4
Wârori wâro na wâdé tà Pwiduée
Roma 6.2,7Wà Kériso, âna é maagé côo naa na naiiri âboro, â wâdé na guwà ipwabwàtiwà, ba na guwà ipwacèwiié. Ba [pwacèwii na jè mu ina pâ]: «Wà pwi a cèikî na é dau maagé côo naa na naîri âboro, âna wàé kaa pwi âboro na é naaco ê èpà* Wà pwi acèikî na é dau maagé côo… Munaa pai ina wèe pâ: Wà pwi acèikî na é piupwaa, ba na é paari pâ ée mwa naaco ê èpà..» Â guwà popa ê auniimiri kà Kériso, ba na neemuru paa kàwà, [târa ma pagòowà na guwà maagé côo].
Tapoo nabàni, âna wâdé na guwà cibwaa pâra wiâra côwâ ê câbawâdé kàwà na èpà. Guwà pâra wiâra co ê câbawâdé kà Pwiduée, na guwà bwaa tâa ni gòropuu. Éféso 2.2–3Ba po dau gòri ê pàara na guwà wâro imudi pwacèwii tèpa béewà na càra caa tâmogòori Pwiduée. Na pwi pàara bèepwiri, âna guwà pâra wiâra pâ auniimiri kàwà na èpà; â guwà ciburà pi-ija ma piwâdo imudi, ma ipuu imudi. Â jèpwi mwara, âna guwà tèpa pwamaina pâ duée—muru na po dau miiri tà Pwiduée.
[Êco na jèe nabwé diri pwiri!] Â wà tèpa béewà béaa, âna rà pò goowà nabà. Â rà pinabaèpàwà, ba jèe câguwà caa tâa jaarà, na rà pwa na èpà ma wâro imudi. Apostolo 10.42Êco na rà o mwa coo ara wà Pwiduée, wà Pwina é pitèi tàpé na rà wâro ma tàpé na rà bà. [Â rà o tòpi têe na é pitèirà goro ê jèpa tûâ kàra.]
Êkaa pwiri ê majoroé ma jèe picémara ê *Picémara Wâdé tà tèpa âboro diri, tiagoro mwara tàpé na ia rà jèe bà Tàpé na ia rà jèe bà—Pwiri tèpa âboro na rà bà béaa kâra pai tèepaa kà Iésu Kériso. Â wà Iésu na é picémara tàra na âracié tòotù kêe nanaara napuu. (Côo du nee tii 19 ma 20.) Êco na wâru mwara pâ auniimiri goro pai ina wàra pâ popai-bà.. Wà tàpéebà, âna rà jèe bà Âna rà jèe bà—Grec: Âna jèe pitèirà. naa na naiiri âboro, ba wàépwiri ê wârimuru na jè cau tòpi, wàijè diri tèpa âboro. Êco na wâdé [tà Pwiduée] wiàna tâa tàra ê *âji wâro, goro ê Nyuâaê Pwicîri.
Guwà pitòimiriwà
Roma 13.11–12Jèe wâmwünyabwe ê pwâadàra diri pâ muru. Êkaa na guwà tà piaabòriwà, ma tà tàcî, ba na guwà pwapwicîri. Proverbes 10.12; 1 Pétéru 1.22Â wàéni ê pwina dau âjimuru: Guwà pimeaariwà taaci, gée na âji pwâranümawà. Ba «Wà tàpé na rà pimeaari, âna wâru pâ èpà na rà pwanauri§ Wà tàpé na rà pimeaari… é, Wà Pwiduée, âna é pwanauri pâ èpà kà tàpé na rà meaari pàra tàpé.
Hébéru 13.2Â guwà tòpi tèpa [cèikî béewà] naa na pwârawâ kàwà, gée na âji pwâranüma, â guwà cibwaa nye tà kûu. 10  Roma 12.6–8[Wà Pwiduée, âna é] jèe jèpa naa tàwà jècaa ê jèpa âraimeai, ba na guwà piênawéna kà wà tèpa béewà. Êkaa na guwà wakèri bwàti ê uràpâra kàwà, ba na guwà pame tàra ê aupwényunyuâari kà Pwiduée.
11 Wiàna é naa tâgà, ba na gà pwi a pwa pupûra, â wâdé na gà pwa, ba na gà pame ê popai kêe. Wiàna é todàgà, ba na gà pwi a pitu tà pàra tàpé, â gà pwa goro ê nii ma pàtàma Pwiduée.
Na diri pâ muru na gà pwa, âna gà wàrapwiri, ba na o ipwamaina Pwiduée, naa na nee Iésu Kériso. Wâdé na tâa jaa Pwiduée* Pwiduée—é, Iésu Kériso. ê pai maina ma muugère dàra gòiri awé! Amen!
Aré me gée goo pai pâra wiâ Iésu
12 Tèpa âji béeò wée, jèe tèepaa mariwà ê tacai, pwacèwii ê ânye na dau tòjè. Â guwà cibwaa pò goo, pwacèwii na muru na ité. 13  Apostolo 5.41; Jacques 1.2; 1 Pétéru 1.6–7Bwa, wâdé na guwà ipwàdée goo, ba guwà tèpa bée Kériso, [pwi *Mesia, pwi ênawéna kà Pwiduée] naa na pâ maagé côo kêe. Â o dau maina awé ê ipwàdée kàwà, na tòotù na o paari ê pai maina ma muugère kêe. 14  1 Pétéru 2.20Ba wiàna pinabaèpàwà, gée goro na guwà tèpa âboro kêe, â cidòri nyuâawà! Ba é tâa goowà ê Nyuâaê Pwicîri kà Pwiduée, Pwi Nyuâaê na é maina ma muugère!
15 [Câgo caa ina ê aré na é me gée goro pai pwa'gà ê pwina èpà!] Wiàna gà gée naa na wâro kà pàra tàpé, é, wiàna gà mura, é wiàna gà pwi a-ipòtàmwara, â gà mwa maagé côo goo! Guwà cibwaa wàrapwiri!
16 Êco na, wiàna gà maagé côo, gée goro na gà pwi a cèikî naa goo wà Kériso, â gà cibwaa kamu goo. Bwa, gà ipwamaina Pwiduée, ma pwaolé têe, ba gà pwi âboro kà Kériso.
17 Wà Pwiduée, âna ée mwa pitèi tèpa âboro. Â ée mwa tapoo, naa na wâao kêe. Â wiàna o pitèijè, wàijè tèpa naîê, o dà cè wârimuru kà tàpé na rà tétâjii ê Picémara Wâdé kà Pwiduée? 18  Proverbes 11.31Ba jè pûra naa na *Tii Pwicîri pâ:
 
