Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî 1 Pétéru 5
5
Popai tà tèpa pitûâ kâra wâra pwapwicîri
Go pwa pupûra tàwà ni, wâguwà tèpa pitûâ kâra wâra pwapwicîri. Ba wâgo mwara pwi jè ijiao pwacèwiiwà, na go inapàpari ê pai maagé côo [ma pai bà] kà Kériso. Â o tâa tâjè ma wâguwà ê câmajè. Ba jè o mwa tâa na pai maina ma muugère kêe, na tòotù na ée mwa paarié [wà Pwiduée].
 go ilari jiiwà, pâ, Ioane 21.15–17; Apostolo 20.28guwà tòimiri tèpa âboro na é naa tàwà wà Pwiduée. Ba rà tèpa mutô kêe, â [é nama guwà tèpa wéaarirà.  pârawà ma] guwà naa èrà ma tòimirirà. Êkaa na guwà wàrapwiri gée na âji pwâranüma, â càcaa pwacèwii tàpé na mwa po tacoo goorà, ba na rà pwa. Guwà pwa, gée goo ê pimeaari kàwà, â guwà cibwaa bu mwani goo. 2 Korénito 1.24; Filipi 3.17; Tito 2.7Guwà cibwaa naa naèà tà tèpa âboro kàwà.  guwà paari tàra co ê pâ càrawà na wâdé.  rà o pâra wiâwà ma ipwacèwiiwà. Ba wiàna guwà wàrapwiri, â o tâa tàwà ê bwe korona—[ê câmawà na dau pwényuâa]—na tòotù na ée mwa wâjué côwâ wà [Iésu] Pwi Ukai kà tèpa wéaari mutô. Ê câmawà bèepwiri, âna ê [pai tâa kàwà jaaé, naa na] pai maina ma muugère kêe, na o tâa dàra gòiri awé.
Bénabwé popai
Éféso 5.21; Jacques 4.6Wàéni popai kôo tàwà diri* Tàwà diri—é, Diri tàpé na càra caa tèpa pitûâ. Grec: Tàwà na guwà bwaa dopwa.: Guwà ipakîriwà na ara tèpa pitûâ [naa na cèikî]. Â guwà cau piênawéna kàwà jècaa naa na ipakîri. Ba jèe wii naa na *Tii Pwicîri pâ:
 
Pwiduée, âna é cicara
tèpa ipwamainarà.
É naa pimeaari
tà tèpa ipakîrirà.
Proverbes 3.34
 
Mataio 23.12; Luka 14.11; Jacques 4.10Êkaa na guwà ipakîriwà, na aranara ê pàtàma Pwiduée na dau maina awé. Â ée mwa ipwamainawà na tòotù na é pitòrigari. Mataio 6.25–30Â guwà panuâ têe diri ê pâ tòina kàwà, ba é tòimiriwà.
1 Tésalonika 5.6Guwà tà tàcî, â guwà tà pitòimiriwà. Ba wà pwi a pièpàriwà, wà *Caatana, âna é nye tàgére biié goowà, pwacèwii ê liô Liô—Grec: Liô (lion) na é kûu. na é imudàra cè âboro cèna é utié. Éféso 6.11–13; Jacques 4.7Guwà cicaraé, â guwà tà cimwü naa na cèikî kàwà! Â [guwà cibwaa niimiri pâ] guwà maagé côo [acari]. Ba rà wàrapwiri wà diri tèpa cèikî béewà, pitiri naa gòropuu. 10 [Â guwà maagé côo naa na ji pàara na càcaa gòiri.]
Êco na wà Pwiduée, âna é jèe todàwà, goo wà Iésu Kériso, ba na guwà mwa tâa ma wàilu, naa na pai maina ma muugère kàru, dàra gòiri awé. É wàrapwiri gée goo ê *pimeaari imudi kêe ba kàwà. Â gée na càùru ji pàara na ûgé na guwà maagé côo na, â ée mwa nama guwà wâdé côwâ. Â ée mwa pagòowà, ma nama guwà cimwü, ma pacimawà dàra gòiri.
11 Ba tâa jaaé ê pàtàmee na ticè pwâadèreè, dàra gòiri awé! Wâdé na wàra! Amen!
Ipicijii
12  Apostolo 12.2,25, 13.13, 15.22,37–40Go jèe wii tàwà ê ji nari tii bèeni, ba na go pagòowà, ma taniimiri tàwà pâ, tâa jaawà ê pimeaari imudi kà Pwiduée. Wâdé na guwà tà cimwü na! É tâa jaao wà Silas, â é pitu tôo na go wii ê tii bèeni. É pwi âji béeò na é *tàrù, â go dau cèikî naa gooé.
13  2 Timotéo 4.11Rà naa bwàcu kàwà tèpa cèikî béewà géeni na ville ‘*Babulona’ ‘Babulona’—É wii tii gée na ville Roma wà Pétéru, êco na pwiri nümee na é naapwàniri jii wà tàpé na rà pièpàri tèpa cèikî. Babulona, âna câmu kà tàpé na rà pipaa dàra pwi Ba kà Pwiduée. (Côo Auinapàpari 14.8 ma 18.10,21.). Ba wà Pwiduée, âna é todàra, ba na tèpa âboro kêe, pwacèwiiwà.
 é naa bwàcu kàwà mwara wà Maréko, pwina naîô naa na nee Kériso.
14 Wâdé na guwà pipwabwàcu tàwà naa na pimeaari, naa na nee Kériso.
Wâdé na cau tâa jaawà ê pinaanapô, wâguwà tèpa âboro kà Kériso!
Cidòri nyuâawà!

5:2 Ioane 21.15–17; Apostolo 20.28

5:3 2 Korénito 1.24; Filipi 3.17; Tito 2.7

5:5 Éféso 5.21; Jacques 4.6

*5:5 Tàwà diri—é, Diri tàpé na càra caa tèpa pitûâ. Grec: Tàwà na guwà bwaa dopwa.

5:6 Mataio 23.12; Luka 14.11; Jacques 4.10

5:7 Mataio 6.25–30

5:8 1 Tésalonika 5.6

5:8 Liô—Grec: Liô (lion) na é kûu.

5:9 Éféso 6.11–13; Jacques 4.7

5:12 Apostolo 12.2,25, 13.13, 15.22,37–40

5:13 2 Timotéo 4.11

5:13 ‘Babulona’—É wii tii gée na ville Roma wà Pétéru, êco na pwiri nümee na é naapwàniri jii wà tàpé na rà pièpàri tèpa cèikî. Babulona, âna câmu kà tàpé na rà pipaa dàra pwi Ba kà Pwiduée. (Côo Auinapàpari 14.8 ma 18.10,21.)