Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Roma 16
16
Ipwabwàcu kà Paulo
[Guwà tòpi bwàti] wà Fébée* Fébée—Pwiri wàé na é popa pâ ê tii bèeni kà Paulo tà tèpa cèikî wâ Roma., tô aéjii kâjè naa na nee Kériso. É tô dikona kâra wâra pwapwicîri wâ Cencrées Cencrées—Ê ville na é pwi aucoo wànga kâra ville Korénito., â é tô ilàri na wâdé. Â, guwà tòpié bwàti, naa na nee Pwi Ukai, wàra pai pwa kâjè, wàijè tèpa cèikî. Â guwà pitu têe, naa na diri pâ muru, ba, wàé, âna po dau wâru tàpé na é pitu tàra, tiagooò mwara.
Apostolo 18.2[Wâru tàpé naa jaawà, na nümoo na] guwà ina tàra mwara ê bwàcu kôo:
 
Tà [du duadà] Priscille ma Aquilas, na bà wakè naima ma wâgo ba kà Kériso Iésu. Wà du ê-bà, âna càru caa piwâ, na ru naa diri, tiagoro na ru naa ê wâro kàru, ma ru pitu tôo, â dau wânümoo tàru. Â rà nye côoinaru mwara diri pâ wâra pwapwicîri, kà tàpé na càra caa tèpa *Juif;
Târa diri tèpa cèikî na rà gére ipitiri naa na pwârawâ kàru;
Tà pwi béeò, Épénète, na é pwi a mara cèikî naa goo Kériso, na province Asia;
Tà Maria, na é po dau wakè ba maina, ba kàwà;
Tà Andronicus ma Junias, tupédu jènereô, na bà tâa na karapuu naima. Ru tupédu *apostolo na dau pwamuru naa gooru, â ru tupédu a mara cèikî jiio;
Tà Ampliatus, pwi âji béeò, naa na nee Pwi Ukai;
Tà Urbain, na bu piwakè naima ba kà Kériso;
Tà pwi âji béeò Stakis;
10 Tà Apellès, na é paari bwàti pâ, pwi âboro *tàrù, kà Kériso;
Tà tàpé na pwârawâ kà Aristobule;
11 Tà pwi jènereô, wà Hérodione;
Tà tàpé na pwârawâ kà Narcisse, na rà cèikî naa goo Pwi Ukai;
12 Tà du ilàri Trifène ma Trifose, na ru dau wakè ba maina ba kà Pwi Ukai;
Tà tô âji béeò Perside, ba wà tôobà mwara, âna é po dau wakè ba maina, ba kà Pwi Ukai;
13  Maréko 15.21Tà Rufus, pwi ênawéna kà Pwiduée na pwamuru naa gooé, ma tà tô nyaa kêe, na é pwacèwii na é tôo nyaa kôo;
14 Tà Asincrite, ma Flégon, ma Hermès, ma Patrobas, ma Hermas, ma wà pàra tèpa béejè naa goo Kériso, na rà wâjaarà;
15 Tà Filologue ma Julius;
Tà Néré ma tô naigé kêe, Olimpas, ma wàilà diri tèpa cèikî, na wâjaaru.
 
