Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Roma 0
^
Roma
Ipwabwàcu
Nüma Paulo na é cairà
Êre Picémara Wâdé
jè cau tèpa pwa na èpà
É panuârà wà Pwiduée
Pitèimuru kà Pwiduée
Ipaiwà wiàna pwa Naèà, é ticè Naèà
Ba Isaraéla ma Naèà
Âji kamaî
Dau tàrù pwina é pwa wà Pwiduée
Ticè âboro na é tàrù na ara Pwiduée
pai nama jè tàrù na ara pwiduée goro cèikî kâjè
É paâjupâra Naèà ê cèikî kâjè
É pwi a cèikî wà Abéraama
Càcaa kamaî na nama jè wâdé
Auinabéaa kà Pwiduée tà tèpa cèikî
Popai ba kâjè mwara
Pinaanapô naa nabibiu kâjè ma Pwiduée
É bà ba kâjè na jè bwaa èpà
Adamu ma Iésu Kériso
É piétò ê pimeaari kà Pwiduée
pai wâro kâjè na bwaa âmuê
Na upwaajè â jè bà â jè wâro côwâ ma Kériso
Wâro kâjè ba kà Pwiduée
Jè tèpa ênawéna kà Pwiduée
Tipijè jii ê Naèà
Jè cicara èpà na wâgoojè
Ipaa na dau gòo
O wàilàapà na upao?
É tipijè jii èpà ê Nyuâaê Pwicîri
Jè pâra wiâra Nyuâaê Pwicîri
É nama jè tèpa naî Pwiduée
Aupwényunyuâari kâjè noowê
É pitu tâjè Nyuâaê Pwicîri
Nye ticè na ipapiinarijè jii pimeaari kà Pwiduée
ba isaraéla ma pàra ba
É imuru tèpa jènereê Paulo
Tèpa âji naî Pwiduée
Pwiduée co na é pitòrigari
É pwa pwina nümee goo
Câé caa todà tèpa Juif co
Càra caa cèikî tèpa Juif
Rà udò diri tàpé na rà todà Pwi Ukai
Picémara ê Picémara Wâdé
Câé caa naa càùé tà tèpa Juif
Tàpiri tà pàra Ba
Naagà gée naa goro Ba kêe
Ée mwa udò ê Ba Isaraéla
Dau maina pimeaari kà Pwiduée
câmu goro pai wâro kâjè
Ârapwaailò na wâro
Jèpa naa tâjè jèpa âraimeai
Câmu kâra wâro kà pwi a cèikî
Tûâ kâjè naa jaa pâ âboro diri
Pitêre dà tèpa pitûâ kâra napô
Pimeaari âna Naèà kâjè
Wârori wâro na ê pwéelaa
Jè meaari tèpa béejè na càcaa mwü cèikî kàra
Cibwaa pitèirà
Jè wâro ba kà Pwi Ukai
Cibwaa nama rà pwa na èpà
É pame pinaanapô
Jè ipwacèwii Kériso
É me wà Kériso ba kà diri tèpa Ba
É piênawéna kà Kériso wà Paulo
Gére pâra kà Paulo
Guwà pwapwicîri kôo
Ipwabwàcu kà Paulo
Bénabwé popai
Ipwabwàcu kà pàra tàpé
Ipwamaina Pwiduée