2
Wakè kà Paulo naa Tésalonika
Tèpa cèikî béeò, guwà tâmogòori bwàti pâ, ê pai tâa jaawà kâbà, âna càcaa piticèmuru naa goo. Apostolo 16.19–24, 17.1–9Â guwà tâmogòori pâ, béaa kâra na bà caiwà, âna bà tâa na ville Filipi. Â rà pwa-imudiri tâbà, ma tànyiribà naawê. Â wâjaawà mwara, âna wâru tàpé na rà cicarabà. Êco na wà Pwiduée, âna é pagòobà, ba na câbà caa piwâ goro pai picémara tàwà ê *Picémara Wâdé.
 na ia bà picémara ê popai, â nye ticè auniimiri kâbà na tàbinyiri.  nye ticè âboro cèna bà pwâgàrié ma pa-imwüruê. Galatia 1.10Ba é nye cèikî naa goobà wà Pwiduée, na é naa tâbà ê Picémara Wâdé kêe.  câbà caa tùra, ba na rà wâdéaribà wà tèpa âboro; wàco wà Pwiduée, na é côo ê pâ auniimiri na tàbinyiri wâna pwâranümabà.
[Â ipaiwà na ia bà wakè jaawà.] Ba guwà nye tâmogòori pâ, câbà caa ipwawâdé pwâratùra tàwà. Â wà Pwiduée na é *paâjupâra pâ, câbà caa bu mwani. Â câbà caa mudàra na guwà ipwamainabà, é, na rà ipwamainabà mwara wà pàra tàpé.
Êco na, wiàna nümabà, â pwa tàrù kâbà ma bà pitûâ kàwà, gée goo na bà tèpa apostolo kà Kériso, [ba wàé na é cùrubà]. Â êco na, na ia bà tâa jaawà, â bà po dau moo, pwacèwii tô jè ilàri na é côo bwàti ê nari èpo kêe. 8-9  Apostolo 20.34Tèpa béeò, guwà wànau târa pai ipwanauri ê wakè kâbà? Ba bà po dau meaariwà, â câbà caa naa tàwà co ê Picémara Wâdé kà Pwiduée, â bà naa tàwà mwara ê wâro kâbà. Â, na pàara na ia bà picémara tàwà ê Popai, â bà wakè mwara naa ne ma pwaa, ba na bà wâro. Ba càcaa nümabà na bà tòpò tàwà cè nakake.
Tàrù càrabà naa jaawà
10 Guwà tâmogòori bwàti, â wà Pwiduée mwara, pâ, ê càrabà naa jaawà, tèpa cèikî, âna é *tàrù ma âjupâra. Â ticè na caa pitèibà goo cèna bà pwa na èpà. 11  Apostolo 20.31Â guwà tâmogòori mwara pâ, ba kàwà jècaa, âna bà ipwacèwii pwi caa kâra èpo na é meaari tèpa naîê. 12 Â bà pagòowà, ma tacoo goowà, ma pitûâ kàwà pâ, guwà wârori ê wâro na wâdé tà Pwiduée. Ba é todàwà, ba na guwà tò naa na Mwaciri kêe, ba na guwà o tâa jaaé naa na pai maina ma muugère kêe.
Guwà jèe tòpi bwàti Popai
13  2 Tésalonika 2.13Bà ciburà pwaolé tà Pwiduée mwara, ba, na ia bà pame tàwà ê popai, â guwà têre ma tòpi bwàti, pwacèwii popai na é me gée jaa Pwiduée, â càcaa me gée goobà co, tèpa âboro. Â nye âjupâra, ba nye êkaa ê Popai kà Pwiduée, popai na é nye tà wakè goowà.
14  Apostolo 17.5Üu, [ia guwà tòpi bwàti. Êco na] gée na càùé, âna rà tubaèpà tàwà wà tèpa jènerewà. Â, na wàrapwiri, â guwà ipwacèwii tèpa cèikî béewà* Tèpa cèikî béewà—Grec: Pâ wâra pwapwicîri naa goo Kériso Iésu. naa napô *Judée. Ba na ia rà tòpi ê Popai, â pàra tèpa jènererà juif, â rà tubaèpà tàra. 15  Apostolo 9.23,29, 13.45,50, 14.2,5,19Ba nye wà pàra tèpa *Juif mwara, na ia rà pòtàmwara tèpa *péroféta biu, tiagoo Pwi Ukai Iésu. Â nabàni, âna rà tubaèpà tâbà mwara.
Dau càcaa wâdé tà Pwiduée wàilà, â rà cicara mwara diri pâ âboro! 16 Wàibà, âna bà inapàpari pâ, é pa-udò diri tèpa âboro wà Pwiduée, [â é naa tàra ê *âji wâro jaaé]. Êco na pwa na rà pacoobà wà tàpéebà, na bà pame ê popai-bà tà tàpé na càra caa tèpa Juif. Â êpwiri, âna pwi bénabwé kâra ê pâ èpà kàra na wâru. Â wà Pwiduée, âna ée jèe pitèirà ma pwa wârimuru tàra Dernière phrase—Grec: Êco na o jèe tâa gòrà ê pwâra putàmu..
Nümee na é côorà mwara
17-18 Tèpa béeò naa goo Kériso, jè pitâiti na ji pàara bèeni Ru pâra gée Tésalonika wà Paulo ma Silas, ba na ru upiri tàpé na rà cicararu. (Côo Apostolo 17.10.). Êco na bà nye tà ciburà niimiriwà. Â bà dau ipwadàra, ba na bà caiwà côwâ, ba dau wânümabà tàwà. Â wâru pâ pàara na pwa na go pâra dariwà, wâgo Paulo, êco na é pacoobà wà *Caatana. 19-20  Filipi 2.15–16, 4.1; 2 Tésalonika 1.4Dau wâdé tâbà wâguwà, â bà ipwàdée goowà. Â gée goowà, na bà tapacîri ê tòotù na ée mwa wâjué me côwâ na, wà Pwi Ukai kâjè Iésu Kériso. Ba, na pwi tòotù-bà, âna o wâguwà na guwà o pumara wakè kâbà, pwacèwii ê bwe korona, na naa tà tàpé na rà piétò.

2:2 Apostolo 16.19–24, 17.1–9

2:4 Galatia 1.10

2:8-9 Apostolo 20.34

2:11 Apostolo 20.31

2:13 2 Tésalonika 2.13

2:14 Apostolo 17.5

*2:14 Tèpa cèikî béewà—Grec: Pâ wâra pwapwicîri naa goo Kériso Iésu.

2:15 Apostolo 9.23,29, 13.45,50, 14.2,5,19

2:16 Dernière phrase—Grec: Êco na o jèe tâa gòrà ê pwâra putàmu.

2:17-18 Ru pâra gée Tésalonika wà Paulo ma Silas, ba na ru upiri tàpé na rà cicararu. (Côo Apostolo 17.10.)

2:19-20 Filipi 2.15–16, 4.1; 2 Tésalonika 1.4