4
Ipwacôoco tèpa péroféta a pwâ
Mataio 7.15; 1 Tésalonika 5.21; 1 Ioane 2.18; 2 Ioane 1.7Guwà ipwacôoco, co tèpa âji béeò. Ba wâru tèpa *péroféta a pwâ, na rà mwa tèepaa me. [Â rà ina pâ rà pame ê popai kà Pwiduée.] Â guwà cibwaa nama cèikî naa goorà! Wâdé na guwà côo bwàti ê pwina rà ina pâ, pwiri âji popai na me gée goo ê Nyuâaê Pwicîri kà Pwiduée. 1 Korénito 12.3Â guwà o côoina pâ, é tâa goorà ê Nyuâaê Pwicîri, wiàna [ê pwina] rà ina, [âna pâra naa goo ê pwina é ina wà Pwiduée] pâ: «É jèe boome wà Iésu Kériso, âna é pa naiiri âboro.»
1 Ioane 2.18Wà pwi âboro* Âboro—é, Duée. na câé caa wàrapwiri, târa pai inapàpari kêe wà Iésu, âna câé caa me gée goo Pwiduée. Âna wàépwiri câmu kà pwi a cicara Kériso, na ia guwà jèe têre pâ, ée mwa tèepaa. Â âjupâra, é jèe nye tà wâni gòropuu.
Mataio 12.29; 1 Ioane 5.4–5Tèpa âji béeò, guwà jèe tèpa âboro kà Pwiduée, â guwà jèe piétò jii tèpa pwâ bèepwiri Tèpa pwâ bèepwiri—é, Tèpa duée bèepwiri.. Ba ê Nyuâaê Pwicîri Ê Nyuâaê Pwicîri—é, Pwiduée, é, Iésu Kériso. Grec: Pwina. na é tâa goowà, âna é maina jii *Caatana na é tâa ni gòropuu. Ioane 8.47, 15.19Ba wà tèpa âboro bèepwiri, âna rà nye tèpa âboro na ê gòropuu bèeni [na èpà]. Â pwâratùra kàra, âna popai me gée gòropuu. Êkaa na wà tèpa âboro gòropuu, âna rà pitêre dàra.
Êco na wàijè§ Wàijè—é, Wàibà (wà Ioane ma wà diri tèpa apostolo na rà pacâmuri tèpa âboro goro ê âjupâra)., âna jè tèpa âboro kà Pwiduée.  rà nye pitêre dàjè tàpé na rà tâmogòori Pwiduée.  wà tàpé na càra caa tèpa âboro kêe, âna càra caa pitêre dàjè.  gée goo pwiri, na jè côoina ê pwina tâa goo pwi âboro—wiàna ê Nyuâaê Pwicîri na é *âjupâra, é, wiàna ê duée na é tuba-imwürujè.
Jè pimeaarijè gée goo na Pwiduée âna é pwi a pimeaari
Tèpa âji béeò, wâdé na jè tà pimeaarijè, ba é me gée goo Pwiduée ê pimeaari. Wiàna jè pimeaarijè, â jè paari pâ, jè tèpa âji naî Pwiduée, â jè paari pâ jè tâmogòorié. Wà pwi âboro na câé caa pimeaari, âna câé caa tâmogòori Pwiduée, ba wà Pwiduée, âna é pimeaari. Ioane 3.16Â é paari ê pimeaari kêe ba kâjè. Ba é cùru me Pwina naîê na é caapwi co, naani gòropuu, ba na, gée gooé, âna o tà tâjè ê *âji wâro. 10  Roma 5.8–10; 1 Ioane 2.2Wàéni ê âji pimeaari: Ê pimeaari kà Pwiduée ba kâjè, na é po dau maina awé jii ê pimeaari kâjè ba kêe. Ba é cùru me pwina Naîê, ba na é pwi *ârapwaailò na patâjii ê pâ èpà kâjè.
11 Tèpa âji béeò, wiàna é wàrapwiri cè pai meaarijè kà Pwiduée, â wâdé na jè pimeaarijè mwara. 12  Ioane 1.18; 1 Ioane 2.5Nye ticè pwi jè âboro cèna é jèe côo Pwiduée [Caa]. Êco na, wiàna jè pimeaarijè, â é tâa goojè wà Pwiduée, â o tâbawêe naa goojè ê pimeaari kêe.
Jè tâa goo Pwiduée â é tâa goojè
13  2 Korénito 1.22; 1 Ioane 3.24Jè tâmogòori pâ, jè tâa goo Pwiduée, â é tâa goojè. Ba é naa tâjè ê Nyuâaê Pwicîri kêe, na é wâro goojè. 14 Â jè jèe côo goro du âraporomeejè* Jè jèe côo goro du âraporomeejè—é, Bà jèe côo goro du âraporomeebà (wà Ioane ma wà tèpa apostolo na rà côo wà Iésu na é wâro naa gòropuu). pâ, é cùru Pwina naîê wà Caa, ba na *pwi a pa-udò pâ âboro gòropuu. Â bà *paâjupâraê ma inapàparié tà pàra tàpé.
15 Â wà pwi âboro na é inapàpari pâ, wà Iésu, âna é *Pwina naî Pwiduée, âna é tâa gooé wà Pwiduée, â wàé, âna é tâa goo wà Pwiduée. 16 Â gée goo kaa pwiri, âna jè tâmogòori pâ, é meaarijè wà Pwiduée, ba jè jèe cèikî naa goo ê pimeaari kêe bèepwiri.
Wiàna é meaarijè wà Pwiduée, âna ba wàé kaa ê Pimeaari. Â wà pwi âboro na é wâro na pimeaari, âna é tâa goo Pwiduée, â é wâro gooé wà Pwiduée. 17 Wiàna tâbawêe naa goojè ê pimeaari kêe, â jè o pwacèwii Kériso, naa na ê pai wâro kâjè, naani gòropuu. Â o càcaa wâgotâjè naa na pwi Tòotù, na ée mwa pitèi ê gòropuu na. 18 Ê pimeaari na tâbawêe, âna é patâjii ê pai wâgotâjè. Â càcaa wâgotâjè wiàna é tâa goojè ê pimeaari. Ba wiàna wâgotâjè, âna pwacèwii na jè gére tapacîri ê wârimuru kâjè 3e phrase—é, Ê pai wâgotâjè, âna pwacèwii na jè pwa wârimuru.; â càcaa tâbawêe ê pimeaari naa goojè.
Jè wârori pimeaari
19 Wàijè, âna jè wârori ê pimeaari, ba é nye mara meaarijè béaa wà Pwiduée. 20 Â wiàna é ina cè pwi jè âboro pâ, é meaari Pwiduée, â é èpàri pwi a cèikî bée, âna é pwi a pwâ. Ba wà pwina câé caa meaari pwi bée na é côoê, â ée mwa wànau târa cè pai meaari kêe Pwiduée, na câé caa côoê? 21  Maréko 12.29–31Ba wàéni ê pwina é tûâri tâjè wà Pwiduée, wàijè na jè meaarié: Wâdé na jè meaari tèpa cèikî béejè.

