2
Pai wâro kâjè tèpa naî Pwiduée
É pitu tâjè wà Iésu Kériso
Hébéru 9.24Tèpa naîô, go wii tàwà ê pâ muru bèepwiri, ba na câguwà caa pwa ê pwina èpà. Êco na, wiàna jè [pitanami ma] pwa cèna èpà, â pwa pwi a-ipwamurujè na ara wà Caa—âna wà Iésu Kériso, na é *tàrù [ba nye pwi a ticè èpà kêe]. Ioane 1.29; Kolosé 1.20; 1 Ioane 4.10Â wàé, âna é pipanuâê côwâ, ba na pwi *ârapwaailò târa ma patâjii pâ èpà kâjè; â càcaa pâ èpà kâjè co, â êmwara ê pâ èpà kâra diri pâ âboro gòropuu.
Jè pitêre dèe wiàna jè meaarié
Wàéni ê câmu kà pwi âboro na é tâmogòori Pwiduée: É pitêre dàra ê pwina é ina. Wà pwi âboro na é ina pâ é tâmogòori Pwiduée, â na câé caa pâra wiâra bwàti ê pwina é ina, âna é pwi a pwâ, ba càcaa tâa gooé ê *âjupâra. Ioane 14.21,23Â wà pwi âboro na é pâra wiâra ê popai kà Pwiduée, âna tâbawêe naa gooé ê pimeaari kêe* Pimeaari kêe—é, Ê pai meaari Pwiduée kâjè; é, ê pai meaari tèpa cèikî bée, goro ê pimeaari na me gée goo wà Pwiduée.. Wàéni ê câmu kêe, na jè tâa goo Pwiduée: [Na jè pitêre dèe.] Â wà pwi âboro na é ina pâ é tâa goo wà Pwiduée, âna wâdé na ê wâro pwacèwii wà Iésu Kériso.
Jè meaari tèpa cèikî béejè
Ioane 13.34; 2 Ioane 1.5–6Tèpa âji béeò, guwà cibwaa niimiri pâ, go naa tàwà cè jè âmu aupitûâri. Ba jèe nye aupitûâri gée na autapoo goo Gée na autapoo goo—Pai ina wèe pâ, gée na autapoo wàra ê gòropuu, é, gée na pàara na ia picémara ê Picémara Wâdé, é, na guwà tapoo cèikî. Ipaiwà naa 2.24 ma naa 3.11. [pâ guwà pimeaariwà]. Ba i popai na ia bà picémara tàwà. Ioane 1.9; Roma 13.12Êco na [pwacèwii na] pwi aupitûâri na bwaa âmuê, ba wà Kériso, âna é paari tâjè ê âji pai wârori. Â wâguwà, âna wâdé mwara na guwà wârori nabàni Ba wà Kériso… Grec: Ê autûâri bèepwiri, âna âjupâra naa goo Kériso, ma naa goowà mwara.. Ba jèe tapoo pitiàu pâ ê bàutê, â jèe tèepaa bwàti ê pwi âji pwéelaa.
1 Ioane 4.20Napwa naa goo wà pwi âboro na é ina pâ é tâa na ê pwéelaa, â é câbaèpà pwi a cèikî bée, âna é nye tà ciburà tâa na ê bàutê, tèepaa naa goo nabàni. 10-11  Roma 14.13 Ioane 12.35Â câé caa tâmogòori cèna é pâra naawê, ba târi ê du âraporomee ê bàutê. Êco na wà pwi âboro na é meaari tèpa cèikî bée, âna é tâa na ê pwéelaa. Â o ticè èpà cèna é pwa§ Â o ticè èpà cèna é pwa—Grec: Â o câé caa tûu..
Jè cibwaa wâdéari tûâ na èpà
12-14 Go wii paé tàwà co tèpa naî [Pwiduée]. Ba jèe pwanauri ê pâ èpà kàwà, ba wàrapwiri goo ê pwina é pwa wà Kériso. Â guwà jèe tâmogòori wà Caa.
Go wii paé tàwà co tèpa ‘caa’—[wâguwà na guwà jèe cimwü naa na cèikî]. Ba guwà jèe nye tâmogòori wà Pwina é tâa, béaa kâra autapoo goo—üu, é tâa béaa kâra pai tòpò diri pâ muru!
Go wii paé tàwà co tèpa âboro dopwa, ba guwà gòo, ba é tà mwü naa na pwâranümawà, ê Popai kà Pwiduée. Â guwà jèe piétò jii *Caatana, wà Pwi âboro èpà. Üu, guwà jèe nye piétò jiié* Bà jèe naanaimari naa na paicî ê pâ popai, na é pi-ina cùuru wà Ioane, naa na grec.!
 
