^
1 Ioane
Popai kà Pwiduée na é naa wâro
Wâdé na jè wâro na pwéelaa
Pai wâro kâjè tèpa naî Pwiduée
É pitu tâjè wà Iésu Kériso
Jè pitêre dèe wiàna jè meaarié
Jè meaari tèpa cèikî béejè
Jè cibwaa wâdéari tûâ na èpà
Tèpa cicara Kériso
Nama é tâa goowà ê âjupâra
Jè tèpa naî Pwiduée
Jè cibwaa ciburà pwa na èpà!
Wâdé na jè pimeaarijè
Câjè caa piwâ na ara Pwiduée
Ipwacôoco tèpa péroféta a pwâ
Jè pimeaarijè gée goo na Pwiduée âna é pwi a pimeaari
Jè tâa goo Pwiduée â é tâa goojè
Jè wârori pimeaari
Cèikî naa goo Pwina naî Pwiduée
Tèpa 3 paâjupâra Pwina naîê
Go pwa tii ba na cimwü cèikî kàwà
Câjè caa pwa taaci pwina èpà
Jè tâmogòori Pwiduée