Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Galatia 5
5
É jèe tipijè Kériso
É tipijè wà Kériso, ba na o ticè na o mwa caa piijè côwâ. Â wâdé na guwà cipa ba mwü pai tipiwà. Â guwà cibwaa nama guwà tèpa *ênawéna kîri côwâ kâra jè naèà.
2-3 Guwà têre, làpé! Ba wâgo, Paulo [pwi *apostolo] âna go ina tàwà ba gòo pâ: Wiàna guwà [mudàra ê pinaanapô ma wà Pwiduée goro ê pai] pwa *kamaî wiâra ê *Naèà, â wâdé na guwà pitêre dàra diri pàra ére mwara gée goro ê Naèà. Â wiàna wàrapwiri, â piticèmuru naa goo ê pwina é pwa ba kâjè wà Kériso!
Wà pàra tàpé gée goowà, âna rà o mudàra, ma rà *tàrù na ara Pwiduée, gée goro pai pitêre dàra kàra ê *Naèà. [Rà ipwacôoco!] Ba péa pa-ipiinarirà jii wà Kériso, ma ê *pimeaari imudi kà Pwiduée.
Êco na wàijè, âna jè cèikî co, â jè tapacîri naa na ipwàdée, ê tòotù, na ée mwa bàra tòpijè na araé wà Pwiduée, â o wâdé têe wàijè. Â é pitu tâjè ê Nyuâaê Pwicîri, na pàara na jè bwaa tapacîri ê pwi tòotù-bà* Grec: Wàijè, âna jè tapacîri, gée goro ê cèikî, ê pai tàrù kâjè goro ê Nyuâaê..
1 Korénito 7.19; Galatia 6.15Wiàna pwa kamaî tâjè, é, wiàna càcaa pwa kamaî tâjè, â nye piticèmuru naa goo, ba jè tâa goo wà Kériso Iésu. Â ê pwina âjimuru, âna êco ê cèikî kâjè [naa gooé]. Â ê cèikî kâjè, âna é âpàpaa Âpàpaa—Manifester, montrer., wiàna jè meaari [pàra tàpé].
Wàilàapà na nama guwà pàgà?
Ico tèpa béeò, guwà jèe nye pâra bwàti [naa goo wà Kériso]. Â wàilàapà na nama guwà pàgà jii ê naigé-bà? Càcaa wà Pwiduée, ba nye wàé na é todàwà! 1 Korénito 5.6[Ipwacôoco, ba wà pwi caapwi âboro na é pwâ, âna pâri ma é nama guwà cau imwüru diri.] Pwacèwii na jè mu ina pâ: «Ê ji nari nyaa kâra poloa, âna pwa ma é too ê poloa.» 10  2 Korénito 11.15; Galatia 1.7Êco na go cèikî ba mwü pâ, guwà o mwa tâa goo ê auniimiri kôo, gée goo pai caapwi kâjè naa goo Pwi Ukai.
Napwa naa goo wà pwi âboro na é pwa ma gùmagù ê pwâranümawà, â wà Pwiduée, âna ée mwa nye pitèié ma pwa wârimuru têe. Nye ipaiwà, wiàna wà pwiibà, na é pwi âboro imaina naa jaawà.
11 Ico tèpa béeò naa na nee wà Kériso, câgo mu caa picémara ê pai pwa kamaî, wiâra ê nyamanya kà tèpa *Juif. Ba wiàna go gére wàrapwiri, â pwiri càra caa pi-inaô ba èpà? Bwa! Wàéni ê pwina go picémara: [É bà wà pwi *Mesia, naa goro] ê *satauro. Â wàépwiri muru na tanoori tèpa Juif Tanoorirà ba wà pwi Mesia, âna pwi ukai me gée goo Pwiduée, na ia rà tapacîê gée na biu. Càra caa côoina pâ wà Iésu, âna é pwi Mesia..
12 Napwa naa goo wà tèpa pi-iluuriwà, âna [jèe oratôo goorà]. Wiàna nümarà na rà pwa kamaî tàwà, â wâdé wiàna rà pitapàgà tâjii ê jè ére paao goorà!
Pitêre dàra Nyuâaê Pwicîri
13  1 Pétéru 2.16Jèe nye todàwà, co tèpa béeò naa goo Kériso, ba na tâa tàrù kàwà, â tipiwà jii diri pâ muru na piiwà. Êco na guwà cibwaa popa pai tàrù kàwà bèepwiri, ma guwà pwa-imudirimuru, wiâra ê câbawâdé kàwà na èpà. Bwa. Guwà piênawéna kàwà jècaa naa na pimeaari. 14  Roma 13.9Diri ê êre Naèà kà *Moosé, âna é tâa na ê aupitûâri na caapwi. Wàéni: Gà meaari tèpa âboro§ Tèpa âboro—Grec: Pwi âboro na é tàmwünyabwerigà, é, pwi jèneregà., pwacèwii ê pai pimeaarigà côwâ.Lévitique 19.18
15 Wiàna guwà ciburà pidàdàrùwà pwacèwii ê pâ macii a piugà, â guwà pwacôoco, ba péa tà tiàuwà. 16 Wàépwiri na go ina tàwà: Guwà pitêre dàra ê Nyuâaê Pwicîri. Ba wiàna wàrapwiri, â o câguwà caa pâra wiâra ê pâ câbawâdé kàwà na èpà. 17  Roma 7.15–23Ba ê pâ câbawâdé kâjè bèepwiri, âna rà cicara ê Nyuâaê Pwicîri; â ê Nyuâaê Pwicîri, âna é cicara pâ câbawâdé kâjè na èpà. Â ru ipaa naa goojè. Êkaa na pitadàrù ê pwâranümajè. 18 Â wiàna é pitûâ kàwà ê Nyuâaê Pwicîri, â o jèe câguwà caa tâa aranara ê Naèà. [Â wàépwiri ê êre i pwi ia go ina tàwà.]
Pwâra wakè kâra câbawâdé na èpà
19  1 Korénito 6.9–10Jè côo bwàti ê pâ tûâ kà tàpé na rà pipanuârà, ba na rà pâra wiâra ê pâ câbawâdé kàra:
Rà naa nümarà naa goo pâ muru na jè kamu goo;
Rà ipuu imudi ma pàra tàpé;
Rà pwa pâ tûâ na miiri goro ê pâ naiirà;
20 Rà pwamaina pâ *ânuurumuru, â rà pwa wâi, â rà pitêre dàra pâ duée;
Rà piêbà, â rà piboo;
Rà pièpàri, â rà iputàmu;
Rà pipwamainarà côwâ, â rà còogai pàra tàpé;
Rà pitadàrùrà, â rà niimiri pâ, nye âjupâra co ê pwina rà ina naa na jèpa puco kàra;
21 Rà iari pâ neemuru pàra tàpé;
Rà ipwirié, â rà pi-ija ma piwâdo pwacèwii pâ puàkà na rà picaatâa.
 