15  Roma 8.7Guwà cibwaa pii ê pwâra-nümawà naa goro ê pâ muru gòropuu, bau ê pâ muru [na èpà] na tâa na. Ba wiàna gà wâdéari ê gòropuu, â o câgà caa meaari wà Caa O câgà caa meaari wà Caa—Grec: O càcaa tâa googà ê pimeaari kà Caa.. 16  Roma 13.14Wàéni ê pwina é me gée na ê gòropuu bèeni:
 
Jè câbawâdé pâ muru na èpà, naa na pwâranümajè;
Jè naa nümajè naa goo ê pwina jè côo, goro du âraporomeejè;
Jè ipwamainajè goro ê pâ neemurujè.
 
Diri ê pâ pwiibà, âna càra caa me gée goo Caa, ba rà me gée goo [ê wâro kâjè na èpà naani] gòropuu. 17  Mataio 7.21Jèe tàgére pitiàu pâ, ê pwi gòropuu bèeni, bau diri pâ muru na wâna, na rà câbawâdé wà tèpa âboro. Êco na wà pwina é pwa ê câbawâdé kà Pwiduée, âna ée mwa *wâro dàra gòiri jaaé.
Tèpa cicara Kériso
18  Mataio 24.5,24; 2 Ioane 1.7Tèpa gòrobéeò, jè wâro naa pâ bénabwé tòotù. Ba guwà jèe têre pâ, ée mwa tèepaa na pwi pàara bèepwiri, wà pwi âboro na ina gooé pâ Pwi a cicara Kériso. Â guwà côo, rà jèe dau wâru nabà tèpa cicara Kériso. Â wàépwiri pai tâmogòori pâ, jè wâro na pâ bénabwé tòotù. 19  Apostolo 20.30Napwa tàpéebà, âna rà pâra jii ê wâra pwapwicîri, ba càra caa tèpa âji a cèikî béejè. Ba wiàna rà tèpa âji béejè, â pwiri rà tà mwü jaajè. Üu, pai pâra kàra jiijè, âna cipàpaa âji pai pwa goorà Cipàpaa âji pai pwa goorà—Grec: Cipàpaa pâ, càra caa tèpa béejè..
20  1 Korénito 2.15Êco na wâguwà, âna é jèe pitòrigariwà wà Kériso, wà Pwina é Pwicîri, â é jèe naa tàwà ê *aupwényunyuâari kêe, ê Nyuâaê Pwicîri§ É jèe pitòrigariwà… Grec: Â wâguwà, âna tâa tàwà ê aupwényunyuâari na é wicèpwiri {‘onction’} naa gòwà, gée goo wà Pwina Pwicîri. Ê onction ni, âna câmu kâra pai pitòrigarijè. Munaa ê Nyuâaê Pwicîri, é, pwiri ê popai kà Pwiduée. Ipaiwà naa na nee tii 27. (Côo mwara note goo Luka 4.18.). Â nabàni, âna guwà jèe tâmogòori ê *âjupâra. 21 Wàé kaa pwiri, na go wii tàwà. Ba câguwà caa pwacèwii tàpé na càra caa tâmogòori ê âjupâra. Â go wii, ba na guwà tâmogòori pâ, nye ticè popai na pwâ, na é me gée goo wà Pwina é âjupâra* É, Câgo caa wii tàwà pâ, câguwà caa tâmogòori ê âjupâra. Go wii tàwà pâ guwà tâmogòori ê âjupâra. Â nye ticè popai na pwâ, na é me gée goo ê âjupâra..
22  1 Ioane 4.3; 2 Ioane 1.7É wàilàapà pwi a pwâ? Wàéni: Wà pwi âboro na é ina pâ, wà Iésu, âna càcaa wàé wà Kériso, [wà pwi *Mesia, na é me gée goo Pwiduée].
Wà tàpé na rà ina pwiri, âna rà pitütü Pitütü—Rejeter. goo wà Pwina naîê, ma wà Caa kêe mwara. Wàilà kaa pwiri tèpa a cicara Kériso! 23  Ioane 5.23; 1 Ioane 4.15, 5.1Ba wà pwi âboro na é pitütü goo wà Pwina naîê, âna câé caa tâa gooé wà Caa. Â wà pwi âboro na é tòpi Tòpi—é, Côoina. wà Pwina naîê, âna é tâa gooé wà Caa.
Nama é tâa goowà ê âjupâra
24 Wâguwà, âna wâdé na é nye tà cawi goowà ê popai na guwà têre na guwà tapoo cèikî§ Na guwà tapoo cèikî—Grec: Gée na autapoo goo.. Ba wiàna é tâa goowà ê popai, â guwà o nye tà tâa goo Pwina naîê ma wà Caa. 25 Â tâa tâjè ê wâro dàra gòiri jaaru, ba wàépwiri ê âraimeai na é jèe ina béaa wà Kériso.
26 Go jèe wii diri tàwà ê pâ muru bèepwiri, [ba na guwà côoina] tàpé na pwa na rà ipa-imwüruwà. 27  Ioane 16.13Guwà cibwaa mudàra tèpa pacâmuriwà [na rà wàrapwiri]. Ba é tà tâa goowà ê Nyuâaê Pwicîri, pwi aupwényunyuâari* Pwi aupwényunyuâari—Grec: Onction, pwacèwii na nee tii 20. Munaa ê Nyuâaê Pwicîri, é, pwiri ê popai kà Pwiduée. na jèe naa tàwà. Â wàé na é nye paari tàwà diri ê pwina wâdé na guwà tâmogòori. Â ê pwina é pacâmuriwà goo, âna nye âjupâra, â càcaa pwâ. Â wàéni ê autûâri kêe tàwà: Guwà tà tâa goo wà Kériso. Êkaa na wâdé na guwà wàrapwiri.
28 Üu, co tèpa âji béeò, wâdé na guwà tâa goo Kériso, ba na o câguwà caa piwâ, ma kamu na araé, na tòotù na ée mwa wâjué me côwâ na. 29  1 Ioane 3.10Ba guwà tâmogòori pâ, wà Kériso, âna é tàrù ma âjupâra. Êkaa na, wà diri tàpé na pwa ê pwina tàrù ma âjupâra, âna rà tèpa âji naî Pwiduée.