Pwacoé pai upa
wà pwina é *tàrù.
Ée mwa wànau
wà pwi âboro èpà,
na é naa càùé,
naa goo wà Pwiduée?
Proverbes 11.31
 
19 Wàépwiri, [co tèpa béeò, â go tubanabwé goro ê auina bèeni]: Wiàna gà maagé côo wiâra ê câbawâdé kà Pwiduée, â wâdé na gà tà cimwü goro pwa ê pwina wâdé. Â gà ipanuâgà têe, ba wàé pwi a tòpògà. Ba é tâa na pai tâa kêe, â o câé mwa caa panuâgà.

4:1 Roma 6.2,7

*4:1 Wà pwi acèikî na é dau maagé côo… Munaa pai ina wèe pâ: Wà pwi acèikî na é piupwaa, ba na é paari pâ ée mwa naaco ê èpà.

4:3 Éféso 2.2–3

4:5 Apostolo 10.42

4:6 Tàpé na ia rà jèe bà—Pwiri tèpa âboro na rà bà béaa kâra pai tèepaa kà Iésu Kériso. Â wà Iésu na é picémara tàra na âracié tòotù kêe nanaara napuu. (Côo du nee tii 19 ma 20.) Êco na wâru mwara pâ auniimiri goro pai ina wàra pâ popai-bà.

4:6 Âna rà jèe bà—Grec: Âna jèe pitèirà.

4:7 Roma 13.11–12

4:8 Proverbes 10.12; 1 Pétéru 1.22

§4:8 Wà tàpé na rà pimeaari… é, Wà Pwiduée, âna é pwanauri pâ èpà kà tàpé na rà meaari pàra tàpé.

4:9 Hébéru 13.2

4:10 Roma 12.6–8

*4:11 Pwiduée—é, Iésu Kériso.

4:13 Apostolo 5.41; Jacques 1.2; 1 Pétéru 1.6–7

4:14 1 Pétéru 2.20

4:18 Proverbes 11.31