Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Roma 7
7
Tipijè jii ê Naèà
Tèpa béeò naa na nee Kériso, go niimiri pâ guwà tàpo tâmogòori pai pwa goro ê pâ naèà. Ê *Naèà, âna é pitûâ kâjè tèpa âboro, na pàara na jè bwaa wâro. Pwacèwii wà tô ilàri na é jèe piéa, âna piié naa goo pwi éaé goo ê Naèà na pàara co na é bwaa wâro na wà pwiibà. Â wiàna é bà wà pwi éaé, â jèe pâri, ma é pwa côwâ ê câbawâdé kêe* Jèe pâri, ma é pwa côwâ ê câbawâdé kêe—Grec: Jèe tipié jii ê naèà na é piié naa goo pwi éaé..
 wiàna é tâa wà tôoni ma wà pwi jè âboro, na pàara na é bwaa wâro na wà pwi éaé, â jè ina pâ é toomura (é cîâa jiié), [ba câé caa pitêre dàra ê Naèà]. Êco na, wiàna é tâa ma wà pwi jè paao, gée na càùru pai bà kà pwi éaé, â jèe câé caa toomura, ba câé caa êgòjai ê Naèà.
Roma 6.2,11Ico tèpa béeò, jèe ipaiwà naa goojè, tèpa cèikî. Ba ê Naèà, âna jèe câé caa piijè côwâ Ba ê Naèà, âna câé caa piijè côwâ—Grec: Jè bà naa goro ê Naèà.. Â jè tèpa âboro kà pwi jèpwi, wà Kériso, na é bà ba kâjè Na é bà ba kâjè—é, Ba é jèe caajurijè naa na ê naiié, âna ê wâra pwapwicîri., â é wâro côwâ gée na aubà. Â gée goo pwiri, âna wâdé na ê wâro kâjè, âna naa cè pwâra wakè na wâdé ba kà Pwiduée.
Ba béaa, âna jè wâro wiâra ê pâ câbawâdé kâjè.  ê Naèà, âna é pwa ma pimaina too ê auniimiri na èpà na naiijè.  gée goro pwiri, âna jè o bà. Roma 8.2, 6.4Êco na nabà, âna wà Pwiduée, âna é tipijè jii ê Naèà, na pwa wârimuru tâjè§ Na pwa wârimuru tâjè—Grec: Ba jè bà naa goo i pwi ia tâjùrujè..  jè piênawéna kà Pwiduée goro pai pwa na bwaa âmuê. Ba jè pitêre dàra ê Nyuâaê Pwicîri, â càcaa ê Naèà kà *Moosé.
Jè cicara èpà na wâgoojè
Exode 20.17; Deutéronome 5.21Gona jè ina pâ, ê naèà âna é èpà? Bwa! Ba nye gée goro co ê naèà, na go côoina ê pwina èpà. Ba wiàna ticè naèà, â càcaa pâri, ma go tâmogòori pâ, ê auniimiri kôo, âna èpà* Dernière phrase—Grec: Wiàna ticè naèà na ina pâ: «Gà cibwaa iari muru», â pwiri o câgo caa tâmogòori iari muru.. [Go o tùra goo ê Èpà, pwacèwii na é pwi jè âboro]: Ê Èpà Ê Èpà—Péché. Côo note goo Roma 5.12., âna é mudàra naa gooò ê pai pwa wèe goro ê Naèà, ba na é pawâro diri ê pâ na jèpapara auniimirimuru na èpà na wâgooò. Â é tòpò naa na pwâranümoo pâ câbawâdé na èpà. Ba wiàna ticè Naèà, â pwacèwii na nye ticè pàtàmara ê Èpà.
Béaa, âna câgo caa tâmogòori ê pâ naèà, na rà papwicîri jiio na go pwa ê pàra muru. Â go nye wâro. Êco na, ûna go tâmogòori pâ pwa ê autûâri, â é nye wâro gooò kaa, ê Èpà, â é pitûâ kâra pwâranümoo Grec: Béaa, na ticè naèà, âna go wâro; êco na, na é tèepaa me ê aupitûâri, â é nye wâro {gooò} kaa ê Èpà, â go jèe bà.. 10 [Â pitèio ma go pwa wârimuru tiagoro pwâra bà.] Guwà côo pâ, é naa ê autûâri [kêe wà Pwiduée] ba na go wâro goo. Êco na ê autûâri, âna é pwa ma go bà. 11  Genèse 3.13Ba ê Èpà, âna é pa ê autûâri, ba na é pa-imwüruô, â é nama go bà.
12  1 Timotéo 1.8Napwa naa goo ê Naèà, âna muru na pwicîri, ba é me gée goo Pwiduée. Â ê jèpa autûâri, na tâa na ê Naèà, âna muru na pwicîri, ma *tàrù, â wâdé ba kâjè. 13 Gona ê muru na wâdé, âna é pwa ma go bà? Bwa, càcaa wàrapwiri. Ba nye ê Èpà, na é pa ê pwina wâdé, ba na é pwa ma go bà. Â, na é pwa pwiri, â é paari pâ, é po dau èpà. [Napwa naa goo ê autûâri, âna é papwicîri jiijè na jè pwa na èpà.] Â ê Èpà, âna é pa ê autûâri, ma jè dau pwa na èpà jii béaa§ Dernière phrase—Grec: Goo ê aupitûâri, âna ê Èpà âna é pipaarié, pâ po dau èpà awé.!
Ipaa na dau gòo
14 Jè nye tâmogòori bwàti pâ, ê naèà âna é me gée goo Pwiduée. Êco na wâgo, âna go pwi âboro na ticè nii kôo. Â go pâ nau pwi *ênawéna kîri kâra ê Èpà. 15-16  Galatia 5.17Â câgo caa tâmogòori awé cè pwina go pwa. Ba câgo caa pwa ê pwina nümoo goo, â go pwa ê pwina tàutôo goo. Â êpwiri na go mwa tâmogòori pâ, ê naèà, âna muru na wâdé. 17 Ba càcaa wâgo na pwa pwiibà, â ê Èpà, na é wâna pwâranümoo. 18 Go tâmogòori bwàti pâ, càcaa tâa gooò ê wâdé, gée goro na go pwi âboro na ticè nii kôo. Â wiàna nümoo na go pwa ê pwina wâdé, â pwacoé.
19-20 Üu, câgo caa pwa ê pwina wâdé, na nümoo goo. Â go pwa pwina èpà, na càcaa nümoo goo. Â wiàna wàrapwiri, â [pwacèwii na] càcaa wâgo, na go pwa pwiri, â ê Èpà, na wâna pwâranümoo.
O wàilàapà na upao?
21 Êkaa na go tâmogòori pâ, pwa pé ‘naèà’ [na wâgooò] âna, na nümoo na go pwa na wâdé, â càcaa pâri. Â go nye ciburà pwa co ê pwina èpà. 22 Guwà côo pâ wâna âji pwâranümoo, âna wâdé tôo ê naèà kà Pwiduée. 23  Galatia 5.17; 1 Pétéru 2.11Êco na pwa ê jè ‘naèà’ na é wâna naiio—naèà kâra Èpà. Â ru nye ipaa ma ê naèà kà Pwiduée. Â ê pwi naèà bèepwiri na é wâgooò, âna pwacèwii na é popao, ma tòpò-o naa na karapuu. 24 Au, wârico! O wàilàapà na upao jii, ê pwâranümoo na èpà* Pwâranümoo na èpà—Grec: Naiiri âboro., na é popao dàra ê pwâra bà? 25  1 Korénito 15.57Wàco Pwiduée, na é naigé mee wà Pwi Ukai Iésu Kériso 1re phrase—Grec: Êco na {jè} pwaolé tà Pwiduée goo Iésu Kériso, Pwi Ukai kâjè.! Wâdé na jè picagòtùé!
[Wàéni ê êre pwina go ina]: Nümoo na go pitêre dàra, ê naèà kà Pwiduée, êco na ticè nii kôo, â go nye pitêre dàra, ê naèà kâra Èpà.

