Fatalana God 2 Korin 12
12
Ni 'ola la God 'e faate'enia fala Pol
Nau taku fata naunau la'u, gwa'a ngaia 'ame kwaibooni adauru. Ma gwa'a 'ino'ona, nau ku fata suria nga faata'inga ma ni 'ola 'e nagwa na nga Alafa ngaia 'e faate'enia fagu. Aia, nga akwale'e farisi ma fai ai 'e sui no'o, God 'e ngari nau fana fanua na'a God 'e nana'i ai mai langi. (Aia, 'inau ku bobolosia lauta nga nonigu la'u mola ta'ua 'e nigi 'i no'ona, 'amoe ma God 'e faate'enia mola ni 'ola lo'oo fagu, suria te'ingaia la God momola ne'e su'aai.) 3-4 Aia, nau ku iiria la'u, 'inau ku su'a mola ai na God ne'e ngari nau fana 'i paradaes* Paradaes ngaia lata ngaa'i fana fanua 'i langi. (Mai nau ku 'ame su'aai lauta nga nonigu 'e nigi la'u mola 'i no'ona ta'ua, 'amoe ma God 'e faate'enia mola fagu, suria te'ingaia God ne'e su'aai.) Aia, ma nga alata na'a 'inau ku to'oru 'i langi, nau ku longoa ni 'ola ne'e 'ato no'o fana wane 'ani iiria 'ania alafuunga fofona fanua lo'oo 'i wado ma ka abu la'u mola fana alafuunga 'i suria. Nga agaaganga lo'oori 'e to'omia fana 'aku fata naunau suria. Tafe'ua ma 'inau ku 'ame agea 'ino'ona. Suria ni 'ola lo'oo 'inau ku fata naunau suria nga 'ola ne'e faate'enia na'a nau na wane ku waata'uta'u. Ma lauta 'inau ku siria tafelagu, ngaia to'omia fana 'aku fata 'ilo'oo suria nga fatalagu ngaia 'e kwala'imori. Tafe'ua ma, nau ku 'ame tafe nau, suria nau ku 'ame siria nga ta'a 'agila iiri ba'ita agu. Ngaia 'e le'a fana 'agila manata suri nau suria ni 'ola na'a gila agasia nau ku agea, ma ni 'ola na'a gila ka longoa nau ku fata suria lo'oo.
Aia, God 'e alamia no'o fiinga fagu maka 'ato no'o fana 'aku fata naunau suria ni 'ola 'e le'a 'e aula lo'oo nau ku agasiga 'i langi. Ma nga fiinga lo'oo, la Saetan ne'e agea fana 'ani fa'anonifii nau fana 'inau ku sia naunau mola. Ma nga oru alata lo'oo nau ku fo'a, ma ku laeta'a fana Alafa fana ngaia 'ani lafua fiinga fa'asi nau. Tafe'ua ma 'ingaia lamadu'aa maka fata 'ilo'oo, “Nga kwailaeta'afiinga agu lo'oo mola, ngaia lo'oo nga 'ola na'a 'i'oo bo'obo'o fai. Suria lauta 'i'oo waata'uta'u, nga tegelangaa agu fana kwaibooninga amu te'e ba'ita maka iiki.” Suria 'ola lo'oori, nau ku aile'a ba'ita, ma 'inau ku fata naunau suria nga waata'uta'unga agu, fana nga tegelangaa ala Jisas Kraes 'ani kwaibooni agu. 10 Nau ku aile'a mola fafia nga 'ato'atolanga agu suria la Jisas Kraes. Nau ku aile'a mola lauta gila fata ngada nau, 'amoe ma gila ka fa'anonifii nau. Ngaia le'a mola lauta naku to'o na waata'uta'unga, suria nga alata nau ku waata'uta'u, la Jisas Kraes ngaia 'e fa'ategela nau.
