3
Popai tà du duadà
Pa ilàri
1-2  Éféso 5.22Napwa naa goowà co ipâê, âna guwà ipakîriwà naa goo tèpa éawà. Â ipaiwà wiàna pwi éagà, âna câé caa pwi a cèikî. Ba wiàna gà wàrapwiri, â jèe câgà caa ina têe cè popai, ba é jèe po cèikî gée goo ê tûâ'gà. 1 Timotéo 2.9Gà cibwaa coona ârabwée na po dau maina wâri wèe, â gà cibwaa po dau tòpò pâ mwani mii ma perle, ba na gà pipaarigà. Ba ê pai pwa ârabwée'gà, ma pai pwa wèe pûrugà, ma pai tòpò mwani mii, âna muru naa naiiri âboro co, â càcaa âjimuru* Muru naa naiiri âboro co, â càcaa âjimuru—Grec: Muru na wâgòroigé..
Ba ê âji pwényuâa'gà, âna ê moo ma pitòimiri ma pinaanapô na tâa na pwâranümagà. Wàépwiri ârabwée na o càcaa wai; pwi aamwari na dau wâdé tà Pwiduée. Ba rà wàrapwiri pa ilàri, na rà cèikî naa goo wà Pwiduée naa pàara biu, â rà piaabòrirà. Ba rà ipakîrirà naa goo tèpa éarà, Genèse 18.12pwacèwii wà Sara, na é pitêre dà wà *Abéraama, â é ina gooé pâ ‘pwi ukai’. Â gà o tô èpo kêe, wiàna gà pwa ê pwina wâdé, â gà cibwaa nama wâgotâgà [na gà ipakîrigà na ara pwi éagà].
Tèpa paao
Éféso 5.25Ipaiwà naa goowà, wâguwà tèpa paao. Wiàna gà piéa, â wâdé na gà wéaari tô wâdàgà, â gà moo naa gooé, ba pwa nii'gà jiié. Â gà dau papwicîriê mwara, ba wà Pwiduée, âna é jèe naa têe ê *âji wâro, pwacèwii na é jèe naa tâgà. Ba wiàna gà wàrapwiri, â ée têre ê pwâra pwapwicîri'gà wà Pwiduée.
Jè pidàpwicâarijè na tubaèpà tâjè
Wâdé na caapwi pwâranümawà, [wâguwà diri tèpa cèikî naa goo Iésu]. Guwà dau pimeaariwà jècaa gée na pwâranüma na moo, â guwà dau pitu tàwà, ba guwà tèpa aéjii naa na nee Kériso. Â guwà jèpa ipakîriwà. Wiàna rà pwa tàwà ê pwina èpà wà pàra tàpé, â guwà cibwaa pawâjuépiri tàra côwâ. Â wiàna rà tànyiriwà, â guwà *pwényunyuâarirà, ba é jèe todàwà wà Pwiduée, ba na guwà wàrapwiri. Ba wiàna guwà pwa, â ée mwa dau pwényunyuâariwà. 10  Psaume 34.13–17Ba jèe wii naa na *Tii Pwicîri pâ:
 
Cidòri nyuâagà
wiàna gà naaco èpà Cidòri nyuâagà wiàna gà naaco èpà—Grec: Wiàna nümagà na o wâdé ê wâro'gà, â wâdé na….
Gà mwa ipwàdée
wiàna [gà pwa na *tàrù].
Gà naaco picocoo:
Gà tétâjii pwina pwâ!
11  Gà coo jii tûâ na èpà!
Gà pâra na âjupâra:
Gà mudàra pinaanapô;
gà pa pâdari pàra tàpé.
 
12  É wéaari tàpé na rà tàrù,
wà Pwi Ukai Pwiduée.
É têrerà na rà to.
É pipaa dà tàpé na rà èpà!
Psaume 34.13–17
Cidòri nyuâajè na jè tâa na aré
13 Wiàna gà pwa na wâdé, â pwâco tàpé na rà o tubaèpà tâgà. 14  Ésaïe 8.12–13; Mataio 5.10; 1 Pétéru 2.20, 4.14Êco na, wiàna gà tâa na aré, gée goo pâ tûâ'gà na tàrù, â o cidòri nyuâagà! Êkaa na:
 
Gà cibwaa nama wâgotâgà,
goro pai pwa tâgà na èpà
na me gée goro âboro.
Gà cibwaa pidumapiê!
Ésaïe 8.12
 
