Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Roma 11
11
Câé caa naa càùé tà tèpa Juif
1 Samuel 12.22; Psaume 94.14; Filipi 3.5Pwiri na jè ina pâ wànau? Gona wà Pwiduée, âna é nye naa càùé târa ê Ba kêe, wà tèpa *Juif? Bwa! Ba wâgo, âna go pwi Juif, pwi gòobàra *Abéraama, gée na wâao kà *Benjamin. Bwa, câé caa naa càùé târa ê Ba kêe, wà Pwiduée, na é jèe nye mara pitòrigari béaa.
Ba guwà nye tâmogòori bwàti, ê pwina é ina wà *péroféta Élia, naa goo pwiibà. Ba jè pûra naa na *Tii Pwicîri pâ, é piciapwâ tà Pwiduée, goro ê Ba *Isaraéla. 2 Rois 19.10,14Â é ina pâ: Au, Pwi Ukai! Rà jèe tétàmwara tèpa péroféta'gà. Â rà ténoori ê pâ aupwa *ârapwaailò tâgà. Â wâgo co, [na go pwi dàra péroféta] na go tà tâa. Â nümarà mwara, na rà pòtàmwaraô.1 Rois 19.10
1 Rois 19.18Â dà na é tòpi têe goo, wà Pwiduée? É ina têe pâ: Akaé, rà bwaa nye tà tâa 7 000 tèpa âboro kôo, na càra caa tùu jùrurà, na ara pwi nari duée, Baal* Baal—Pwi jè duée kà tèpa âboro na rà tâa napô Kanana, napô na rà popa wà tèpa Isaraéla. Â wà pàra tèpa Isaraéla, âna rà naa càùrà naa goo wà Pwiduée, â rà pwapwicîri tà Baal.. 1 Rois 19.18
 nye tà ipaiwà nabàni. Ba pwa jè dàra ê Ba Isaraéla, na é pitòrigarié wà Pwiduée, ba na kêe, wiâra ê *pimeaari imudi kêe. Galatia 3.18 câé caa pitòrigarirà, gée goro ê pâ tûâ kàra. Ba wiàna wàrapwiri, â ê pimeaari kà Pwiduée, âna o càcaa ê pimeaari, na é naa naa goro piticèmuru naa goo Pàra Tii Pwicîri naa na grec, âna rà naagée pâ popai bèeni:  wiàna gée goo pâ wakè, â càcaa muru na naa wàrapwiri. Ba du ârailu muru na nye pi-ité..
Pai ina wèe pâ wànau, ê pwi bèepwiri? Wà tèpa Juif, âna rà mudàra [ê pinaanapô kàra ma wà Pwiduée] êco na [ê aumaina goorà] âna càra caa pâmariê, ba gòo pûrurà; â êco tàpé na é pitòrigarirà wà Pwiduée. Deutéronome 29.3; Ésaïe 29.10Ba jèe nye wii naa na ê Tii Pwicîri pâ:
 
É papuurà wà Pwiduée,
ba na ticè na rà tâmogòori.
 é nama rà bwi, ma rà kee.
 rà nye tà ciburà wàrapwiri.
Deutéronome 29.3; Ésaïe 29.10
 
Psaume 69.23–24É ina mwara wà ukai *Davita, tà Pwiduée, pâ:
 
