5
O papòri tèpa âboro
Câbà caa wii tàwà goro cè pàara ma cè tòotù, cèna ée mwa tèepaa wà Pwi Ukai. Mataio 24.42–43; 2 Pétéru 3.10; Auinapàpari 3.3Ba guwà jèe nye tâmogòori bwàti pâ, ée wâjué me côwâ, pwacèwii pwi a mura, na é me naa ne. [Ba o càra caa tapacîê wà tèpa âboro.] Mataio 24.39; Luka 21.34–35Ba rà o gére tà niimiri pâ, rà jèe wâro na ê pinaanapô, ma o wâdé diri naa goorà. Êco na o papòrà pwi tòotù bèepwiri, pwacèwii ê pai maagé kà tô ilàri na é pitàmari èpo; â o tubatiàurà. Â o jèe càcaa pâri ma rà uru.
Napwa naa goowà, tèpa cèikî béeò naa goo Kériso, âna câguwà caa tèpa wâro na bàutê. Â o câguwà caa pò goo ê tòotù bèepwiri, na é tèepaa, pwacèwii pwi a mura. Roma 13.12Ba guwà tèpa âboro naa pwéelaa, â guwà tèpa wakè na pwaa. Â câjè caa tèpa tâa na bàutê.
Jè tà tàcî!
Êkaa na wâdé na jè tà tàcî, ma jè pitòimirijè! Jè cibwaa puu wàra pàra tàpé! Ba ê ne, âna kà tàpé na rà puu, ma wà tàpé na rà ipwirié. Ésaïe 59.17; Éféso 6.14,17[Go ina mwara pâ]: Wàijè, âna jè tèpa âboro na pwéelaa. Êpwiri na wâdé na jè piaabòrijè, ma coona [ê ârabwée târa paa. Jè popa] i cèikî ma i pimeaari, târa ma wéaari nawâajè. Â jè pa ê cèikî kâjè goro ê pai o pa-udòjè, ba na bwe, târa wéaari ê pûrujè.
Ba câé caa todàjè, ba na é pwa wârimuru tâjè, goro pwâra putàmu kêe. Â é jèe nye pitòrigarijè, ba na é upajè [ma naa tâjè ê *âji wâro jaaé] na é naigé mee wà Pwi Ukai Iésu Kériso. 10  Roma 14.8–9; 1 Tésalonika 4.14Ba wà Kériso, âna é jèe bà ba kâjè, ba na jè o wâro naima ma wàé, [wiàna jè jèe bà, é, wiàna jè bwaa wâro; â] wiàna jè tàgére puu, é, wiàna jè tà tàcî; na pwi tòotù na ée mwa wâjué me côwâ na. 11 Êkaa na, wâdé na guwà ciburà ipitu tàwà ma ipagòowà, pwacèwii na guwà nye tàgére pwa.
Bénabwé popai
12 Tèpa béebà naa goo Kériso, bà ilari jiiwà pâ, guwà tòimiri tèpa pitûâ kàwà naa goo Pwi Ukai, ba rà nye dau wakè ba gòo goowà, na rà pwa pupûra tàwà, ma pacâmuriwà. 13 Guwà papwicîrirà ma meaarirà, gée goro diri pâ muru na rà pwa ba kàwà. Â [guwà pitu tàra, â] guwà tâa na pinaanapô ma wà tèpa béewà.
14  2 Tésalonika 3.6,11Guwà patùra wà tèpa pwa ciritàu* Tèpa pwa ciritàu—é, Tàpé na càra caa pitòimirirà., â guwà pagòo tàpé na rà piwâ [na rà wakè kà Pwiduée] â guwà pitu tà tàpé na ticè nii kàra. Â guwà pidàpwicâariwà naa goorà diri.
15  Roma 12.17; 1 Pétéru 3.9Guwà cibwaa pitôowâri tà tàpé na rà tubaèpà tàwà. Â guwà imudàra ma guwà ciburà ipwa tàwà ê pwina wâdé. Â guwà wàrapwiri tà diri tèpa âboro.
16  Filipi 4.4Guwà ciburà ipwàdée, 17 â guwà ciburà pwapwicîri. 18  Éféso 5.20Â guwà ciburà pwaolé tà Pwiduée, wiàna wâdé, é wiàna èpà naa goowà. Wàé kaa pwiri ê pwina nümee na guwà pwa, wâguwà na guwà caapwi ma Kériso Iésu.
19  Éféso 4.30Guwà cibwaa pacoo ê Nyuâaê Pwicîri na é wakè, 20 â guwà cibwaa câbapiticèmuru naa goo wà tàpé na rà ipa popai naa na nee Pwiduée. 21  1 Ioane 4.1Guwà pitèi ma naaitiri bwàti ê pwina wâdé ma èpà. Â guwà cipa ba gòo ê pwina wâdé, 22 â guwà pâiti jii ê èpà.
Ipicijii
23  2 Tésalonika 3.3Bà ilari jii Pwiduée, wà Pwina é naa ê pinaanapô, pâ, na é nama guwà pwicîri, ma guwà wâro ba kêe co. Ma é wéaari bamwara diri ê wâro kàwà—ê nyuâawà, ma pwâranümawà, ma auniimiri kàwà, ma naiiwà. Â, na tòotù na ée mwa wâjué me côwâ na, wà Pwi Ukai kâjè Iésu Kériso, âna o nye ticè èpà goowà, na o mwa pitèiwà goo. 24 Ba wà Pwiduée na ée jèe todàwà, âna é coo goo ê auina kêe, â ée mwa nye pacoo diri ê pâ pwiibà.
25  Kolosé 4.3; 2 Tésalonika 3.1Â guwà pwapwicîri ba kâbà mwara, co tèpa béebà naa goo Kériso.
26 Guwà pwabwàcu târa diri tèpa cèikî béejè, wàra pai pwa kâjè, tèpa cèikî naa goo Kériso.
27 Â go ilari jiiwà, naa na nee Pwi Ukai, pâ, guwà mwa pûra ê tii bèeni tà diri tèpa cèikî.
28 Wâdé na tâa jaawà ê *pimeaari imudi kà Pwi Ukai kâjè Iésu Kériso!
Cidòri nyuâawà!

5:2 Mataio 24.42–43; 2 Pétéru 3.10; Auinapàpari 3.3

5:3 Mataio 24.39; Luka 21.34–35

5:5 Roma 13.12

5:8 Ésaïe 59.17; Éféso 6.14,17

5:10 Roma 14.8–9; 1 Tésalonika 4.14

5:14 2 Tésalonika 3.6,11

*5:14 Tèpa pwa ciritàu—é, Tàpé na càra caa pitòimirirà.

5:15 Roma 12.17; 1 Pétéru 3.9

5:16 Filipi 4.4

5:18 Éféso 5.20

5:19 Éféso 4.30

5:21 1 Ioane 4.1

5:23 2 Tésalonika 3.3

5:25 Kolosé 4.3; 2 Tésalonika 3.1