3
Bà cùru paé dariwà Timotéo
1-2  Apostolo 17.15 Apostolo 16.1–3[Dau gòo tâbà ê pai pitâiti kâjè ma wâguwà.] Â jèe càcaa pâri ma bà tà ciburà tapacîri ba gòiri. Â wàépwiri na bà pitêrebà, ba na bà cùru paé dariwà wà Timotéo, na bà bwaa tà tâa wâna ville Athènes. Wàé, âna pwi béebà goro wakè kà Pwiduée, goro picémara ê *Picémara Wâdé goo Iésu Kériso. Â bà niimiri pâ, dau wâdé wiàna é pagòo ê cèikî kàwà, 2 Timotéo 3.12ba na guwà cibwaa dumapiê, na pàara na gére tubaèpà tàwà.
Ba jè cau tâmogòori bwàti pâ, o mwa tèepaa tâjè tèpa cèikî, pâ pàara na jè tâa na aré na. Â nye wà Pwiduée na é panuâ pâ, naa wàrapwiri. Ba wàépwiri i pwi ia bà jèe tàmara ina tàwà, na ia bà tâa jaawà, âna, jè o mwa dau tâa na aré; â jèe wàéni nabà.
É inawà ba wâdé tâbà
Üu, wàépwiri ê majoroé, co tèpa béeò, ma go panuâ paé wà Timotéo. Ba càcaa pâri ma go tà bàra tapacîri, â nümoo na é côo pai pâra kàwà naa na ê cèikî. Ba wâgotôo pâ, pwiri é jèe tacaiwà wà *Caatana, ma ténoori ê wakè kâbà, naa goowà.
Apostolo 18.5Â ni, âna é jèe wâjué me côwâ, gée jaawà, â é piwiâ tâbà ê jèkutâ na wâdé, goro cèikî ma pimeaari kàwà. Â é ina pâ, guwà po dau niimiribà naa na ipwàdée, â nümawà na guwà côobà, pwacèwiibà. 2 Tésalonika 1.4Wàépwiri, co tèpa béeò naa goo Kériso, guwà dau pagòobà goro ê pai mwü wàra ê cèikî kàwà, naa nabibiu kâra diri pâ aré ma tòina kâbà. Ba bà piêgòtùru, na bà têre pâ, guwà gòo naa goo wà Pwi Ukai. O wànau târa cè pai pwaolé tà Pwiduée goro ê ipwàdée kâbà gée goowà? 10 Â naa ne ma pwaa, âna bà ciburà pwapwicîri têe, gée na diri ê pwâranümabà, ba na jè picôojè. Ba nümabà na bà naa tàwà ê pwina tiàu jii ê cèikî kàwà, ba na o tâbawêe.
Pwâra pwapwicîri ba kàra
11  2 Tésalonika 2.16Üu, [wàépwiri ê pwâra pwapwicîri kâbà, pâ] wà Pwiduée Caa kâjè, ma wà Pwi Ukai kâjè Iésu Kériso, âna ru tàpiri ê naigé, ba na bà tèepaa mariwà. 12 Â [bà pwapwicîri mwara pâ] naa wà Pwiduée, âna é nama pimaina pâ, ê pimeaari kàwà. Ma guwà pimeaariwà côwâ, â guwà meaari pàra tàpé, pwacèwii pai meaariwà kâbà. 13 [Bà ilari jiié pâ] na ée pagòowà, ba na guwà piaabòriwà na araé, â guwà cimwü. Â o ticè èpà kàwà na o pitòtiwà goo, na guwà coo ara Pwiduée Caa, na pwi tòotù na ée mwa tèepaa me côwâ wà Pwi Ukai Iésu Kériso, ma wà diri tèpa âboro kêe.

3:1-2 Apostolo 17.15

3:1-2 Apostolo 16.1–3

3:3 2 Timotéo 3.12

3:6 Apostolo 18.5

3:7 2 Tésalonika 1.4

3:11 2 Tésalonika 2.16