Gà naa wârimuru
tà tàpé na rà èpà.
Rà pi-ija ma wâdo.
[Rà iauri pâ wâdé.]
O wâdé naa bii
diri pâ pwiibà,
ba na o pwêe
naa na naigé,
ba na rà tûu naa na.
10  Gà nama rà bwi
ba na ticè na rà côo!
[Gà naa tàra diri
pâ aré ma tòina.]
O càcaa pa jiirà.
Rà o tòcùurà Tòcùu—Dos courbé.goo
pai kakeri wèe!
Psaume 69.23–24
Tàpiri tà pàra Ba
11  Apostolo 13.46Ûna jè têre pwiri§ Ûna jè têre pwiri… Grec: Go tawèeri pâ…, â jè péa niimiri pâ, pwiri wà tèpa Juif, âna rà tûu dàra gòiri awé? Bwa; nye tàpo wàrapwiri naa na jè ji pàara co, ba na rà udò ê pàra Ba, [ma tâa tàra ê *âji wâro jaa Pwiduée]. Â é pâ nau piboo ê Ba Isaraéla. 12 Ba, na càra caa pitêre dà wà Pwiduée, â [càra caa tòpi diri ê pâ aupwényunyuâari kêe. Â] gée goo pwiri, â é dau *pwényunyuâari tàpé na càra caa tèpa Juif. Êco na, na rà mwa cau cimadò côwâ wà tèpa Juif. Â, na pwi tòotù-bà, âna o dau maina awé ê aupwényunyuâari [ba kâjè diri].
13 Napwa naa goowà, wâguwà na câguwà caa tèpa Juif, âna [wà Pwiduée, âna é cùruo me, ba na] go pwi *apostolo ba kàwà. Â ê wakè bèepwiri, âna dau wâdé tôo. 14 Â, na go gére wàrapwiri, â o wâdé, ba rà o piboo tèpa jènereô, tèpa Juif, ba na rà o udò wà pàra tàpé gée goorà. 15 Ba ûna é naa càùé tàra wà Pwiduée, â é tòpò pinaanapô naa nabibiu kâra pàra Ba, naani gòropuu, ma wàé. Â wiàna ée mwa tòpi côwâ tèpa Juif, â rà o pwacèwii tèpa bà, na rà wâro côwâ.
Naagà gée naa goro Ba kêe
16 [Wiàna wà tèpa jojooro tèpa Juif, âna rà tèpa âboro kà Pwiduée, â nye ipaiwà mwara naa goo tèpa gòobàrarà. Ba pwacèwii ê poloa.] Ba wiàna pwi jè ére na pâbéaa gée goo i poloa, âna naa tà Pwiduée, â diri ê poloa, âna nye kêe. Â nye pwacèwii mwara ê upwâra. Ba wiàna ê wàé, âna kà Pwiduée, â ê ditèe, âna kêe mwara.
17  Éféso 2.11–19Ba ê Ba Isaraéla, âna pwacèwii jè upwâra, na tòimiri goo, naa na aupwanapô kà Pwiduée. Â é jèe tépàgà pàra ditèe. Â wâgà, na câgà caa pwi Juif, âna gà pwacèwii ditàra upwâra còpaaci. Â é naagà gée, naa goro upwâra na tòimiri goo. Ûna wàrapwiri, â wâgà mwara, âna gà wâdo, ê nüru ê pwi upwâra bèepwiri. Â pwa câmagà, gée na aupwényunyuâari kà Pwiduée, na é ina béaa, na é *ipwataâboro tà Abéraama* Dernière phrase—Grec: Pwa kâgà gée goo ê wàé..
18 Êkaa na gà cibwaa pi-ina kâgà! Gà cibwaa niimiri pâ, gà wâdé jii ê ditèe na tapàgà. Ba càcaa wâgà, na pa i pâ wàé, â ê pâ wàé na rà popagà!
19-21 Âjupâra pâ, é tépàgà pàra tàpé, ba càra caa cèikî. Â wâgà, âna, é naagà gée, naa goro i upwâra, gée goro na gà cèikî. Â pwiri gà mwa ina pâ: «É jèe tépàgà i ditèe, ba na wâgo, âna naaô gée, naa goro i upwâra.» Êco na gà ipwacôoco! Ba wiàna é tépàgà ê âji ditèe, â é péa pwacèwii mwara, naa googà. Êkaa na go ina pâ, gà cibwaa pi-ina kâgà!
22  Ioane 15.2,4Gà côo, wà Pwiduée, âna é nye wâdé ba kâjè. Êco na é pitèi ba gòo tàpé na càra caa pitêre dèe. Â é wâdé naa googà, wiàna gà nye ciburà pâra wiâra ê pai wâdé kêe. Â wiàna càcaa wàrapwiri, â é péa tépàgàgà, gée goo i upwâra.
23 Pwiri wà tèpa Juif, âna rà o mwa wâjué côwâ, â rà cèikî naa goo Pwiduée. Â wiàna wàrapwiri, â pwa pàtàmee, ma é naarà gée côwâ naa goro i upwâra. 24 Ba ûna é naagà gée, naa goro i upwâra na tòimiri goo, âna càcaa muru a pwa. Ba wâgà, âna gà pwi ditàra upwâra còpaaci. Â napwa naa goo wà tèpa Juif, âna rà tèpa âji ditàra, ê upwâra, na nye tòimiri goo. Â dau ticècoé tà Pwiduée, ma é naarà gée côwâ naa goro i upwâra.
Ée mwa udò ê Ba Isaraéla
25 Üu, co tèpa béeò naa na nee Kériso, guwà cibwaa pi-ina kàwà! Ba dau wâru pâ namuru, na câguwà caa tâmogòori. Â nümoo na guwà tâmogòori, ê âji pai pwa goo wà tèpa Juif, ê muru na ia tàbinyiri Tàbinyiri—Secret. béaa.
Wàéni: Wiàna pàra tàpé, âna tàutàra na rà cèikî, êco na o càra caa ciburà wàrapwiri. Ba wiâra ê câbawâdé kà Pwiduée, â wà pàra tàpé na càra caa tèpa Juif, âna rà o medarié. Â, na rà cau me côwâ wà tàpéebà, â wà mwara tèpa âji Juif, âna rà o tapoo cèikî côwâ Grec: Càcaa nümoo na guwà niimiri pâ guwà tèpa tâmogòorimuru. Wâdé na guwà tâmogòori ê auniimiri na tàbinyiri bèeni: O gòo pûru ê auwâru gée goo tèpa Isaraéla, tiagoo na rà tòme diri tàpé na càra caa tèpa Juif.. 26  Ésaïe 59.20–21Â, na pàara-bà, âna ê Ba Isaraéla, âna ée mwa udò. Ba jèe wii naa na Tii Pwicîri ê popai bèeni kà Pwiduée, pâ:
 
