2
Éféso 4.22; Jacques 1.21Wiàna wàrapwiri, â guwà cibwaa gòmapwa! Guwà tétâjii diri pâ tûâ na èpà, pwacèwii ê ipwa tûâ, ê piboo, ma ê picocoo. Guwà jèe niimiri cai ê ji nari èpo na bwaa tapoo pitèpaé. Nye caapwi co ê muru na wâdé têe—ê nüru di. Â wâdé na guwà wàrapwiri naa goo ê popai [kà Pwiduée]. Guwà naa nümawà naa goo, â guwà dau iari. Ba wàépwiri ê utimuru [târa ê pwâranümawà] na càcaa pinaanaimari ma cè jè muru. Â naa tàwà, ba na guwà o imaina too, â na o tâbawêe ê wâro na bwaa âmuê naa goowà. Psaume 34.9Ba guwà jèe nari* Nari (é, namiri)—Goûter. gée goo ê pai wâdé awé kà Pwi Ukai.
Iésu âna é âji atü pàara wâ
Guwà medari wà Pwi Ukai Iésu, [â guwà tâa jaaé]. Ba wàé pwi pàara ê wâro kâjè, ma pwi atü na é wâro! Rà tétâjiié wà tèpa âboro èpà, êco na é pitòrigarié wà Pwiduée, ba dau pwamuru naa gooé. Éféso 2.21–22; Auinapàpari 1.6Â wâguwà mwara, âna guwà pwacèwii pâ atü na wâro. Wâdé na guwà pipanuâwà [tà Pwiduée] ba na é tòpòwà, naa na wâ pwicîri kêe na é gére bari. Jèpwi mwara, âna guwà pwacèwii tèpa pwa ârapwaailò, [ârapitòrigari kà Pwiduée, ba na guwà cau piênawéna kêe] naima. Â pârawà na guwà tòpò pâ âraimeai na o wâdé têe—âraimeai na me gée goo ê wakè kâra Nyuâaê Pwicîri naa goowà. Â ée mwa tòpi wà Pwiduée, gée goo i pwi ia é pwa wà Iésu Kériso Dernière phrase—é, Âraimeai na guwà tòpò, na é naigé mee wà Iésu Kériso.. Ésaïe 28.16; Éféso 2.20Ba jèe wii naa na *Tii Pwicîri [goo wà Iésu] pâ:
 
Gà têre ni, co Ba!
Go pitòrigari pwi atü,
atü na pwâra;
na maina wâri wèe
pwi neaapiâ kôo.
Go tòpòé naa *Siona,
[gòrojaa kôo,
napô pwicîri kôo.
É atü târa wâro!]
Rà mwa piétò Rà mwa piétò—é, O câgo caa panuârà. Grec: O càra caa kamu.
wà tèpa âboro
na rà cèikî naa gooé.
Ésaïe 28.16
 
Psaume 118.22Â guwà côo, dau âjimuru tâjè i pwi atü bèepwiri—[wà Iésu Kériso] ba jè jèe cèikî naa gooé. Êco na [wàéni ê popai goo] wà tàpé na tàutàra na rà cèikî naa gooé:
 
I pwi atü na rà tétâjii
wà tèpa ba wâ,
âna nye wàé kaa pwiri,
i âji êkêe!
[Tàutàra goo
pwi ò kâra wâao!]
Psaume 118.22
 
Ésaïe 8.14–15Â jèpwi mwara:
O cigòtù â
tèpa cicarao;
Rà tûuboo awé
gée goo Atü kôo-bà!
Ésaïe 8.14
 
