6
Bubibilin Maipa'ka' konran Uaripen
Saray mammemper a uaripen, matkap nin paisirong sara nin pangipa'kit ran pangingigalang ra konran saray main nin ikon konra. Gaw'en ra in ta pigaw nin kasa nin makapag'irgo nin duka' konan Dios tan sa akay a nangibwat kona. Ket no mammemper sara anamaet a main nin ikon konra, matkap nin andi' a bana' ta bubsat rasara sa pammemper ket kai rasaraynayti nin kabilangan nin saray uaripen. Ana edet, mas sesegan ray pagsisirbi ra bana' ta saray mapaburan nin pagsisirbi ra ket bubsat rasara sa pammemper tan kawa'nan nasara nin Dios.
Timoteo, iyakay mon maong tan ipatumbok mo in nin uakay.
Pammau'na Maipa'ka' sa Nagsikabarang nin Uakay
Main saray mampangyakay nin naiduma tan ambo' nin kumpruntado sa tutuon uakay a nangibwat kona ni Uunuren tamon Jesu-Cristo nin sayti ket mangipunta kontamo sa dalan nin pagkabyay a makapaririket konan Dios. Si si'numan a mangwa' nin wanin, mipata'gay ya; wanin a lamang bale', kasa nin tanda' na. Si wanin a tawo, masakit nayna a ki'batan tan kiaway maipa'ka' sa sari-sarita', a sayti ket pangibwatan nin piiimbelan, pisasageran, pisisidaan tan pagsususpitsan duka' konran raruma tan pisasangkinian nin pirmi. Gaw'en ra in ta kasan matunong nin iti sa kaisipan ra tan kasayna nin tanda' ra maipa'ka' sa katutu'wan. Man'isipen ra a say pagkamakaDios ket sayay padalan nin yumaman.
Page' anaod, no makaDios atamo tan kuntinto atamoyna sa no ani a main tamo, gaw'en in a mayaman atamo ta kasa gapo nin animan a nirate' tamodti sa mundo sin niyanak atamo. Wanin a lamang kasa gapo li' anamaet nin i'ras tamon ibat iti sa mundo no mati atamo. Kanya' nin no main ana nin sumadag nin ikabyay tan isket tamo, matkap a kuntinto atamoyna. Bale' saray tutawo nin masulit tuloy nin yumaman, madali' saran matukso tan bara'mo saran nakalap nin la'wan bana' ta say kasan kakanaan nin bubagay a man'apesen ra, ket sayti a manida' konra tan mangika' konra sa pakadusa nin kasan anggawan. 10 Anaod, gaw'en ran tutawo a sarbaynan bakas nin kadukaan bana' sa agom ra sa kwarta. Ket anaod bana' sa sain nin agom ra, main saraynaytaw saray ginurutan raynay pammemper ra kona ni Cristo. Say bunga bale' nin sayti ket abaw a idap nin nakem tan kaberengan.
Gaw'en na ni Timoteo nin Sayay Trabahador nan Dios no Ani a Mapteg
11 Bale' si'ka, Timoteo, a sayay trabahador na nin Dios, kumadayo' ka sa sain a bubagay. Ket ipamuspusan mon gaw'en a no ani a mapteg tan maikana' konan Dios. Tumuluy-tuloy kan magmatalek konan Dios. Mapangawa'nan ka, mapangitpel ka tan mapangabot ka. 12 Gaw'en moy anggawan nin mababa' mo nin magkabyay bilang sayay tutuo nin mammemper kona ni Cristo. Gaw'en mo in ket sa kapresan a lamang, mangkaga'muran moyna a anggan-angga nin byay a iti konan Dios a siin a nangayaban nan Dios komo sin nipatutuo mo a pagmamatalek mo kona ni Jesu-Cristo sa adapan ran abaw a tutawo.
13 Ket sawanin, sa adapan na nin Dios a mampamabyay sa sarba, tan sa adapan nan Cristo a si Jesus nin nangipadar nin katutu'wan sa adapan na ni Poncio Pilato, igan-gan ko komo, 14 asikaswen mon maong a nangigan-ganan kontamo ta pigaw nin kai nin malawukan nin abas tan kasa gapo nin makapamalaw. Gaw'en mo in anggan sa awro nin rumate' ya si Uunuren tamon Jesu-Cristo 15 sa manepeg nin panaon. Si Dios a gumwa' a mangyadi' ti.
Iti kona a pagkakumplito tan bukud-bukod nay main nin pakauray.
Syay Adi' ran sarban uadi' tan syay Uunuren ran sarban uunuren.
16 Sya tamo' a puon nin byay a kasan makapangrep tan
syay mampiikap sa pinasyan tuloy salag nin palaway a kasa gapo nin makakadani.
Kasa et gapo nin naka'kit kona ta kasa gapo anaod nin magwa' nin kumikit kona.
Pagalangan ya lawas kumon tan magnayon kumon a mag'uray ya.
Peteg a wanin.
17 Timoteo, igan-gan mo konra nin mumayaman a andi' sara nin mipata'gay. Ambo' nin say kayamanan ra a pagmatalkan ra ta sayti ket kai nin magnayon; ana edet, si Dios ta syay malaem nin mampami nin sarban bagay ta pigaw nin usaren tamo nin siririket. 18 Bibilinen mosara nin gumwa' nin nagsikabarang a maabig ta sain a tutuon kayamanan ra. Matkap a andi' sara nin masiblet tan matkap a sisasadya' saran mangitao nin main ra konran mampagkurang. 19 Sa wanin, mampaninep saran tutuon kayamanan a man'ilalwan ran risibyen li' sa adapen. No wanin a gaw'en ra, maga'muran ray byay a peteg a main nin kakanaan.
Say Bibilin tan Patanid na ni Pablo
20 Anaod, Timoteo, sain a nitalek komo, ilagen mo. Kumadayo' ka sa irgu-irgo nin kasan kakanaan sa pangingikit nan Dios tan sa say mampididiskusyunan ra tamo' a sain a peteg kanon kadunungan. 21 Wanin ta main saray nangako' sa sain nin peteg kanon kadunungan ket nabarang saraynan mangkaikadayo' sa katutu'wan nin pammemper.
Bindisyunan nakamo kumon nin Dios.