^
1 Timoteo
Matkap nasaran Ikusto ni Timoteo a Mampangyakay nin Abas
Sayan Paka'kitan nin Panginginga'do nan Dios
Matkap nin Matpel ya si Timoteo sa Pangangakay na
Say Matkap a Main nin Mu'na-mu'na sa Pididinep ra
Say Matkap nin Pigagawa' ran Pupangulo ran Mammemper
Say Gagaran Nipanurat na ni Pablo
Mabli a Katutu'wan
Bubibilin Para konan Diri ni Timoteo
Bubibilin Maipa'ka' sa Pakiirgo na ni Timoteo sa Barang Saya
Bubibilin Maipa'ka' konran Balo
Bubibilin Maipa'ka' konran Pupangulo
Bubibilin et kona ni Timoteo
Bubibilin Maipa'ka' konran Uaripen
Pammau'na Maipa'ka' sa Nagsikabarang nin Uakay
Gaw'en na ni Timoteo nin Sayay Trabahador nan Dios no Ani a Mapteg
Say Bibilin tan Patanid na ni Pablo