Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Galatia 3
é tipijè jii naèà ê picémara wâdé
3
(Naporomee 3–4)
[Go pò goowà] co tàpé Galatia, ba pwacèwii na pigù ê pûruwà! Dà na é ipa-imwüruwà [ma guwà pàgà jii ê âjupâra]? Go wadipi ina tàwà pâ, wà Kériso, âna é jèe bà naa goro *satauro [ba na wâdé tà Pwiduée wâguwà]?
Wàéni co ê pwina nümoo na go tâmogòori jiiwà: Gona guwà niimiri pâ, guwà jèe tòpi ê *Nyuâaê Pwicîri, gée goo ê pai wâro kàwà wiâra ê *Naèà? Bwa! Nye gée goo ê pai cèikî kàwà, naa goo ê *Picémara Wâdé goo wà Kériso! [Â guwà tâmogòori bwàti ê pwiibà!] Gorodà na guwà nama ipa-imwüruwà jii?
Nye ê Nyuâaê Pwicîri, na é tapoo ê wakè naa goowà. Â gona guwà niimiri pâ, guwà mwa tubanabwé goro naiiri âboro? Guwà tèpa pigù! Gona guwà nama piticèmuru naa goo diri ê pai tâa na aré kàwà tiagoo ni* Diri ê pai tâa na aré kàwà—é, Diri ê pwina guwà jèe wârori. Pwiri pâ aré ma tòina kàra, majoroé ê pai cèikî naa goo wà Kériso, é, aupwényunyuâari na rà tòpi.? Guwà tétâjii diri pâ pwiibà?
Wà Pwiduée, âna é jèe naa ê Nyuâaê Pwicîri, â é nama guwà pwa pâ *câmu kâra pàtàmee, na rà pò goo wà tèpa âboro. Â gona guwà niimiri pâ, nye gée goo ê pai pitêre dàra kàwà ê Naèà? Bwa! [Go ina mwara pâ]: Nye gée goo co ê pai cèikî kàwà, naa goo ê Picémara Wâdé goo wà Kériso!
Abéraama âna é pwi câmu
Genèse 12.3; Roma 4.3,16[Jè pûra naa na *Tii Pwicîri pâ] Wà *Abéraama, âna é cèikî naa goo wà Pwiduée, â gée goro ê cèikî kêe, âna wà Pwiduée, âna é nama é pwi âboro na é *tàrù na araé.Genèse 15.6 Êkaa na wâdé na guwà tâmogòori pâ, wà diri tàpé na rà cèikî [naa goo wà Pwiduée] âna nye wàilà kaa pwiri tèpa gòobàra Abéraama. Ba jè pûra mwara naa na Tii Pwicîri pâ, wà Pwiduée, âna é mara ina têe ê popai wâdé bèeni, pâ: Go o mwa *pwényunyuâari diri tèpa Ba wâ gòropuu, gée googà!Genèse 12.3
Wàépwiri, na é mara inapàpari pâ, ée mwa tòpi tàpé na càra caa tèpa Juif, [ma tòpò pinaanapô naa nabibiu kàra ma wàé] ma nama rà tàrù na araé. Â nye gée goo kaa ê cèikî kàra na é wàrapwiri.
Wàrapwiri naa goo diri tàpé na rà cèikî [naa goo wà Pwiduée] ba rà o tòpi jiié i aupwényunyuâari na ia é naa tà Abéraama, gée goro ê cèikî kêe.
Càcaa pâri ê Naèà
10  Deutéronome 27.26Êco na rà tojii wà tàpé na rà niimiri pâ, o wâdé [tà Pwiduée] wàilà, gée goo ê pai pitêre dàra kàra ê Naèà. Ba jèe wii mwara naa na Tii Pwicîri pâ: É tojii wà pwina câé caa pitêre dàra taaci ê pâ naèà, na wii naa na Tii goro ê Naèà!Deutéronome 27.26 [Â nye dau pwacoé kaa na jè pitêre dàra diri!]
11  Galatia 2.16Jè côo pâ, o nye ticè âboro na o tàrù na ara Pwiduée, gée goro pai pitêre dàra ê Naèà. Bwa! [Ba, ina naa na Tii Pwicîri pâ] wà pwi âboro na é tàrù na ara Pwiduée, âna wà pwina é cèikî naa gooé. Â nye gée goro co ê cèikî kêe, na tâa têe ê wâro jaa Pwiduée Wà pwi âboro na é tàrù… Grec: Wà pwina é tàrù gée goro ê cèikî, âna o tâa têe ê wâro..
