6
Bénabwé popai
Mataio 18.15Tèpa âji béeò naa goo wà Kériso, wiàna guwà pâmari pâ, wà pwi jè béewà, âna é gére pwa na èpà, â wâdé na guwà popaé me côwâ naa na naigé na wâdé. Wàépwiri ê napârawà, wiàna guwà [ina pâ guwà] cimwü* Wiàna guwà ina pâ guwà cimwü—Grec: Wà tàpé gée goowà na rà cimwü. É ina pwiri wà Paulo, ba na é tatéerà, ba rà pi-ina kàra. naa na pai wâro kàwà wiâra ê Nyuâaê Pwicîri. Â guwà ina ba kîri têe. Â guwà ipwacôoco, wâguwà diri, ba péa dàtiwà mwara, ma guwà pwa ê pwina èpà. Roma 15.1Guwà pitu tàwà jècaa, ma pitûri ê nakake kàwà. Â, naa wàrapwiri, â guwà pitêre dàra ê aupitûâri kà Kériso [pâ, na jè pimeaarijè, ba wàépwiri ê âji *Naèà kâjè].
Wiàna é niimiri wà pwi jèpwi pâ, pwamuru naa gooé, â wà pwiibà, âna é pitanami, ba nye piticèmuru naa gooé! Êkaa na, gà cibwaa ciburà côo pwi jèpwi, ba na gà ipwamainagà jiié. Gà nye pitèi côwâ ê pâ tûâ'gà. Â wiàna wâdé, â pâri ma gà ipwàdée goo. Roma 14.12Ba wâdé na jè nye côo jècaa ê pâ jèpa tûâ kâjè.
1 Korénito 9.11,14Jèpwi mwara: Wâdé na guwà ipâdi ê pâ wâdé kàwà ma wà pwina é pacâmuriwà goo ê Popai.
Jè piûnyari pwina jè câmi
Roma 8.13Gà ipwacôogà naa goro ê càragà! Gà cibwaa niimiri pâ gà o cârü na ara wà Pwiduée 2e phrase—Grec: O câjè caa gàdà wà Pwiduée.! Ba gà o nye piûnyari ê pwina gà câmi. Ba wiàna jè câmi, wiâra pâ câbawâdé kâjè na èpà, â jè o mwa piûnyari ê pwâra bà, ma pai tubatiàujè. Êco na, wiàna jè câmi wiâra pwina nüma ê Nyuâaê Pwicîri goo, â jè mwa piûnyari ê *wâro dàra gòiri jaa Pwiduée. Êkaa na jè cibwaa nama oratâjè, ma jè pwa ê pwina wâdé! Â jè cibwaa pipanuâjè! Ba o mwa tèepaa ê tòotù, na jè mwa piûnyari [ê aupwényunyuâari]. 10 Gée goo kaa diri pwiri, â jè popa ê pàara na tâa tâjè, ba na jè pwa na wâdé tà diri tèpa âboro. Â jè dau wàrapwiri tà tèpa cèikî béejè!
Ipicijii
11 Wâgo Paulo, na go cipa i bépwa tii Wâgo Paulo, na go cipa i bépwa tii—Na ia é pwa tii, â é tùra, â wà pwi jè âboro (secrétaire), âna é wii ê pwina é ina. Êco na é popa ê bépwa tii wà Paulo, ba na é pwabwàcu tàra., ba na go tubanabwé i tii. Guwà côo pâ aupwa âmu maina na go pwa! 12 [Wàéni ê pwina go ina tàwà]: Guwà ipwacôowà goo wà tàpé na nümarà na rà pwa *kamaî tàwà!
Rà wàrapwiri, ba na rà wâdéarirà tèpa âboro. Ba wâgotàra [goo wà tèpa *Juif]. Ba [wiàna rà picémara ê popai goro ê pai bà kà Kériso] naa goro *satauro, â o péa tubaèpà tàra. 13 Pwiri gére pwa kamaî tàra, êco na càcaa âji nümarà na rà pitêre dàra ê Naèà kà *Moosé. Nümarà co na rà pi-ina kàra, na ara tèpa Juif. Wâdé tàra na rà ina pâ, nye wàilà kaa, na rà nama guwà tòpi ê nyamanya bèepwiri kà tèpa Juif§ Grec: Ba wà tàpé na pwa kamaî tàra, âna càra caa pâra wiâra ê Naèà. Êco na wâdé tàra na pwa kamaî tàwà, ba na rà pi-ina kàra goo ê naiiwà..
14 Auwa! Wâgo, âna câgo caa pi-ina kôo goro ê muru na wàrapwiri. Go inapàpari co ê pai bà kà wà Pwi Ukai kâjè Iésu Kériso, naa goro satauro. Â gée goo kaa pwiri, â câ mwa caa âjimuru tôo diri pâ tûâ, na dau pwamuru naa goo naa na pé gòropuu bèeni. Pwacèwii na rà jèe bà diri pâ pwi bèepwiri naa gooò. Â wâgo, âna pwacèwii na go jèe bà, naa na càra gòropuu* Grec: Êco na wâgo, âna câgo caa pi-ina kôo, â go pi-ina kôo co, goro ê satauro kà Pwi Ukai kâjè Iésu Kériso. Gée gooé, âna jèe tanamiri naa goro satauro ê gòropuu ba kôo, â wâgo mwara ba kâra gòropuu..
15  2 Korénito 5.17; Galatia 5.6Wiàna pwa kamaî tâjè, é, wiàna càcaa pwa kamaî tâjè, â nye piticèmuru naa goo. Ê pwina pwamuru naa goo, âna, naa tòotéri ê pai wâro kâjè. Ba wà Pwiduée, âna é nama jè tèpa âboro na jèe bwaa âmuê.
16 Wâguwà na guwà wâro wiâra ê aupitûâri kôo bèepwiri, âna nye wâguwà kaa ê âji Ba kà Pwiduée …Âna nye wâguwà kaa e âji Ba kà Pwiduée—é, …Bau ê âji Ba kà Pwiduée.—ê Ba *Isaraéla [na bwaa âmuê]! Wâdé na é cau *pwényunyuâariwà diri wà Pwiduée ma naa tàwà ê pinaanapô kêe!
17  2 Korénito 4.10[Go tubanabwé naa goo pai ina wèe pâ]: Wà tàpé na rà cicarao Cicarao—Grec: Pi-iluurio. Pwiri popai goo wà tèpa pwa pupûra na rà tèpa pwâ, na rà ina pâ, câé caa pwi âji apostolo wà Paulo. É, pwiri ora tà Paulo goo wà tàpé Galatia na rà ciburà pi-iluurié goro pai nümarà dàra pâra wiâ ê Naèà kà Moosé., âna wâdé na rà coo! Ba [nye wà Iésu kaa na é naa tàrù kôo. Â] go jèe dau pwamaagé côo na go wakè ba kêe. Â pâ aurumuru na wâ naiio, âna nye câmu kêe.
18 Tèpa cèikî béeò, wâdé na é pwényunyuâariwà wà Pwi Ukai kâjè Iésu Kériso, gée goo ê *pimeaari imudi kêe!
Cidòri nyuâawà! Amen!