Wàépwiri wà tàpé na càra caa cèikî naa gooé, [âna rà jèe tûu awé]. Ba wàépwiri ê câbawâdé [kà Pwiduée] goo wà tàpé na càra caa pitêre dàra ê popai kêe.
Guwà pwi Ba kà Pwiduée
Exode 19.6Wâguwà, âna guwà pwi Ba na pwicîri kà Pwiduée, Pwi Ukai. É jèe pitòrigariwà, ba na guwà pwi Mwaciri kêe; pacimawà, ba na guwà tèpa pwa ârapwaailò kêe; pa-udòwà, ba na guwà tèpa âboro kêe; todàwà gée na bàutê, naa na pwéelaa ma muugère kêe, ba na guwà inapàpari ê pâ muru na pwényuâa na é jèe pwa!
10  Osée 2.25Napwiri, âna câguwà caa tèpa âboro na jè mwaciri, â nabà, âna guwà jèe pwi Ba kà Pwiduée. Béaa, âna câguwà caa tòpi ê pimeaari kêe, â nabà, âna guwà jèe tòpi!
Wâro na pwamaina Pwiduée naa jaa tàpé na càra caa tâmogòorié
11  Galatia 5.17,24Tèpa âji béeò wée, guwà tèpa pârame naani gòropuu, ba càcaa âji napô kàwà! Â go ina tàwà [gée na diri pwâranümoo] pâ, guwà cibwaa pâra wiâra ê pâ câbawâdé kàwà na èpà. Ba pâ muru bèepwiri, âna rà pipaa dàra ê pwâranümawà.
12  Mataio 5.16Guwà ipwacôoco goro ê pai wâro kàwà, naa nabibiu kà tàpé na càra caa cèikî. Wà tàpéebà, âna rà o picocooriwà, â rà ina pâ, guwà tèpa âboro èpà, êco na rà o mwa côo diri pâ muru na wâdé na guwà pwa. Â rà o pwamaina Pwiduée, na Tòotù na ée mwa tèepaa me§ Na Tòotù na ée mwa tèepaa me—Pwiri pwi tòotù na ée mwa pitèi ê gòropuu wà Pwiduée, é, pwiri pwi tòotù na é cèikî naa gooé wà pwi jè âboro, â é tòpi ê âji wâro. É, pwiri mwara ê tòotù na é tâa na aré na, wà pwi jè âboro..
Pitêre dà tèpa pitûâ kâra napô
13  Tito 3.1Guwà tèpa âboro kà Pwi Ukai [Iésu Kériso]* Guwà tèpa âboro kà Pwi Ukai Iésu Kériso—Grec: Gée goo wà Pwi Ukai.. Êkaa na wâdé na guwà ipakîriwà na ara ê pâ pitûâ kâra ê napô, wiàna pwi ukai naa napô maina, 14 é, wiàna tèpa pitûâ na é pacimarà. Ba pwa tàrù kàra, ma rà pwa wârimuru tà tàpé na rà pwa na èpà, ma câdiri tàpé na rà pwa na wâdé. 15  1 Pétéru 3.16Ba wàépwiri câbawâdé kà Pwiduée. Â wâdé têe na guwà wârori ê wâro na wâdé, ba na guwà târi ê pwâ tàpé na rà picocooriwà imudi Na rà picocooriwà imudi—Grec: Na ticè nümarà..
16 Âjupâra pâ, [é jèe tipiwà wà Pwi Ukai, â] pwa tàrù kàwà târa pwa diri pâ muru. Êco na guwà cibwaa popa ê tàrù kàwà bèepwiri, ba na guwà pwa na èpà! Bwa! Pwi tàrù, ba na guwà piênawéna kà Pwiduée [naa na diri pâ muru]. 17  Roma 12.10Êkaa na guwà tòimiri pâ âboro diri; â guwà ipakîriwà na ara pwi ukai naa napô; â guwà meaari tèpa cèikî béewà; â guwà dau papwicîri wà Pwiduée.
Ipakîrijè pwacèwii Kériso
18  Éféso 6.5Wiàna gà pwi *ênawéna kîri kà pwi jè âboro, â wâdé na gà ipakîrigà, â gà dau tòimiriê. Â ipaiwà ê càragà, wiàna é pwi âboro na é tàrù ma moo, é, wiàna é pwi âboro èpà ma pwi a putàmu. 19 Ba pwiri nye ticè majoro ê pai tubaèpà tâgà kêe. Â wiàna wàrapwiri, â o cidòri nyuâagà Cidòri nyuâagà—é, Muru na wâdé, é, Ée mwa pwényunyuâariwà wà Pwiduée., wiàna gà pidàpwicâarigà, naa na pâ aré na wàrapwiri, gée goro pai pitêre dàra'gà wà Pwiduée. 20  1 Pétéru 3.14,17Êco na, wiàna gà tâa na aré, gée goro pai pwa'gà ê pwina èpà, â nye ticè cidòri'gà!
Dau wâdé tà Pwiduée, wiàna gà pidàpwicâarigà naa na pâ aré, gée goro pai pwa'gà ê pwina tàrù. 21  Mataio 16.24; Ioane 13.15Ba êkaa pwiri na é todàjè naa goo. Ba gà côo, é jèe maagé côo wà Kériso ba kâjè, â é jèe naa tâjè ê câmu, â wâdé na jè pâra wii naigé kêe, ma ipwacèwiié. 22  Ésaïe 53.9Ba wà Kériso, âna:
 