 wâru mwara pâ muru na èpà na rà pwa.  go ina tàwà mwara ê pwina go jèe ina pâ: Wà tàpé na rà pwa ê pâ muru bèepwiri, âna o càra caa tòpi ê pâ aupwényunyuâari kâra ê *Mwaciri kà Pwiduée.
Pwâra wakè kâra Nyuâaê Pwicîri
22 Êco na wàéni ê pwêe na é tòpò ê Nyuâaê Pwicîri naa na wâro kâjè:
Pimeaari;
Pipwàdée;
Pinaanapô;
Pidàpwicâari;
Piwâdéari;
Piênawéna;
Pitêre dàra;
23 Pitâa na tànana;
Pitòimiri.
 
 ê Naèà, âna nye âji ticè na é ina naa goo pâ pwi bèepwiri. 24  Roma 6.6; Kolosé 3.5Wàijè na jè tèpa âboro kà Kériso Iésu, âna jè jèe tanamiri naa goro satauro ê pâ câbawâdé kâjè na èpà. 25 Â wiàna é pawârojè ê Nyuâaê Pwicîri, â wâdé na jè nama é pitûâ kâjè. 26  Filipi 2.3Jè cibwaa pipwamainajè, ma pipaarijè! Jè cibwaa pigàdàra ma piputàmu!  jè cibwaa piêbà ma piboo!

*5:5 Grec: Wàijè, âna jè tapacîri, gée goro ê cèikî, ê pai tàrù kâjè goro ê Nyuâaê.

5:6 1 Korénito 7.19; Galatia 6.15

5:6 Âpàpaa—Manifester, montrer.

5:9 1 Korénito 5.6

5:10 2 Korénito 11.15; Galatia 1.7

5:11 Tanoorirà ba wà pwi Mesia, âna pwi ukai me gée goo Pwiduée, na ia rà tapacîê gée na biu. Càra caa côoina pâ wà Iésu, âna é pwi Mesia.

5:13 1 Pétéru 2.16

5:14 Roma 13.9

§5:14 Tèpa âboro—Grec: Pwi âboro na é tàmwünyabwerigà, é, pwi jèneregà.

5:17 Roma 7.15–23

5:19 1 Korénito 6.9–10

5:24 Roma 6.6; Kolosé 3.5

5:26 Filipi 2.3