2:1 Hébéru 9.24

2:2 Ioane 1.29; Kolosé 1.20; 1 Ioane 4.10

2:5 Ioane 14.21,23

*2:5 Pimeaari kêe—é, Ê pai meaari Pwiduée kâjè; é, ê pai meaari tèpa cèikî bée, goro ê pimeaari na me gée goo wà Pwiduée.

2:7 Ioane 13.34; 2 Ioane 1.5–6

2:7 Gée na autapoo goo—Pai ina wèe pâ, gée na autapoo wàra ê gòropuu, é, gée na pàara na ia picémara ê Picémara Wâdé, é, na guwà tapoo cèikî. Ipaiwà naa 2.24 ma naa 3.11.

2:8 Ioane 1.9; Roma 13.12

2:8 Ba wà Kériso… Grec: Ê autûâri bèepwiri, âna âjupâra naa goo Kériso, ma naa goowà mwara.

2:9 1 Ioane 4.20

2:10-11 Roma 14.13

2:10-11 Ioane 12.35

§2:10-11 Â o ticè èpà cèna é pwa—Grec: Â o câé caa tûu.

*2:12-14 Bà jèe naanaimari naa na paicî ê pâ popai, na é pi-ina cùuru wà Ioane, naa na grec.

2:15 Roma 8.7

2:15 O câgà caa meaari wà Caa—Grec: O càcaa tâa googà ê pimeaari kà Caa.

2:16 Roma 13.14

2:17 Mataio 7.21

2:18 Mataio 24.5,24; 2 Ioane 1.7

2:19 Apostolo 20.30

2:19 Cipàpaa âji pai pwa goorà—Grec: Cipàpaa pâ, càra caa tèpa béejè.

2:20 1 Korénito 2.15

§2:20 É jèe pitòrigariwà… Grec: Â wâguwà, âna tâa tàwà ê aupwényunyuâari na é wicèpwiri {‘onction’} naa gòwà, gée goo wà Pwina Pwicîri. Ê onction ni, âna câmu kâra pai pitòrigarijè. Munaa ê Nyuâaê Pwicîri, é, pwiri ê popai kà Pwiduée. Ipaiwà naa na nee tii 27. (Côo mwara note goo Luka 4.18.)

*2:21 É, Câgo caa wii tàwà pâ, câguwà caa tâmogòori ê âjupâra. Go wii tàwà pâ guwà tâmogòori ê âjupâra. Â nye ticè popai na pwâ, na é me gée goo ê âjupâra.

2:22 1 Ioane 4.3; 2 Ioane 1.7

2:22 Pitütü—Rejeter.

2:23 Ioane 5.23; 1 Ioane 4.15, 5.1

2:23 Tòpi—é, Côoina.

§2:24 Na guwà tapoo cèikî—Grec: Gée na autapoo goo.

2:27 Ioane 16.13

*2:27 Pwi aupwényunyuâari—Grec: Onction, pwacèwii na nee tii 20. Munaa ê Nyuâaê Pwicîri, é, pwiri ê popai kà Pwiduée.

2:29 1 Ioane 3.10