri.

*4:17 Wà tèpa pacâmu na rà medariwà—Côo Galatia 1.7.

4:18 É, Wâdé na rà imudàra ma rà pwa na wâdé na pàara na tiàuo, pwacèwii na pàara na go tâa jaawà. Pwiri popai goo wà tàpé na rà kairi tàpé Galatia, é, pwiri popai goo wà tàpé Galatia.

4:22 Genèse 16.15, 21.2

4:23 Roma 9.7–9

4:23 Grec: Wà pwina naî tô ênawéna kîri kêe, âna pitèpaé, wiâra ê naiiri âboro; â wà pwi naî tô na pwa tàrù kêe, âna é pitèpa gée goro ê auinabéaa.

4:26-28 Hébéru 12.22; Auinapàpari 21.2,10

4:26-28 Ésaïe 54.1

4:26-28 Roma 9.7

§4:26-28 Grec: 26Êco na tô Iérusaléma na wânidò, na é tô nyaa kâjè, âna pwa tàrù kêe… 28Êco na wâguwà, âna guwà tèpa aéjii kà Isaaka, tèpa naîê wiâra ê auinabéaa.

4:29 Genèse 21.9–10; Ioane 8.35

*4:31 Grec: Câjè caa tèpa naî tô ênawéna kîri kà pwi jèpwi. Â jè tèpa naî tô ilàri na pwa tàrù kêe.