4:1 Mataio 7.15; 1 Tésalonika 5.21; 1 Ioane 2.18; 2 Ioane 1.7

4:2 1 Korénito 12.3

4:3 1 Ioane 2.18

*4:3 Âboro—é, Duée.

4:4 Mataio 12.29; 1 Ioane 5.4–5

4:4 Tèpa pwâ bèepwiri—é, Tèpa duée bèepwiri.

4:4 Ê Nyuâaê Pwicîri—é, Pwiduée, é, Iésu Kériso. Grec: Pwina.

4:5 Ioane 8.47, 15.19

§4:6 Wàijè—é, Wàibà (wà Ioane ma wà diri tèpa apostolo na rà pacâmuri tèpa âboro goro ê âjupâra).

4:9 Ioane 3.16

4:10 Roma 5.8–10; 1 Ioane 2.2

4:12 Ioane 1.18; 1 Ioane 2.5

4:13 2 Korénito 1.22; 1 Ioane 3.24

*4:14 Jè jèe côo goro du âraporomeejè—é, Bà jèe côo goro du âraporomeebà (wà Ioane ma wà tèpa apostolo na rà côo wà Iésu na é wâro naa gòropuu).

4:18 3e phrase—é, Ê pai wâgotâjè, âna pwacèwii na jè pwa wârimuru.

4:21 Maréko 12.29–31