12 Jè côo pâ, ê Naèà, âna câé caa pâra goro ê cèikî, [â nye goro ê wakè kâjè]. Ba wàéni ê pwina jèe wii naa na ê Naèà: É naa wâro, tà pwina é pitêre dàra diri ê pâ na autûâri, na wâna. Lévitique 18.5 [Â wiàna wàrapwiri, â jè cau tojii, ba càcaa pâri!]
13  Deutéronome 21.23; Roma 8.3Êco na wà Kériso, âna é pipanuâê, â é jèe tipijè jii ê tojii kâra Naèà, ba é popa naa gòé ê tojii kâjè, [na tanamiriê naa goro satauro]. Ba jèe wii pâ: Tojii wà pwina é utòtòro goro upwâra.Deutéronome 21.23
14 É wàrapwiri wà Kériso, ba na o tâa tâjè tèpa cèikî naa gooé ê aupwényunyuâari na ia é naa tà Abéraama wà Pwiduée. Â âjupâra mwara naa goo tàpé na càra caa tèpa Juif. Â gée goro ê cèikî kâjè naa gooé, âna jè tòpi ê Nyuâaê Pwicîri, na é mara ina béaa wà Pwiduée pâ, na ée mwa naa tâjè.
Naèà âna é me co gée na càùé
15-16  Genèse 12.7, 13.15Biu, âna é ina tà Abéraama wà Pwiduée pâ, na ée mwa pwényunyuâariê. Na jè côo bwàti ê popai kà Pwiduée naa na Tii Pwicîri [naa na *hébéru] â jè pûra pâ é ina pâ, na ée mwa pwényunyuâari wà Abéraama bau ê pwêe. Pai ina wèe pâ âboro na té gée gooé. Càcaa wii pâ, pwêe, â nye wii co pâ, êpwêe. Â go popa pwiri, ba na ucina goo wà Kériso, na é caapwi co Wà Kériso, âna wàé co na é pinaigé mara diri ê aupwényunyuâari ba kâjè na jè wâru. Â ina goojè pâ, jè gòobàra Abéraama, gée goro ê cèikî kâjè naa goo wà Kériso. Grec: 15Go tùra goo pai pwa kà tèpa âboro: Wiàna é ipwataâboro wà pwi âboro, â paâjupâraê…â o nye ticè âboro na o pâri ma é tubatiàu, é, naa cè gòobèreè. 16Napwa naa goo pâ auinabéaa, âna muru na ina tà Abéraama, bau ê pwêe, â càcaa pâ pwêe na wâru. Caapwi co pwi pwêe, âna wà Kériso..
Wà Pwiduée, âna é *ipwataâboro tà Abéraama, ba na é *paâjupâra ê auina kêe bèepwiri. Â guwà côo, co tèpa béeò, pâ, napwa naa goojè, tèpa âboro, âna wiàna jè ipwataâboro goo cè jè muru na jè ina, â càcaa pâri ma jè pitòotéri, é, tubatiàu ê popai na jè jèe ina. [Â wiàna wàrapwiri naa jaajè tèpa âboro] 17  Exode 12.40â jè tâmogòori pâ, wà Pwiduée, âna o câé mwa caa pitòotéri ê auina kêe, na ia é jèe ipwataâboro goo.
Wàéni ê pwina nümoo na go ina: Napwa naa goo ê Naèà, âna muru na é naa wà Pwiduée, po 430 naja gée na càùru ê auinabéaa kêe tà Abéraama. Â ê Naèà, âna càcaa pâri ma é pitòotéri ê ji nari auwii naa na ê auinabéaa kêe§ Dernière phrase—Grec: Â ê Naèà, âna càcaa pâri ma é pitòotéri, nama tiàu ê auipwataâboro..
18  Roma 4.14Â wiàna ê aupwényunyuâari, âna o naa tâjè, gée goro [ê pai pitêre dàra kâjè] ê Naèà, â pwiri câé caa me gée goro ê auinabéaa kà Pwiduée. Êco na càcaa wàrapwiri, ba wà Pwiduée, âna ia é naa tà Abéraama ê aupwényunyuâari kêe, gée goo ê auinabéaa kêe têe. Â é naa têe piticèmuru naa goo.
