Fatalana God 2 Korin 0
^
2 Korin
La Pol 'e baatafea God
La Pol 'e daria ato'atolangaa 'ubulana gule'e lefu 'i Eisia
La Pol 'e odo mola alata ngaia 'e lamadu'aa lelekanga aana
La Pol 'e 'olafanataa na te'e wane ne'e abulo 'ame le'a
Taunga'inga na fanua 'i Troas
Nga taunga'inga ala Pol
Nga fataarunga'inga fooru na Anoe 'ola Abu
Taunga'inga ala Pol
Nga ta'a gila kwaimaa fe'enia God tofuna la Jisas Kraes
Moru sia lado mola fe'enia nga ta'a na gila 'ame tagoto'o
La Pol 'e aile'a suria nga alafuunga la Taetas 'e ngaria mai
Nga kwakwatenga na ta'a na gila tagoto'o
La Pol 'e alea la Taetas fani Korin
Kwaibooninga fana ta'a na'a gila tagoto'o 'i Judea
La Pol 'e to'ofonosia taunga'inga aana
Nga ta'a ni kotonga na'a gila iiria gila na Ta'a ni Kwairiinga kwala'imori
La Pol 'e alafuu naunau suria 'ola ne'e faate'enia ngaia 'e waata'uta'u
Ni 'ola la God 'e faate'enia fala Pol
La Pol 'e manata abelo fana ta'a 'i Korin
Nga alafuunga 'ita'i lo'oo