Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî 1 Tésalonika 4
4
Wâro na wâdé tà Pwiduée
Tèpa béeò naa goo Kériso, bà tubanabwé [goro ê auniimiri bèeni]: Bà jèe pacâmuriwà goo ê pai wâro na wâdé tà Pwiduée, â guwà jèe wârori. Â nabàni, âna bà tacoo goowà, naa na nee Pwi Ukai Iésu, pâ, na guwà pwa cèna piwéna. Ba guwà nye tâmogòori ê pâ aupitûâri, na ia bà jèe naa tàwà, naa na nee. 1 Tésalonika 5.23; 1 Pétéru 1.16Wà Pwiduée, âna nümee na guwà wârori ê wâro na wâdé têe, naa na diri pâ ére.
 
Gà cibwaa ipuu mara pâ âboro imudi;
1 Korénito 6.13Gà piwéaari bwàti ê naiigà* Gà piwéaari bwàti ê naiigà—é, Gà wéaari ma papwicîri tô wâdàgà., ba na gà o pwicîri ma wâdé na ara Pwiduée;
Gà cibwaa nama dàtigà ê pâ câbawâdé kâra naiiri âboro, na èpà, pwacèwii tàpé na càra caa tâmogòori Pwiduée;
Gà cibwaa ipwa tûâ tà pwi a cèikî béegà, ma ipuu ma ê wâdèe.
 
Wà Pwiduée, âna ée pwa wârimuru tà tàpé na rà wàrapwiri, wàra pai jèe ina kâbà tàwà. 1 Pétéru 1.15–16Ba câé caa todàjè, ba na jè wâro imudi; â é todàjè, ba na jè wâro ba kêe. Luka 10.16; 2 Korénito 1.22Â wà pwina é tétâjii ê popai bèepwiri, âna câé caa tétâjii aupitûâri kâra âboro, â é nye tétâjii wà Pwiduée, na é naa tàwà ê Nyuâaê Pwicîri kêe.
Nama pimaina too pimeaari kàwà
Ioane 13.34Napwa naa goo ê pai pimeaari kàwà, âna, ticè muru na go ina tàwà naa goo. Ba guwà jèe nye tâmogòori, gée goo Pwiduée, ê pai meaari tèpa béewà naa goo Kériso. 10 Â [bà tâmogòori pâ] guwà dau meaari ba maina tèpa cèikî wâ Macédoine. Â bà ina tàwà pâ, wâdé na guwà dau pwa cèna piwéna.
11  Éféso 4.28Guwà imudàra ma guwà piwâro na tàbwàti ma wà pàra tàpé. Â guwà cibwaa pwa ma âranümawà ê wâro kà pwi jèpwi. Â guwà wakè bwàti, wàra pai jèe ilari kâbà jiiwà. 12 Â, na wàrapwiri, â wà tàpé na càra caa tèpa cèikî, âna rà o câbawâdé ê pai wâro kàwà. Ba o câguwà caa tèpa ija wii pwârawâ 2e phrase—é, Ba na ticè cè jè muru cèna tiàu jiiwà..
Pai wâjué côwâ kà Pwi Ukai
Rà mwa wâro côwâ tèpa bà
13 Tèpa béeò naa goo Kériso, nümabà na guwà tâmogòori ê pwina tapacîri wà tèpa [cèikî na ia rà jèe] bà. Ba na, o câguwà caa pikîri, pwacèwii tàpé na càra caa tèpa cèikî. 14  Roma 14.9; 1 Korénito 15.3–4,12Ba jè cèikî pâ, é bà wà Iésu, â é wâro côwâ gée na aubà. Êkaa na bà tâmogòori pâ, wiàna é bà wà pwi a cèikî naa gooé, â wà Pwiduée, âna é nama é wâro côwâ É nama é wâro côwâ—Grec: É popaé me. pwacèwii Iésu.
15  1 Korénito 15.51–52Üu, wàéni ê popai kà Pwi Ukai na bà ina tàwà: Na tòotù na ée mwa wâjué me côwâ wà Pwi Ukai, âna wà tèpa âboro kêe na rà jèe bà, âna [rà o mwa wâro côwâ gée na aubà, â rà o pâmariê. Â] o càra caa tapacîri wà tàpé na rà bwaa wâro. [Ba jè mwa capai pitànaima ma wàé.] 16 Na pwi tòotù-bà, âna jè o mwa têre cè pwâra uu cèna maina—pwâratùra kà pwi ukai kà tèpa *angela, ma ê airi tutu kà Pwiduée. Â wà Pwi Ukai, âna ée mwa tàbàtù boome gée napwéretòotù. Â wà tèpa cèikî naa gooé, na rà jèe bà, âna rà mara cimadò gée na aubà.
17 Â gée na càùé, â wàijè tàpé na jè bwaa wâro, âna o cau dàgòtùjè too, naima ma wàilà, too naa na pâ nee, dari wà Pwi Ukai, â o ipitijè ma wàé. Â jè o mwa pitànaima ma wà Pwi Ukai dàra gòiri awé. 18 Guwà ipagòowà, goro ê popai bèepwiri!

4:3 1 Tésalonika 5.23; 1 Pétéru 1.16

4:4 1 Korénito 6.13

*4:4 Gà piwéaari bwàti ê naiigà—é, Gà wéaari ma papwicîri tô wâdàgà.

4:7 1 Pétéru 1.15–16

4:8 Luka 10.16; 2 Korénito 1.22

4:9 Ioane 13.34

4:11 Éféso 4.28

4:12 2e phrase—é, Ba na ticè cè jè muru cèna tiàu jiiwà.

4:14 Roma 14.9; 1 Korénito 15.3–4,12

4:14 É nama é wâro côwâ—Grec: É popaé me.

4:15 1 Korénito 15.51–52