19  Apostolo 7.38; Roma 5.20Wiàna wàrapwiri, â târa dà ê Naèà? Nye ê muru na ia é naa tâjè wà Pwiduée gée na càùé, ba na paari tâjè ê pâ na èpà na jè pwa. Â é coo tiagoro pai tèepaa me kà Pwi gòobàra Abéraama, na é caapwi co—wà Pwina ée mwa pinaigé mara diri ê aupwényunyuâari* Wà Pwina… Grec: Wà Pwina pwa ê auinabéaa ba kêe..
[Jèpwi mwara, âna ru pi-ité ê Naèà bau ê *auipwataâboro Auipwataâboro—Auinabéaa (promesse). Ipaiwà naa na pâ nee tii 20–22.. Ba jè ina pâ wà Pwiduée, âna é naa] ê Naèà [târa ê Ba] na rà pinaigé mee wà tèpa *angela. Â wà [*Moosé] âna é pwi a-ipa popai kêe. 20 Êco na, na ia é ipwataâboro wà Pwiduée [tà wà Abéraama] â nye ticè pwi a-ipa popai naa nabibiu kàru. Ba muru na é pwa gée gooé co wà Pwiduée, [â nye ticè popai kà Abéraama naa na].
Naèà âna é wakè co béaa kà Kériso
21  Roma 8.2–4Wiàna wàrapwiri, â gona ê Naèà, âna é cicara ê auipwataâboro kà Pwiduée? Bwa! Ba nye êco auipwataâboro, na é pame tâjè ê *âji wâro. Â [é tòpò pinaanapô naa nabibiu kâjè ma wàé, â] é nama jè tèpa âboro na jè tàrù na araé. Â ticè jè naèà cèna pâri ma é wàrapwiri. 22 Êco na ê Tii Pwicîri, âna é inapàpari pâ, na diri pâ muru ma wà diri tèpa âboro, âna rà cau tâa aranara ê pàtàmara èpà. Â ticè pai pwa wèe, ma jè tòpi ê aupwényunyuâari kâra auipwataâboro, êco gée goro pai cèikî kâjè, naa goo wà Iésu Kériso Grec: Êco na, ê Tii Pwicîri, âna é tòpò diri pâ muru na aranara ê èpà, ba na ê auinabéaa, âna o naa tà tàpé na rà cèikî naa goo wà Iésu Kériso..
23  Galatia 4.3Béaa, âna pwacèwii na jè tèpa pwa karapuu. Â ê Naèà, âna é pwi a wéaarijè na diri pâ tòotù, tapacîri pwi pàara na o paari tâjè ê naigé mara ê pai cèikî naa goo wà Kériso. 24-25  Roma 10.4[Wàéni jè ucina goro ê Naèà]: Béaa, âna é pwacèwii pwi caa kâra câmu kâjè, na é pacâmurijè, ma mara tòcia tâjè wà Kériso, tapacîri ê pai tèepaa kêe. Â nabàni, âna é jèe nye tèepaa me kaa wà Kériso, â jè jèe cèikî naa gooé. Â é jèe nama jè tàrù na ara Pwiduée. Â o càcaa pâri ma é pacâmurijè côwâ ê Naèà.
Tèpa naî Pwiduée gée goro ê cèikî
26  Ioane 1.12Ûna jè§ Jè—Grec: Guwà (Ipaiwà naa na pâ nee tii 26–29.) cèikî naa goo wà Kériso Iésu, â jè jèe cau tèpa naî wà Pwiduée diri. 27  Roma 6.3Na ia *upwaajè naa na nee wà Kériso, â jè jèe coona ê ârabwée na bwaa âmuê—ba na jè wàra na é wà* Grec: Wà diri tàpé na upwaarà naa goo wà Kériso, âna rà coona wà Kériso. Ucina goo pai naaco ê tûâ kâjè na èpà, ba na jè wârori ê wâro na bwaa âmuê ma wà Kériso..
28  Roma 10.12[Na jè jèe tâa goo wà Kériso, âna] jèe nye ticè na pi-ité naa nabibiu kà tèpa Juif ma tàpé na càra caa tèpa Juif; â naa nabibiu kà tèpa *ênawéna kîri kà tèpa âboro, ma wà tàpé na pwa tàrù kàra; â naa nabibiu kà tèpa paao ma pa ilàri. Ba jè jèe caapwi, gée goo na jè caapwi ma wà Kériso Iésu.
29  Roma 4.13Â wiàna jè jèe tâa gooé, âna jè tèpa gòobàra Abéraama. Â tâa tâjè diri ê pâ aupwényunyuâari, na ia é mara ina wà Pwiduée tà Abéraama.

