Si Biblia 1 Timoteo 3
3
Say Matkap nin Pigagawa' ran Pupangulo ran Mammemper
Saytin susarita' ket peteg nin tutuo:
“No apesen nan sayay tawo a syay mag'in nin mammaga nin dupong ran mammemper, maalaga yayti nin trabaho a mampilien na.”
Ket bana' ta maalaga ya in a trabaho, si sayay mammaga ran mammemper, matkap a kasa gapo nin gawa' na a maitudo' nin abas. Matkap a sayan-saya tamo' a asawa na.* Matkap…asawa na.- O:Matkap a kai ya nin mamabayi. Matkap a igagalang ya, maong yan mangisip tan mapagdangka' ya sa lalaman nan diri. Matkap a mapanan'ili ya tan matkap a maong ya nin mangyakay. Matkap a andi' ya nin mabubok, tan ambo' nin ma'mot a ulo na tan kai ya nin kiaway-away no kai mapamasinsya ya tan matkap a ambo' ya nin rupan kwarta. Maipa'ka' anamaet sa pammali na, matkap a mababa' naya nin ipalalako nin mabista. Saray a'nak na, matulok sara tan man'igalang rayan kusto. Matkap nin wanin ta mapagawan naya kasi nin sayay tawo a dupong a ikon nan Dios no si pammali nan diri ket kai naya nin mababa' nin ipalalako nin mabista? Matkap a ambo' ya et tamo' nin ba'yu-ba'yo nin mammemper ta bangli' no umata'gay nin tuloy a pangingikit na sa lalaman nan diri, ket masintinsyawan ya nin madusa nin bilang konan Dimunyo. Wanin et anamaet, matkap nin ata'gay a rispito ra kona nin saray ambo' nin mammemper ta no ambo' nin wanin, balawen raya ket konan siin nala'wan nayaynan Dimunyo.
Sara anamaet a katulungan sa trabaho, matkap a igagalang sara anamaet tan tutuo sara sa irgo ra. Matkap a andi' sara nin mabubok tan andi' sara nin intrisado sa kwarta. Matkap a masibulot a nakem ran dumaer sa katutu'wan maipa'ka' sa pammemper nin nipatandaan nayna nin Dios tan tumbuken raya nin main nin maringgas nin kanakman. 10 Saray mag'in nin katulungan sa trabaho, matkap a masubok sara yapo'. Ket no ma'kit a kasa nin maipakasalanan konra, magwa' saraynan gaw'en nin katulungan. 11 Matkap a saray asawa ra ket igagalang sara anamaet. Kai sara nin mamaduka' no kai edet, madangkaan ray lalaman ran diri tan kapagpyawan sara sa sarban bagay. 12 Sara anaod a katulungan sa trabaho ket matkap a sayan-saya tamo' a asawa ra* matkap…asawa ra- O:Matkap a kai sara nin mamabayi. tan mapatulok rasara a a'nak ra tan maipalalako ra nin mabista a pammali ra. 13 Ket no wanin, sara nin mampagsirbin maong nin katulungan sa trabaho ket umata'gay a pangingikit nin sarba konra, tan mag'in nin matarig'en sara maipa'ka' sa pammemper ra konan Cristo a si Jesus.
Say Gagaran Nipanurat na ni Pablo
14 Timoteo, mampilalo ako a sa ambo' ana nin ma'teng ket makapika' akoynadsen komo. Wanin man, man'isurat koytin bubibilin komo sawanin 15 ta pigaw nin no bilang wadi' ket maatrasa ako, tanda' mo no ani a manepeg nin kimeyen ran tutawon iti sa pamilya nan sibibyay a Dios* tutawon…sibibyay a Dios.- O:si'tamo a lugar nin kami'nan nan Dios.. Si dupong ran mammemper, bara'mo ya nin baton pundasyon tan tu'dek nan sayay bali bana' sa pangingi'deng nan katutu'wan a mangibwat konan Dios.
Mabli a Katutu'wan
16 Kasan sapo nin maalagayti say pagkabyay tamo nin maikana' sa ginwa' na ni Cristo! Sawanin nayna tamo' et nin nipatandaan ti nin Dios
“Sya, nag'in yan tawo nin na'kit rayan tutawo.
Pinatutu'wan nan Ispirito nan Dios a sya kasa gapo nin kakurangan na.
Na'kit raya anamaet nin uanghil.
Nipatandaan a maipa'ka' kona sa nagsikabarang nin lugar sa mundo,
abaw sara a nagmatalek kona
tan niyuli' nayan nisubli' nin Dios sa kagalangan a main kona.”

*3:2 Matkap…asawa na.- O:Matkap a kai ya nin mamabayi.

*3:12 matkap…asawa ra- O:Matkap a kai sara nin mamabayi.

*3:15 tutawon…sibibyay a Dios.- O:si'tamo a lugar nin kami'nan nan Dios.