Ée mwa me gée *Siona
wà pwi a pa-udòjè.
Ée me ba na é tipi
tèpa gòobàra Iakobo§ Iakobo—Pwi jojooro diri tèpa Juif. Côo mwara Abéraama, ma Isaaka, ma Iakobo naa na Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii..
27  Jérémie 31.33–34Go pacoo ma wàilà
auipwataâboro.
Go pwanauri pâ èpà,
pâ tûâ na rà pwa.
Ésaïe 59.20; 27.9
 
28 Âjupâra pâ, wâru tèpa Juif na tàutàra goo ê *Picémara Wâdé. Â rà jèe pâ nau tèpa cicara wà Pwiduée. Â ê pwiibà, âna pâ nau wâdé ba kàwà, wâguwà na câguwà caa tèpa Juif. Êco na wà Pwiduée, âna é jèe pitòrigari tèpa Juif, ba na rà pwi Ba kêe. Â é ipwataâboro tà tèpa jojoororà. Â dau wânümee tàra. 29 Ba câé caa pa côwâ ê pwina é naa. Â câé caa naa càùé tà tàpé na é jèe todàra.
30-31 Béaa, âna wâguwà, [na câguwà caa tèpa Juif] âna càcaa nümawà goo Pwiduée. Ûna tàu tà tèpa Juif, na rà tòpi ê pâ wâdé kêe* Tàu tà tèpa Juif, na rà tòpi ê pâ wâdé kêe—Grec: Càra caa pitêre dèe., â é naa tàwà. Êco na, [na jè tòotù, âna] ée mwa nye naa tàra côwâ, ê pâ wâdé kêe. 32 Â é jèe nama wàrapwiri, ba na é paari tâjè diri ê pimeaari kêe.
Dau maina pimeaari kà Pwiduée
33  Ésaïe 55.8–9Wà Pwiduée, âna é dau maina ma pwényuâa awé! Â po dau maina ê pimeaari kêe, ma ê pâ wâdé na é pwa! Dau wâgòro ma wâdòiti jiijè, ê autâmogòorimuru, ma auniimiri kêe! Wàilàapà, na tâmogòori ê pâ autûâri kêe? Â wàilàapà, na tâmogòori ê pai pwa goro pai wakè kêe? 34  Ésaïe 40.13; 1 Korénito 2.16Ba jèe wii naa na Tii Pwicîri pâ:
 
Wàilàapà na tâmogòori
auniimiri kà Pwi Ukai?
Wàilàapà na ina têe
cè pwina é pwa?
Ésaïe 40.13
35  Job 41.3Wàilàapà na naa têe cè muru,
ba na é pitôowâri têe
wà Pwiduée Caa?
Job 41.3
 
36  1 Korénito 8.6Ba diri ê pâ namuru, âna nye me gée gooé. Â nye wàé, na é pwa diri ê pâ muru, ba kêe. Wâjaaé ê pai maina ma muugère, dàra gòiri awé! Amen!

11:1 1 Samuel 12.22; Psaume 94.14; Filipi 3.5

11:3 2 Rois 19.10,14

11:4 1 Rois 19.18

*11:4 Baal—Pwi jè duée kà tèpa âboro na rà tâa napô Kanana, napô na rà popa wà tèpa Isaraéla. Â wà pàra tèpa Isaraéla, âna rà naa càùrà naa goo wà Pwiduée, â rà pwapwicîri tà Baal.

11:6 Galatia 3.18

11:6 Pàra Tii Pwicîri naa na grec, âna rà naagée pâ popai bèeni: Â wiàna gée goo pâ wakè, â càcaa muru na naa wàrapwiri. Ba du ârailu muru na nye pi-ité.

11:8 Deutéronome 29.3; Ésaïe 29.10

11:9 Psaume 69.23–24

11:10 Tòcùu—Dos courbé.

11:11 Apostolo 13.46

§11:11 Ûna jè têre pwiri… Grec: Go tawèeri pâ…

11:17 Éféso 2.11–19

*11:17 Dernière phrase—Grec: Pwa kâgà gée goo ê wàé.

11:22 Ioane 15.2,4

11:25 Tàbinyiri—Secret.

11:25 Grec: Càcaa nümoo na guwà niimiri pâ guwà tèpa tâmogòorimuru. Wâdé na guwà tâmogòori ê auniimiri na tàbinyiri bèeni: O gòo pûru ê auwâru gée goo tèpa Isaraéla, tiagoo na rà tòme diri tàpé na càra caa tèpa Juif.

11:26 Ésaïe 59.20–21

§11:26 Iakobo—Pwi jojooro diri tèpa Juif. Côo mwara Abéraama, ma Isaaka, ma Iakobo naa na Neeremuru (Vocabulaire) naa pwâadàra tii.

11:27 Jérémie 31.33–34

*11:30-31 Tàu tà tèpa Juif, na rà tòpi ê pâ wâdé kêe—Grec: Càra caa pitêre dèe.

11:33 Ésaïe 55.8–9

11:34 Ésaïe 40.13; 1 Korénito 2.16

11:35 Job 41.3

11:36 1 Korénito 8.6