^
1 Pétéru
Ipwabwàcu
É pa-udòjè Pwiduée â ée mwa dau pwényunyuâarijè
Inapàpari gée na biu pai pa-udòjè
Wârori wâro na pwicîri
Papwicîri Pwiduée
Pimeaariwà
Iésu âna é âji atü pàara wâ
Guwà pwi Ba kà Pwiduée
Wâro na pwamaina Pwiduée naa jaa tàpé na càra caa tâmogòorié
Pitêre dà tèpa pitûâ kâra napô
Ipakîrijè pwacèwii Kériso
Popai tà du duadà
Pa ilàri
Tèpa paao
Jè pidàpwicâarijè na tubaèpà tâjè
Cidòri nyuâajè na jè tâa na aré
É tâa na aré Kériso â é jèe piétò!
Wârori wâro na wâdé tà Pwiduée
Guwà pitòimiriwà
Aré me gée goo pai pâra wiâ Iésu
Popai tà tèpa pitûâ kâra wâra pwapwicîri
Bénabwé popai
Ipicijii