16  1 Korénito 16.20; 1 Pétéru 5.14Wâguwà diri, âna wâdé na guwà pipwabwàcu tàwà, wàra pai pwa kà tèpa aéjii naa na nee Kériso. Â wàilà diri tèpa wâra pwapwicîri kà Kériso, âna rà panuâ paé mwara ê bwàcu kàra tàwà.
Bénabwé popai
17  Mataio 7.15; Tito 3.10Tèpa béeò naa na nee Kériso, [pwa jè muru na nümoo na go bwaa ina tàwà]: Guwà ipwacôoco wà tàpé na rà tadàrù ê picaatâa kàwà, â na rà cicara ê popai na guwà jèe tòpi. Â rà pwa ma ténoori ê cèikî kà pàra tàpé. Guwà cibwaa picaatâa ma wàilà. 18  Filipi 3.19; 2 Pétéru 2.3Ba wà tàpéebà, âna càra caa piênawéna kà Kériso, Pwi Ukai kâjè. Ba rà pâra wiâra ê câbawâdé kàra Câbawâdé kàra—Grec: Nanaarà., ma pâ naèà kàra. Â rà pwa cuka tà tèpa âboro, ba na rà ipa-imwüru tàpé na càra caa gòo naa na cèikî, tàpé na rà bwaa càcaa pâri ma rà côoina bwàti ê pai pwa goro ê èpà.
19  Roma 1.8; 1 Korénito 14.20Napwa naa goowà, âna go ipwàdée, ba rà côo diri pâ âboro, pâ, guwà pitêre dà wà Pwi Ukai. Â wâdé na guwà picôoina bwàti, ba na guwà pwa ê pwina wâdé, â guwà upiri ê èpà. 20  Genèse 3.15Â wà Pwiduée, pwi a naa pinaanapô, âna ée nama guwà còogai *Caatana.
Wâdé na wà Pwi Ukai Iésu Kériso, âna é *pwényunyuâariwà goro ê *pimeaari imudi kêe. Cidòri nyuâawà!
Ipwabwàcu kà pàra tàpé
21  Apostolo 16.1–2, 19.22, 20.4Rà ina bwàcu kàwà mwara wà Timotéo, pwi béeò goro wakè, wàilà ma tèpa jènereô, Lucius, ma Jason ma Sosipater.
22 (Â wâgo mwara, wà Tertius, na go wii ê tii bèeni, naa na nee wà Paulo, âna go pwabwàcu tàwà naa na nee Pwi Ukai, na é caajurijè.)
23  Apostolo 19.9; 1 Korénito 1.14Â wà Gaïus mwara, na go pitâa jaaé, âna é pwabwàcu tàwà. Â wâjaaé kaa, na rà pitapitirirà na diri ê wâra pwapwicîri ni. Wàilu mwara, âna ru pwabwàcu tàwà, wà Éraste, pwi a wéaari mwani kâra ville, ma wà Quartus, pwi béejè naa na nee Kériso. { 24 Wâdé na é pwényunyuâariwà diri wà Pwi Ukai Iésu Kériso, goro ê pimeaari imudi kêe na dau maina. Amen.}
Ipwamaina Pwiduée
25-26  Roma 1.5; Éféso 1.9, 3.5,9; Kolosé 1.26Jè pwamaina Pwiduée, na é tâa napwiri, nabàni, ma dàra gòiri awé. Wàé na mwa nama cimwü ê cèikî kàwà, naa goro ê *Picémara Wâdé goo Iésu Kériso. Ba êkaa pwiri, ê câbawâdé kêe, na tàbinyiri gée na autapoo goo. Â nabàni, âna é tûâri pâ, ê pwi popai bèepwiri, âna inapàpari, târa diri ê pâ Ba, na càra caa tèpa Juif. Êkaa na rà o cèikî naa gooé, ma pitêre dèe. Â wàépwiri na o coo, ê pwina rà jèe tàmara ina béaa wà tèpa *péroféta.
27 Üu, jè pwamaina Pwiduée na é caapwi co, wàé na tâbawêe ê autâmogòorimuru kêe. Wâdé na jè pwamaina ê muugère kêe, na jè côo gée goo Iésu Kériso, dàra gòiri awé!
Wâdé na wàra! Amen!

*16:1 Fébée—Pwiri wàé na é popa pâ ê tii bèeni kà Paulo tà tèpa cèikî wâ Roma.

16:1 Cencrées—Ê ville na é pwi aucoo wànga kâra ville Korénito.

16:3 Apostolo 18.2

16:13 Maréko 15.21

16:16 1 Korénito 16.20; 1 Pétéru 5.14

16:17 Mataio 7.15; Tito 3.10

16:18 Filipi 3.19; 2 Pétéru 2.3

16:18 Câbawâdé kàra—Grec: Nanaarà.

16:19 Roma 1.8; 1 Korénito 14.20

16:20 Genèse 3.15

16:21 Apostolo 16.1–2, 19.22, 20.4

16:23 Apostolo 19.9; 1 Korénito 1.14

16:25-26 Roma 1.5; Éféso 1.9, 3.5,9; Kolosé 1.26