*7:2 Jèe pâri, ma é pwa côwâ ê câbawâdé kêe—Grec: Jèe tipié jii ê naèà na é piié naa goo pwi éaé.

7:4 Roma 6.2,11

7:4 Ba ê Naèà, âna câé caa piijè côwâ—Grec: Jè bà naa goro ê Naèà.

7:4 Na é bà ba kâjè—é, Ba é jèe caajurijè naa na ê naiié, âna ê wâra pwapwicîri.

7:6 Roma 8.2, 6.4

§7:6 Na pwa wârimuru tâjè—Grec: Ba jè bà naa goo i pwi ia tâjùrujè.

7:7 Exode 20.17; Deutéronome 5.21

*7:7 Dernière phrase—Grec: Wiàna ticè naèà na ina pâ: «Gà cibwaa iari muru», â pwiri o câgo caa tâmogòori iari muru.

7:8 Ê Èpà—Péché. Côo note goo Roma 5.12.

7:9 Grec: Béaa, na ticè naèà, âna go wâro; êco na, na é tèepaa me ê aupitûâri, â é nye wâro {gooò} kaa ê Èpà, â go jèe bà.

7:11 Genèse 3.13

7:12 1 Timotéo 1.8

§7:13 Dernière phrase—Grec: Goo ê aupitûâri, âna ê Èpà âna é pipaarié, pâ po dau èpà awé.

7:15-16 Galatia 5.17

7:23 Galatia 5.17; 1 Pétéru 2.11

*7:24 Pwâranümoo na èpà—Grec: Naiiri âboro.

7:25 1 Korénito 15.57

7:25 1re phrase—Grec: Êco na {jè} pwaolé tà Pwiduée goo Iésu Kériso, Pwi Ukai kâjè.