4
Mataman no maalagayti nin katutu'wan ket mapalaway nan lamang nin man'ibarita' nin Ispirito nan Dios a sa masusuyot li' nin panaon ket main sara li' a gurutan raytin katutu'wan. Maibarang sara nin abas nin uakay a mangibwat sa uispiriton duka'. Saytin abas nin uakay ket man'itayak ran saray mampimaung-maong tan mampibula'-bula'. Say kunsinsya ran saraytin tutawo ket kadar a bara'mon nakber ana. Alimbawa' nin sain ket say man'iyakay ran sarayti a maiyawa' a saray makaDios ket sumrep sara sa byay a main nin asawa tan ibarita' ran main nin ma'kan a maiyawa' nin kanen. Bale' si Dios ginwa' nayti nin kanen ta pigaw nin si'tamo nin mammemper tan magtanda' sa katutu'wan ket mausar tamoyti nin main nin pakikisalamat. Anaod, sarba nin pinarsa nan Dios ket mabista, ket kasa kumon nin maiyawa' kontamo no kai edet, akuen tamoy sarban saytin rigalo nin main nin pakikisalamat konan Dios. Wanin ta, yupa' sa dasal tan say pangangaburoy na nin Dios, say sarba ket maikana' ana.
Bubibilin Para konan Diri ni Timoteo
Timoteo, iparate' mo in nin nibarita' ko konran mammemper ket no wanin, saya kan matunong a aripen nan Cristo a si Jesus. Leleg nin man'ipapalaway mo in ket mampagsenen mo anamaet anan lamang a pammemper mo yupa' sa say mantepren tamo maipa'ka' kona ni Cristo tan say kuston akay a mantumbuken mo. Andi' mo nin pamirdyan nin udas a kidiskusyon maipa'ka' sa akay a kasan kakanaan maipa'ka' konan Dios tan istu-isturyan mangibwat sin nu'nan panaon nin kai mangikadani konran tutawo konan Dios. Ana edet, iparmaw moy lalaman mon diri nin magkabyay nin maikana' konan Dios. Main nin kakanaan nin pangimarmaw tamon ihirsisyuwen a lalaman tamo ta mapagsen ya. Wanin man mas alaki et nin adayo' a kakanaan nin pammagsen tamon say pagkakabyay nin maikana' konan Dios, ta siti a makatulong sa byay tamo sa kapresan tan mataman et sa byay tamo li' sa adapen. Siin ket tutuo tan manepeg yan akuen tan tepren nin sarba. 10 Wanin ta, say rason a man'ipamuspusan tamon gaw'en a trabaho tamo ket bana' ta mampilalo atamon maong kona nin Dios a sibibyay a syay Mangingisalba nin sarban tawo. O' a, maisalba nasara a magmatalek kona.
11 Iyakay mo in nin bubagay, Timoteo, tan igan-gan mo nin sunuren nin sarba. 12 Andi' ka mangimey nin mag'in main nin kai pangingibilang komo nin si'numan bana' ta malago' ka et.
Ana edet, mag'in kan ihimplo konran mammemper. Ipa'kit moy manepeg ran arigen sa pag'iirgo mo tan sa kimey mo, sa pangangado' mo sa kapada mon tawo tan sa pagmamatalek mo konan Dios, tan sa malinis a kaisipan tan pigagawa' mo. 13 Angga nin makapika' akoynadsen li', u'na-u'nawen mo in say gawa' mon pammasa nin Masanton Kasuratan sa pidudupong ran mammemper, say pangangakay mo tan say pammibilin mo konran mammemper. 14 Usaren mo lawas a pakababa' a nipuya' nan Ispirito nan Dios komo sin saray pupangulo sa dupong ran mammemper ket nipababo ray gamet ra komo nin nibaki' rakan sayay trabahador nan Dios tan nibarita' ran prupita nan Dios in a pakababa' mo.
15 Sain a matkap mo nin gaw'en, Timoteo. I'pos moy mababaan tan panaon mo sa pangngawa' nin sain ta pigaw nin ma'kit nin sarba a man'umadilanta ka sa naipagwa' komo. 16 Pakailag ka sa kimey mo tan sa pangangakay nin katutu'wan. Dumaer ka sa sarban sayti ta no wanin a gaw'en mo, tutuo a maisalba ka, pati sara anamaet a makarnge' komo.