Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî 1 Tésalonika 0
^
1 Tésalonika
Ipwabwàcu
Wâro na wâdé kà tàpé Tésalonika
Guwà ipwacèwiibà
Wakè kà Paulo naa Tésalonika
Tàrù càrabà naa jaawà
Guwà jèe tòpi bwàti Popai
Nümee na é côorà mwara
Bà cùru paé dariwà Timotéo
É inawà ba wâdé tâbà
Pwâra pwapwicîri ba kàra
Wâro na wâdé tà Pwiduée
Nama pimaina too pimeaari kàwà
Pai wâjué côwâ kà Pwi Ukai
Rà mwa wâro côwâ tèpa bà
O papòri tèpa âboro
Jè tà tàcî!
Bénabwé popai
Ipicijii