2
Alata laka'u 'e sui kau nau ku nigi te'amooru, ma kua iila famooru, ma naku launge'eni 'amooru moru kwaimanadai. Ngaia na'a, nau ku manata tegela fana 'aku sia leka mola kau te'amooru, tofuna 'inau ku 'ame siria 'amoru kwaimanadai la'u. Ma lauta nau ku kwatea mooru moru kwaimanadai, 'ino'ona ma ni dai na te'e fa'abaole'a nau? Te'efuta wane 'amoe no'o. Ngaia na'a, naku 'ame leka kau te'amooru, tafe'ua mai nau ku giri kau famooru fana fa'aodolana tani ai amooru madi. Suria ngaia 'ame le'a lauta mooru kwaimanadai fagu alata nau 'aku nigi te'amooru, suria ngaia to'omia fana 'amoru fa'aile'a nau. Nau ku fito'o na'a mooru moru lo'o no'o suria nga 'ola nau ku giri suria, ma nau taku aile'a, ma 'amooru te'efou tamoru aile'a la'u mola. Alata laka'u nau ku giri kau famooru, nau ku kwaimanadai ba'ita, ma ka'o 'i maagu 'e afe suria nga kwaimanadainga ba'ita na manatalgu. 'Inau ku 'ame giri kau famooru fana 'amoru kwaimanadai, tafe'ua mai nau ku giri kau fana 'amoru su'aai, na nga kwaimaanga agu 'e ba'ita famooru te'efou.
La Pol 'e 'olafanataa na te'e wane ne'e abulo 'ame le'a
Aia, ma fana nga wane ne'e abulo 'ame le'a, ngaia 'ame kwate nau 'aku kwaimanadai 'e iiki, tafe'ua ma ngaia 'e launge'enia mooru moru kwaimanadai la'u mola. Tafe'ua, nau ku 'ame siria 'aku iiria ni 'ola 'e aula fana fata ngadalana wane lo'oo. Ngaia le'a no'o tofuna ta'a 'e aula amooru moru kwatea no'o kwa'ikwa'inga fana. Ma nga alata lo'oo, 'e le'a fana 'amoru 'olafanataa no'o ana, ma moru ka fa'ategelaa manatalana, fa'asia ngaia ta kwaimanadai ba'ita, ma ka ori fa'aburi. Ngaia na'a, nau ku soe 'amooru fana 'amoru faate'enia na'a moru kwaimaa kwala'imori fana.
Du'ana 'olataa laka'u nau ku giria kau 'i na'o 'i suria, nau ku siria 'aku irito'o mooru, fana 'aku su'aai lauta moru lo'o suria nga alafuunga tegela'a lo'oo agu te'efou. 10 Ma lauta mooru moru 'olafanataa na te'efuta wane, 'inau ku 'olafanataa la'u mola ana. Ma lauta wane 'e agea 'ola 'e ria agu, nau ku 'olafanataa ana 'i maana la Kraes, fana 'aku booni 'amooru. 11 Mai nau ku siria 'aku 'olafanataa ana, fa'asia la Saetan eta riufia dauru. Suria dauru goru su'aai na'a manatalana 'ame le'a.
Taunga'inga na fanua 'i Troas
12 Alata nau ku nigi 'i Troas Wane Ni Kwairiinga 20:1 fana kwairiinga 'ania Kwairiinga Le'a suria la Jisas Kraes, nau ku agasia nga Alafa 'e 'ulasia sinamaa fameeru fana 'ameeru taunga'i 'i no'ona. 13 Ma gwa'a 'ani 'ino'ona, nau ku manata abelo ba'ita, suria naku 'ame daria wane goru futa la Taetas, wane laka'u ne'e to'o na kwairiinga suri 'amooru. Ngaia na'a nau ku alafuu ni gwalonga na ta'a 'i Troas, mai nau ku leka no'o fani 'i Masedonia fana 'aku daria la Taetas.
Nga taunga'inga ala Pol
14 Aia, nau ku baatafea God suria ngaia 'e talai 'adauru 'ubulana leka kwairiunga ala Kraes 'i na'ona na ta'a te'efou 'ilaka'u wane ne'e riufia fununga. Ma God 'e kwaibooni adauru fana kwaifoula'i 'ania nga kwairiinga suria la Jisas Kraes na fanua no'ona te'efou. Ma nga kwairiinga lo'oori, ne'e 'ilaka'u nga 'ola 'e si'ini le'a ne'e leka suria ni fanua te'efou.* Ngaia 'e 'ilaka'u nga kiingi 'e talariufia marimae aana na fununga. Ngaia 'e talaia nga ta'a ni fununga aana fe'enia ta'a na ngaia 'e lauga mai na fununga. Ma ta'a ngaa'i gila do'ofia ni 'ola si'ini 'e le'a fana fa'aba'italana nga wane ba'ita aga. 15-16 Alata goru kwairii 'ilo'oo suria la Jisas Kraes, dauru goru 'ilaka'u nga 'ola ne'e si'ini 'e le'a ne'e kwatea aile'anga fana God. Ma 'ola na'a si'inilana 'e le'a lo'oo na nga Kwairiinga Le'a lo'oo ne'e leka 'ubulana fanua te'efou. Ma nga ta'a na'a gila to'o na mooringa firi, nga Kwairiinga Le'a 'ilaka'u nga 'ola ne'e si'ini 'e le'a ne'e ngaria mai nga mooringa firi faga. Ma nga ta'a na'a gila ngaria kwa'ikwa'inga fa'asia la God, nga Kwairiinga Le'a lo'oo 'e 'ilaka'u no'o nga 'ola 'e si'ini 'e ria ne'e kwa'iga 'agila mae.
Aia, ngaia 'e aga 'ilaka'u te'efuta wane 'ame to'omia fana 'ani agea taunga'inga lo'oo. 17 Ma 'imeeru meru 'ame 'ilaka'u nga ta'a 'e aula na'a gila kwairii 'ania nga fatalana God fana 'agila dari bata 'ania. Tafe'ua ma 'imeeru meru foulange'enia nga Kwairiinga Le'a lo'oo, suria God ne'e ale 'ameeru. Ma 'imeeru meru alafuu kwala'imori furifuri. Meru alafuu 'ania tegelangaa ala Jisas Kraes. God 'e su'a na ni 'ola te'efou lo'oo meru agea.

2:12 Wane Ni Kwairiinga 20:1

*2:14 Ngaia 'e 'ilaka'u nga kiingi 'e talariufia marimae aana na fununga. Ngaia 'e talaia nga ta'a ni fununga aana fe'enia ta'a na ngaia 'e lauga mai na fununga. Ma ta'a ngaa'i gila do'ofia ni 'ola si'ini 'e le'a fana fa'aba'italana nga wane ba'ita aga.