6:1 Mataio 18.15

*6:1 Wiàna guwà ina pâ guwà cimwü—Grec: Wà tàpé gée goowà na rà cimwü. É ina pwiri wà Paulo, ba na é tatéerà, ba rà pi-ina kàra.

6:2 Roma 15.1

6:5 Roma 14.12

6:6 1 Korénito 9.11,14

6:7 Roma 8.13

6:7 2e phrase—Grec: O câjè caa gàdà wà Pwiduée.

6:11 Wâgo Paulo, na go cipa i bépwa tii—Na ia é pwa tii, â é tùra, â wà pwi jè âboro (secrétaire), âna é wii ê pwina é ina. Êco na é popa ê bépwa tii wà Paulo, ba na é pwabwàcu tàra.

§6:13 Grec: Ba wà tàpé na pwa kamaî tàra, âna càra caa pâra wiâra ê Naèà. Êco na wâdé tàra na pwa kamaî tàwà, ba na rà pi-ina kàra goo ê naiiwà.

*6:14 Grec: Êco na wâgo, âna câgo caa pi-ina kôo, â go pi-ina kôo co, goro ê satauro kà Pwi Ukai kâjè Iésu Kériso. Gée gooé, âna jèe tanamiri naa goro satauro ê gòropuu ba kôo, â wâgo mwara ba kâra gòropuu.

6:15 2 Korénito 5.17; Galatia 5.6

6:16 …Âna nye wâguwà kaa e âji Ba kà Pwiduée—é, …Bau ê âji Ba kà Pwiduée.

6:17 2 Korénito 4.10

6:17 Cicarao—Grec: Pi-iluurio. Pwiri popai goo wà tèpa pwa pupûra na rà tèpa pwâ, na rà ina pâ, câé caa pwi âji apostolo wà Paulo. É, pwiri ora tà Paulo goo wà tàpé Galatia na rà ciburà pi-iluurié goro pai nümarà dàra pâra wiâ ê Naèà kà Moosé.