Fatalana God 2 Korin 7
7
Fu'uwane kwaimaa agu, God 'e fataarunga'i 'ania 'ola lo'oori fadauru. Ngaia na'a, 'agoru fa'akwari 'adauru taladauru fa'asia nga rianga ne'e kwatea nga noni dauru ma nga mango dauru 'ani biribiri'a. Ma 'agoru to'oru odo te'efou, suria dauru goru iiri ba'ita na God.
La Pol 'e aile'a suria nga alafuunga la Taetas 'e ngaria mai
Meeru meru siria 'amoru faate'enia kwaimaanga fameeru. Suria 'imeeru meru 'ame agea no'o ta 'ola 'e ria fana te'efuta wane, ma meeru 'ame ngadaa no'o te'efuta wane, ma 'imeeru meru 'ame kotea no'o te'efuta wane. Nau ku 'ame iiria la'u ni 'ola lo'oo fana iilanga famooru. Suria nau ku iiria 'e sui no'o 'imeeru meru kwaimaa famooru 'e iiki. Ngaia lo'oo, lauta meru momoori 'ua, 'amoe ma lauta meru mae, 'e 'ato no'o fana te'efuta 'ola 'ani rubea nga kwaimaanga ameeru fa'asi 'amooru. Nau ku fito'o 'amooru ma nau ku naunau ba'ita suri 'amooru. Ngaia na'a, gwa'a 'imeeru meru daria 'ato'atolanga 'e aula, mooru fa'ategela manatalagu, ma 'inau ku aile'a ba'ita.
Ma nga alata meeru nigi 'i Masedonia, 2 Korin 2:13 meeru 'ame to'o no'o na ta alata fana mamalongaa, suria 'ato'atolanga 'ame sui fa'asia ameeru, ma nga maarimae ameeru gila ka orikwaisu'usu'ui ba'ita fe'eni 'ameeru, mai 'imeeru meru manata abelo 'e iiki la'u mola famooru. Tafe'ua ma la God, ne'e su'a suria fa'ategelalana ta'a na'a gila kwaimanadai, ngaia 'e agea ma ameeru ka aile'a 'ania nigilana mai la Taetas. Nga nigilana mai la Taetas ne'e agea 'imeeru meru aile'a, ma meeru ka aile'a la'u mola suria nga alafuunga na'a ngaia 'e ngaria mai, suria ngaia 'e iiria 'imooru na moru gwa'oa. Ma ngaia ka kwairii fameeru na'a 'imooru moru siria iiki fana 'aku nigi te'amooru. Ma ngaia 'e kwairii fameeru la'u mola na 'imooru moru kwaimanadai suria nga 'ato'atolanga lo'oo moru kwatea fagu. Ma ngaia ka kwairii fameeru la'u mola na moru manata 'abelo iiki suri nau. Ma suria ni 'ola lo'oori, nau ku aile'a ba'ita.
Ma gwa'a 'imooru moru kwaimanadai suria nga girigiringa laka'u nau ku kwatea kau, nau ku manata suria ngaia 'e le'a na'a nau ku kwatea kau. 'I na'o, na alata nau ku su'aai amooru moru kwaimanadai, ma nau ku kwaimanadai suria nau ku kwatea kau, tafe'ua ma kwaimanadainga amooru 'ame aburu. Ma nga alata lo'oo, nau ku aile'a. Nau ku 'ame aile'a la'u suria moru kwaimanadai, ma 'i suria na'a moru fa'aodoa nga abulongaa mooru suria moru kwaimanadai. Nga kwaimanadainga amooru, ngaia na'a kwaisiriinga na God famooru. Ngaia na'a girigiringa laka'u ameeru 'ame ngada 'amooru. 10 Lauta la God 'e launge'enia te'efuta wane 'e kwaimanadai, ngaia 'e kwaibooni ana fana 'ani abulo mai fa'asia rianga fana God 'ani fa'amooria. Ma ngaia na'a 'ola 'e le'a ba'ita, ma goru sia ma'asini te'enia mola 'ola lo'oo. Tafe'ua ma, kwaimanadainga na ta'a na gila 'ame su'ana God, ngaia 'e talaiga fana maenga suria gila 'ame abulo mai fa'asia rianga aga.
11 Moru agasia madi 'ola le'a na'a nga kwaimanadainga ne'e leka mai fa'asia God ne'e agea famooru. Ngaia 'e kwate 'amooru amoru faate'enia na 'imooru moru odo mola. Mooru faate'enia ogarianga fana wane ne'e abulo 'e ria, ma moru ka ma'unge'enia kwaisufaingaa na God, ma moru ka siria agasilagu, ma moru ka siria iiki agelana 'ola ne'e odo, ma moru ka siria iiki kwatelana kwa'ikwa'inga fana wane ne'e abulo 'e ria. Na nga 'ola te'efou lo'oo moru agea, 'amooru moru faate'enia no'o na'a 'amooru moru sia lado mola fe'enia ni 'ola 'e ria lo'oo ngaia 'e agea.
12 Alata nau ku kwatea kau nga girigiringa laka'u, ngaia 'amoe la'u fana sufalana nga wane ne'e abulo 'e ria, ma 'amoe la'u fana kwaibooningaa na wane na'a ngaia 'e ngadaa. Tafe'ua ma 'inau ku giri kau, fana fa'awatagalai famooru na'a mooru 'amooru kwaimaa ba'ita fameeru. Ma God 'e su'ana nga kwaimaanga amooru 'e kwala'imori. 13 Ngaia ne'e agea 'imeeru meru aile'a ba'ita fafia.
Ma 'imeeru meru aile'a la'u mola suria la Taetas ngaia 'e aile'a suria mooru fa'ategela manatalana. 14 Nau ku iiri ba'ita 'amooru 'e sui no'o fala Taetas. Ma nga alata ngaia 'e nigi te'amooru, 'imooru moru 'ame fa'amaila nau. Ni 'ola te'efou na'a 'imeeru meru alafuu 'ania famooru, ngaia 'e kwala'imori. 'Ino'ona la'u mola, ma 'amooru moru faate'enia no'o na'a baatafengaa ameeru suri 'amooru fala Taetas ngaia 'e kwala'imori la'u mola. 15 Ngaia lo'oo, kwaimaanga aana famooru 'e ba'ita 'e iiki, suria ngaia 'e manata to'ona na mooru moru 'uri fana lo'onga suria nga 'olataa na ngaia 'e iiria famooru, ma mooru moru ma'unge'enia ma moru ka iiri ba'ita ana alata mooru kwaloa. 16 Nau ku aile'a ba'ita suria nau ku su'asuria 'aku fito'o amooru.

7:5 2 Korin 2:13