15 Bwa, gà papwicîri Kériso naa na pwâranümagà. Â gà tà ciburà wéaa, ba na o pwa cè pai tòpi'gà tà tèpa âboro, na rà tawèerigà goo ê cèikî'gà. 16  1 Pétéru 2.12Â wâdé na gà tòpi tàra goro ipapwicîri ma moo. [Gà ipwacôoco ê càragà, ba] na o câé caa pitòtigà ê *pwâratùra-nigée-googà. Â o wâdé ê wâro'gà gée goo na gà pwi âboro kà Kériso. Â wà tàpé na rà pinabaèpàgà, âna rà o dau kamu, gée goo na ê pâ tûâ'gà, âna po cau wâdé diri [naa na diri pâ ére]. 17 Wiàna gà tâa na aré, â dau wâdé wiàna nye gée goo ê càragà na wâdé, wiâra ê câbawâdé kà Pwiduée. Â càcaa wâdé wiàna gée goo pâ tûâ'gà na èpà!
É tâa na aré Kériso â é jèe piétò!
18 É wacaapwi bà
wà Iésu Kériso,
bépwanauri èpà.
É maagé côo,
wà Pwina é tàrù;
[É maagé bà]
ba kâjè tèpa âboro,
na câjè caa tàrù.
É popajè pâ,
dari wà Pwiduée.
Jèe tétàmwereê
na naiiri âboro,
[naani gòropuu].
Pawâroé côwâ,
naa na naiiri âboro
na bwaa âmuê
na o câé mwa caa bà Dernière phrase—é, Pawâroé côwâ gée goro ê Nyuâaê Pwicîri. Grec: Pawâroé côwâ naa na nyuâa.!
 
19 [Gée na càùru pai bà kêe] â é pâra wà Kériso, ba na é pwa pupûra tà tàpé§ Tàpé—Munaa tèpa âboro èpà gée na pàara biu na ia rà bà, â wà Kériso, âna é inapàpari ê Picémara Wâdé tàra. É, pwiri tèpa duée—tèpa angela na ia rà cicara wà Pwiduée. (Côo Genèse 6.1–4.)  wà Kériso, âna é pâra nau tèirà, ba na rà pwa wârimuru dàra gòiri. na rà bà na rà pwa karapuu [naa na autâa kà tèpa bà]. 20  Genèse 6–7Wà tàpéebà, âna jèe càra caa pitêre dà wà Pwiduée napwiri, na pàara kà Noa, na é iti i wànga kêe. É dau pidàpwicâariê wà Pwiduée naa goorà [êco na càra caa biirà dèe].  nye 8 âboro co na uparà jii i jèpé gòro wànga.
21 Ê jawé bèepwiri, âna ucina goro ê *piupwaa kâjè nabàni, na é pinaigé mara ê pai upajè. Na *upwaajè, â càcaa ba na jè nuwa tâjii ê tòri kâra ê naiiri âboro! Nye câmu kâra pai nuwa tâjii ê pâ èpà gée na pwâranümajè. Câmu mwara kâra *auipwataâboro na jè pwa tà Pwiduée [pâ, na jè o tèpa âboro kêe]* Nye câmu kâra pai nuwa… é, Nye câmu kâra pai to kâjè dà wà Pwiduée, ba na é nuwa tâjii ê pâ èpà gée na pwâranümajè.. É upajè wà Pwiduée, gée goo pai [bà ma] wâro côwâ kà Kériso gée na aubà. 22 Â é jèe too naa *napwéretòotù, â é tâa gòro étò kà Pwiduée [ba na o pwamainaê]. Â pwa tàrù kêe ma pàtàmee, naa goo diri pâ *angela, ma pâ duée, ma pâ pitûâ ma pâ pàtàma.

3:1-2 Éféso 5.22

3:3 1 Timotéo 2.9

*3:3 Muru naa naiiri âboro co, â càcaa âjimuru—Grec: Muru na wâgòroigé.

3:6 Genèse 18.12

3:7 Éféso 5.25

3:10 Psaume 34.13–17

3:10 Cidòri nyuâagà wiàna gà naaco èpà—Grec: Wiàna nümagà na o wâdé ê wâro'gà, â wâdé na…

3:14 Ésaïe 8.12–13; Mataio 5.10; 1 Pétéru 2.20, 4.14

3:16 1 Pétéru 2.12

3:18 Dernière phrase—é, Pawâroé côwâ gée goro ê Nyuâaê Pwicîri. Grec: Pawâroé côwâ naa na nyuâa.

§3:19 Tàpé—Munaa tèpa âboro èpà gée na pàara biu na ia rà bà, â wà Kériso, âna é inapàpari ê Picémara Wâdé tàra. É, pwiri tèpa duée—tèpa angela na ia rà cicara wà Pwiduée. (Côo Genèse 6.1–4.) Â wà Kériso, âna é pâra nau tèirà, ba na rà pwa wârimuru dàra gòiri.

3:20 Genèse 6–7

*3:21 Nye câmu kâra pai nuwa… é, Nye câmu kâra pai to kâjè dà wà Pwiduée, ba na é nuwa tâjii ê pâ èpà gée na pwâranümajè.