Nye ticè èpà na é pwa,
ma ticè na pwâ na é ina.
Ésaïe 53.9
 
23  Ésaïe 53.7; 1 Pétéru 3.9Rà nye tànyiriê,
â câé caa tòpi.
Rà tubaèpà têe,
â câé kànarirà.
É ipanuâê tà Pwiduée,
na tàrù pai pitèi kêe.
24  Ésaïe 53.5–6; Roma 6.11É popa èpà kâjè,
naa na naiié.
É kakeri diri
naa goro satauro.
É tapàgà pitûâ kàra§ É tapàgà pitûâ kàra… Grec: Jè bà naa goo pâ èpà kâjè..
É tipijè jii ê tojii.
[É naa tâjè tàrù]
ba na jè wâro,
ma jè pâra ba tàrù!
É nama jè wâdé côwâ;
goro aurumuru kêe.
 tiàu maagé kâjè!
25  Ézékiel 34.5–6; Mataio 9.36; Ioane 10.14; Hébéru 13.20–21Jè tèpa mutô kêe.
Jè jèe imwüru;
â é popajè côwâ.
É wéaarijè diri
dàra gòiri awé!

2:1 Éféso 4.22; Jacques 1.21

2:3 Psaume 34.9

*2:3 Nari (é, namiri)—Goûter.

2:5 Éféso 2.21–22; Auinapàpari 1.6

2:5 Dernière phrase—é, Âraimeai na guwà tòpò, na é naigé mee wà Iésu Kériso.

2:6 Ésaïe 28.16; Éféso 2.20

2:6 Rà mwa piétò—é, O câgo caa panuârà. Grec: O càra caa kamu.

2:7 Psaume 118.22

2:8 Ésaïe 8.14–15

2:9 Exode 19.6

2:10 Osée 2.25

2:11 Galatia 5.17,24

2:12 Mataio 5.16

§2:12 Na Tòotù na ée mwa tèepaa me—Pwiri pwi tòotù na ée mwa pitèi ê gòropuu wà Pwiduée, é, pwiri pwi tòotù na é cèikî naa gooé wà pwi jè âboro, â é tòpi ê âji wâro. É, pwiri mwara ê tòotù na é tâa na aré na, wà pwi jè âboro.

2:13 Tito 3.1

*2:13 Guwà tèpa âboro kà Pwi Ukai Iésu Kériso—Grec: Gée goo wà Pwi Ukai.

2:15 1 Pétéru 3.16

2:15 Na rà picocooriwà imudi—Grec: Na ticè nümarà.

2:17 Roma 12.10

2:18 Éféso 6.5

2:19 Cidòri nyuâagà—é, Muru na wâdé, é, Ée mwa pwényunyuâariwà wà Pwiduée.

2:20 1 Pétéru 3.14,17

2:21 Mataio 16.24; Ioane 13.15

2:22 Ésaïe 53.9

2:23 Ésaïe 53.7; 1 Pétéru 3.9

2:24 Ésaïe 53.5–6; Roma 6.11

§2:24 É tapàgà pitûâ kàra… Grec: Jè bà naa goo pâ èpà kâjè.

2:25 Ézékiel 34.5–6; Mataio 9.36; Ioane 10.14; Hébéru 13.20–21