*3:4 Diri ê pai tâa na aré kàwà—é, Diri ê pwina guwà jèe wârori. Pwiri pâ aré ma tòina kàra, majoroé ê pai cèikî naa goo wà Kériso, é, aupwényunyuâari na rà tòpi.

3:6 Genèse 12.3; Roma 4.3,16

3:10 Deutéronome 27.26

3:11 Galatia 2.16

3:11 Wà pwi âboro na é tàrù… Grec: Wà pwina é tàrù gée goro ê cèikî, âna o tâa têe ê wâro.

3:13 Deutéronome 21.23; Roma 8.3

3:15-16 Genèse 12.7, 13.15

3:15-16 Wà Kériso, âna wàé co na é pinaigé mara diri ê aupwényunyuâari ba kâjè na jè wâru. Â ina goojè pâ, jè gòobàra Abéraama, gée goro ê cèikî kâjè naa goo wà Kériso. Grec: 15Go tùra goo pai pwa kà tèpa âboro: Wiàna é ipwataâboro wà pwi âboro, â paâjupâraê…â o nye ticè âboro na o pâri ma é tubatiàu, é, naa cè gòobèreè. 16Napwa naa goo pâ auinabéaa, âna muru na ina tà Abéraama, bau ê pwêe, â càcaa pâ pwêe na wâru. Caapwi co pwi pwêe, âna wà Kériso.

3:17 Exode 12.40

§3:17 Dernière phrase—Grec: Â ê Naèà, âna càcaa pâri ma é pitòotéri, nama tiàu ê auipwataâboro.

3:18 Roma 4.14

3:19 Apostolo 7.38; Roma 5.20

*3:19 Wà Pwina… Grec: Wà Pwina pwa ê auinabéaa ba kêe.

3:19 Auipwataâboro—Auinabéaa (promesse). Ipaiwà naa na pâ nee tii 20–22.

3:21 Roma 8.2–4

3:22 Grec: Êco na, ê Tii Pwicîri, âna é tòpò diri pâ muru na aranara ê èpà, ba na ê auinabéaa, âna o naa tà tàpé na rà cèikî naa goo wà Iésu Kériso.

3:23 Galatia 4.3

3:24-25 Roma 10.4

3:26 Ioane 1.12

§3:26 Jè—Grec: Guwà (Ipaiwà naa na pâ nee tii 26–29.)

3:27 Roma 6.3

*3:27 Grec: Wà diri tàpé na upwaarà naa goo wà Kériso, âna rà coona wà Kériso. Ucina goo pai naaco ê tûâ kâjè na èpà, ba na jè wârori ê wâro na bwaa âmuê ma wà Kériso.

3:28 Roma 10.12

3:29 Roma 4.13