6
Meeru meru taunga'i oguogu fe'enia God, ma meeru ka 'unesi 'amooru fana 'amooru moru sia ngaria mola nga kwailaeta'afiinga na God 'ilaka'u ngaia 'ola te'efu. Du'ana God laka'u 'e iiria 'ubulana Girigiringa Abu maka 'ilo'oo,
“Na alata fana faate'enilana nga kwailaeta'afiinga agu famooru,
nau taku longo fana fo'anga 'amooru.
Ma fe'e gani fana fa'amoori lamooru,
nau taku booni 'amooru.” Aesea 49:8
Aia, nau ku iiria famooru 'ilo'oo: Alata lo'oo no'o nga alata fana 'amoru ngaria nga kwailaeta'afiinga na God, ma tala'ina lo'oo nga gani fana God 'ani fa'amoori 'amooru.
'Ameeru meru irito'ona fana 'imeeru meru sia agea mola te'efuta 'ola fana ngadalana manatalana ta'a, suria 'imeeru meru 'ame siria ta wane 'ani 'esia fa'asia tagoto'onga aana tofuna nga taunga'inga ameeru. Tafe'ua ma 'imeeru meru taunga'i le'a na ni alata lo'oo te'efou, fana nga abulo lameeru 'ani faate'enia na'a ameeru nga ta'a ni taunga'inga na God. Ma 'imeeru meru ka akiaki'a na 'ato'atolanga ma nonifiinga ma te'efuta 'ola 'e ria ne'e nigi fafi 'ameeru. Ma gila ka labusi 'ameeru, ma gila ka aru 'ameeru 'ubulana 'ifi ni lokafu, ma gila agea fununga fana malate'ote'o lameeru. 'Ameeru meru ka taunga'i tegela iiki, ma tani alata ngaa'i 'imeeru meru 'ame to'o na alata fana enonga, ma tani alata ngaa'i 'imeeru meru molo'u la'u mola.
Meeru meru faate'enia na 'ameru ta'a ni taunga'inga na God 'ania falafala 'e kwari ameeru, ma nga su'a 'olanga ameeru, ma nga nonimaabenga ameeru, ma nga kwailaeta'afiinga ameeru fana nga ta'a. Ma nga Anoe 'ola Abu 'e nana'i 'ubulana manata lameeru, ma meru ka kwaimaa kwala'imori fana ta'a. Ma meru ka alafuu 'ania to'onga, ma meru to'o na tegelangaa na God la'u mola. Ngaia 'e 'ilaka'u meru funu na nga fununga ba'ita, ma nga la'unga ameeru, ngaia no'o na'a abulongaa odo ameeru. Tani ta'a ngaa'i gila manata ba'ita ameeru, ma tani ta'a ngaa'i 'e 'amoe no'o. Ma tani ta'a ngaa'i gila fa'aba'ita ameeru, ma tani ta'a ngaa'i gila ka fata ngada 'ameeru. Ma gwa'a 'imeeru meru fata kwala'imori, tani ta'a ngaa'i gila iiria ameeru nga ta'a mola fana kotonga. Ma gwa'a tani ta'a ngaa'i gila iiria gila 'ame su'a ameeru, nga ta'a na God gila su'a le'a ameeru. Ma gwa'a 'imeeru meru galangi mae no'o, tafe'ua ma 'imeeru meru momoori 'ua. Ma gwa'a gila kwatea no'o kwa'ikwa'inga fameeru, gila 'ame kwa'i 'ameeru mola. 10 Ma gwa'a tani alata 'imeeru meru kwaimanadai, tafe'ua ma meeru aile'a mola suria gani mai gani. Ma gwa'a meru ka galafa na ni 'ola fofona fanua lo'oo 'i wado, 'imeeru meru su'aai 'imeeru meru boonia ta'a 'e aula fana 'agila dari'ola na ni 'ola 'i Langi. Ma gwa'a 'imeeru meru 'ame to'o na ni 'ola 'e aula fofona fanua lo'oo 'i wado, 'imeeru meru to'o na ni 'ola 'e le'a te'efou lolo'o 'i Langi.
11 Fu'uwane le'a agu lo'oo moru to'oru 'i Korin, 'imeeru meru alafuu wataga famooru. Ma meru ka faate'enia na meru kwaimaa kwala'imori famooru. 12 Meeru meru 'ame to'ofonosia nga kwaimaanga ameeru famooru. Tafe'ua ma amooru na'a moru to'ofonosia mola nga kwaimaanga 'amooru fa'asia meeru. 13 Nau ku alafuu famooru 'ilaka'u 'imooru nga ru'uru'ua agu. Nau ku siria 'amooru faate'enia kwaimaanga fameeru 'ilaka'u la'u mola na'a 'imeeru meru kwaimaa famooru.
Moru sia lado mola fe'enia nga ta'a na gila 'ame tagoto'o
14 Mooru moru sia lado mola fe'enia nga ta'a na gila 'ame tagoto'o ala Jisas Kraes. Suria nga ta'a lo'oo gila to'oru odo ma nga ta'a ngaa'i na'a to'orulaga 'ame odo, gaa'a gala kwaitatari'a te'efou. Ma nga lalanga, 'e 'ato no'o 'ani nana'i oguogu fe'enia nga logologo'angaa. 15 Ma la Jisas Kraes fe'enia la Saetan, 'ato no'o 'agala arua te'e fe'e manatangaa. Ma te'efuta wane ne'e tagoto'o ala Jisas Kraes, ngaia 'ame to'omia 'ani arua te'e manatangaa fe'enia nga wane ne'e ma'asiri ala Jisas Kraes. 16 Ma nga 'Ifi Abu na God, ngaia 'ame le'a fana 'ani to'o na nunu'i 'ola 'i 'ubulai. Ma dauru nga ta'a na goru tagoto'o, dauru goru 'ilaka'u nga 'Ifi Abu na God ne'e moori. Suria God laka'u 'e fata 'ilo'oo,
Nau taku nana'i fe'enia nga ta'a agu.
Ma 'inau taku leka kwairiu 'i laloaga.
Ma 'inau lo'oo na God aaga, ma gila na'a ta'a agu.” Levitikas 26:12; Esikiel 37:27
17 Ma nga Alafa ka fata la'u 'ilo'oo,
“Mooru moru nana'i matari'a fa'asia nga ta'a na'a gila 'ame tagoto'o,
ma tamoru 'akwasiga.
Ma lauta moru 'ame agea te'efuta 'ola ne'e biribiri'a,
'ino'ona mai nau taku alafafi 'amooru. Aesea 52:11
18 Lauta 'imooru moru agea 'ino'ona, 'inau taku Mama'a amooru, mai 'amooru na'a nga ru'uru'ua agu.
Nau, na nga Alafa tegela 'e iiki,
nau ku fata 'ilo'oo.” 2 Samuel 7:14

6:2 Aesea 49:8

6:16 Levitikas 26:12; Esikiel 37:27

6:17 Aesea 52:11

6:18 2 Samuel 7:14