La Pol 'e manata abelo fana ta'a 'i Korin
11 Aia, nau ku fata 'ilaka'u wane kwekweto, tafe'ua ma 'amooru lo'oo moru kwatea nau ku fata 'ilo'oo. Ngaia 'e to'omia 'amuru fata naunau suria taunga'inga agu. Ma gwa'a 'inau ku 'ame taringa'i mola, nga ta'a laka'u gila iiria gila Ta'a ni Kwairiinga taringa'i, gila 'ame ba'ita 'ani riufi nau. 12 Nau ku akiaki'a alata nau ku taunga'i 'i laloamooru, ma God 'e agea ni 'ola ni 'alefosilai 'e aula 'ani nau. Ma ni 'ola lo'oori 'e faate'enia na'a 'inau nga Wane ni Kwairiinga kwala'imori. 13 Ni 'ola nau ku agea famooru, ngaia 'e 'ilaka'u ni 'ola na'a 'inau ku agea fana siosi te'efou. Te'e 'ola momola na 'i nau ku 'ame agea na ni fanua matari lo'oo te'efou: Nau ku 'ame soea ta bata amooru fana boonilagu. Lauta mooru moru madafia nau ku agea 'ola 'e ria amooru suria 'ola lo'oo, moru 'olafanataa agu.
14 Nga alata lo'oo, nau ku sasari no'o fana 'aku nigi la'u te'amooru na oruna alata. Ma ngaia 'e 'ilaka'u la'u mola 'i na'o, nau ku 'ame soea te'efuta bata fa'asia mooru. Suria naku 'ame siria mola nga bata amooru. Nau ku siria mola 'i amooru talamooru. Nau ku 'ilaka'u nga mama'a amooru, suria nau ku kwaibooni amooru fana tagoto'onga ala Jisas Kraes. Ma ngaia 'ame to'omia fana nga ru'uru'ua 'agila kwatea bata fana mama'a aaga, ma ka le'a fana mama'a 'ani kwatea bata fana ru'uru'ua aana. 15 Ma lauta nau ku kwatea ni 'ola agu te'efou fe'eni nau 'i talagu la'u mola fana kwaibooninga amooru, nau ku aile'a mola. 'Utaa na nga kwaimaanga mooru fagu 'e sisika mola, suria nga kwaimaanga agu famooru ngaia 'e riufia no'o?
16 Aia, 'amooru moru su'aai naku sia soea mola bata fa'asia mooru. Tafe'ua ma nga maarimae agu gila fata 'ilo'oo, “La Pol 'e to'o na te'e manatale'e wane nagwa fana kotofi lamooru.” 17 'E fe'ua? Te'efuta wane na nau ku alea kau te'amooru 'e kotofi 'amooru fana ngarilana nga bata amooru? 'Amoe no'o! 18 Nau ku 'unesia la Taetas fana 'ani leka kau te'amooru, ma 'inau ku kwatea kau tani wane goru futanga kau fe'enia. Mai mooru moru su'a kwala'imori ai la Taetas 'e sia obasi 'amooru mola fana nga bata. Mai 'amooru moru su'ana la Taetas fe'eni nau, mele to'o na te'e manatale'e 'ola ma falafala amee'e 'e to'oto'o mola.
19 Bala 'amooru moru madafia iiria 'imeeru meru fata 'ilo'oo fana to'ofonosi lameeru. Aia, nga manatalagu ngaia 'ame 'ino'ona. Suria God 'e su'ana na nga 'ola lo'oo meru fata 'i suria, ngaia 'e leka suria nga 'ola lo'oo la Jisas Kraes ngaia 'e siria 'ameru fata suria. Fu'uwane le'a lo'oo, ni 'ola te'efou lo'oo 'imeeru meru agea, meru agea fana kwaibooninga amooru.
20 Nau ku manata abelo, fa'asia 'inau ku ta leka kau, ma kua agasia nga abulongaa 'amooru 'e matari'a fa'asia ni 'ola na'a 'inau ku siria. Ma lauta 'ani 'ino'ona, nau taku sia alafuu le'a mola famooru 'ilaka'u mooru moru siria. Nau ku manata abelo fa'asia tani ta'a 'ilo'oo gila ta orikwaisu'usu'ui, ma gila ka kwaifii'i, ma gila ka baoria, ma gila ka manata ni 'etelangaa, ma gila ka fata nitaanga, ma gila ka fata ngadaa ta'a ngaa'i matari, ma gila ka naunau, ma nga aloalonga ka 'amoe ai. 21 Mai nau ku manata abelo fa'asia 'inau ku ta leka la'u mai, ma la God ka fa'amaila nau suria 'amooru. Mai nau taku aani suria nga ta'a 'e aula amooru na gila agea ni 'ola ne'e ria, ma gila 'ame abulo no'o mai fa'asia nga falafala ne'e biribiri'a ma nga agemaninga aaga.

*12:3-4 Paradaes ngaia lata ngaa'i fana fanua 'i langi.