19
Paulo na Éféso
1 Korénito 3.6Na é bwaa tàgére tâa Korénito wà Apollos, â wà Paulo, âna é tapàgà pâ ê pâ ére na tâa gòrojaa* Ê pâ ére na tâa gòrojaa—Na Phrygie ma na province Asia., â é tèepaa naa Éféso.
 é pâmari naawê pàra tèpa cèikî, â é tawèerirà pâ: Apostolo 8.16«Ûna na ia guwà cèikî, â é nye boome naa gòwà ê Nyuâaê Pwicîri?»
«Câbà caa tâmogòori pâ pwa cè nyuâaê pwicîri!»
«Âna dà *piupwaa cèna *upwaawà goo?»
«Goo ê piupwaa kà Ioane.»
Mataio 3.11Â é ina tàra wà Paulo pâ: «Wà Ioane, âna é upwaa tàpé na rà pinünüma ma rà biirà naa goo wà Pwiduée. Â é ina tà tèpa *Juif pâ, na rà cèikî naa goo wà pwi âboro na ée mwa pwicò kêe—wà Iésu.»
Rà tòpi Nyuâaê Pwicîri
Wà tèpa cèikî, âna rà nama upwaarà naa na nee Pwi Ukai Iésu. Apostolo 8.17; 10.44,46Ûna é tòpò du îê naa gòrà wà Paulo, â é boome naa gòrà ê Nyuâaê Pwicîri, â rà tùra na pâ pwâratùra na ité, â rà inapàpari ê pâ popai na é naa tàra wà Pwiduée. Wà tèpa âboro-bà, âna rà jèe wâpâ na 12 ma.
É picémara popai naawê
Géewê, â é ciburà too naa na *wâra pitapitiri wà Paulo naa na âracié parui. Â câé caa piwâ na é picémara ê popai goo ê *Mwaciri kà Pwiduée, â é dau mudàra ma rà cèikî wà tèpa âboro naa goo ê pwina é ina tàra.
Êco na wâru tàpé na rà pagòo pûrurà ma tàutàra na rà cèikî. Â rà pitaurèe goo ê pai *pâra wiâ Pwi Ukai, na ara diri ê pâ âboro. Â é pâra jiirà wà Paulo, â é popa tèpa cèikî, â é pacâmurirà diri na pâ tòotù, naa na ê jè wâra ipitiri kà Tyrannus Wâra ipitiri kà Tyrannus—Pwiri é mu pacâmuri tèpa âboro naawê wà pwina nee Tyrannus.. 10 É piwàrapwiri ê pai pwa kêe wà Paulo naa na ârailu naja, êkaa na rà têre ê popai kà Pwi Ukai diri wà tàpé na rà tâa na province Asia—wà tèpa Juif ma wà tàpé na càra caa tèpa Juif mwara.
Tèpa naî Scéva
11  Apostolo 14.3Wà Pwiduée, âna é pwa ma é pinaigé mee wà Paulo ê pâ câmu kâra pàtàmee na nye dau wâdé kaa, na rà pò goo wà tèpa âboro. 12  Apostolo 5.15Â wà tèpa âboro, âna rà popa ê pâ ârabwée ma pâ noo kâra imwaano, ba na é tigée goo wà Paulo. Â rà popa pâdari tèpa maagé, â rà jèe nye wâdé kaa! Â wà tèpa duée, âna rà còobé, â rà pâra.
13 Pwa mwara pàra tèpa Juif, na rà nye tà pipâra wii napô, ba na rà tü còobé ê pâ duée gée goo ê pâ âboro. Â rà pimudàra ma rà pwa naa na nee Pwi Ukai Iésu. Â rà ina tàra pâ: «Naa na nee wà Pwi Ukai Iésu na é picémaraê wà Paulo, â guwà còobé!»
14 Wà tàpéebà, âna wà tèpa 7 naî Scéva, pwi jè caa kà tèpa pwa *ârapwaailò.
Go tâmogòori Iésu. Wâguwà wàa?
15 Êco na é tòpi tàra i pé duée pâ: «Go tâmogòori wà Iésu, â go tâmogòori mwara wà Paulo. Â gona wâguwà, âna guwà tèpa wàa?»
16 Â wà pwi âboro bèepwiri na tâa gooé i duée, âna é êgò gée paé, â é tâjùrurà Tâjùrurà—Pàra Tii Pwicîri naa na latin, âna rà ina pâ: Tâjùru tupédu ârailu gée goorà., â é dau èirà. Â rà mwa uru pa ê aurumuru kàra gée pwârawâ kêe, âna rà jèe cicàpé!
17  Apostolo 5.11Ûna rà tâmogòori ê jèkutâ bèepwiri wà tàpé Éféso—wà tèpa Juif ma wà tàpé na càra caa tèpa Juif mwara—â nye dau maina kaa ê pai wâgotàra, â rà cau papwicîri ê nee Pwi Ukai Iésu. 18 Wâru gée goo tàpé na rà jèe cèikî, na rà me nau inapàpari na ara diri ê âboro ê pâ muru na rà pwa pwàniri. 19 Ê jè auwâru goo tàpé na rà tèpa patùra pâ duée, âna rà pame ê pâ tii kàra, â rà cîri na ara ê pâ âboro. Â ê jéûru wâri wàra diri ê pâ tii bèepwiri, âna dau maina awé. Ba é tèepaa naa goro 50 000 mwani atü kàra§ 50 000 mwani atü kàra—Po dau maina awé wâri wèe. Wâri pwi caapwi âboro naa na wâro kêe.. 20 Êkaa na é jèe pipâra pâ ê popai kà Pwi Ukai, â é pwa ma pimaina mwara ê pàtàmee.
Rà cicara Paulo tèpa wakè wâ Éféso
21  Apostolo 23.11; Roma 1.13Gée na càùru ê pâ muru bèepwiri, â é niimiri wà Paulo pâ, na é tapàgà pâ ê du province Macédoine ma Akaïe, ba na é pâra naa *Iérusaléma. Â é ina mwara pâ: «Wiàna go tèepaa pâ, â wâdé mwara na go pâ naa *Roma.»
22 Â é panuâ pâ béaa kêe naa Macédoine wà Timotéo ma Éraste, tupédu ârailu âboro gée goo tèpa pitu têe. Â wàé, âna é bwaa tà tâa na province Asia na jè pàara.
É ina ba èpà Paulo wà Démétrius
23  2 Korénito 1.8Na pàara bèepwiri, âna gùmagù ba maina ê napô [gée goro ê popai kà Paulo] goo ê pai pâra wiâ Pwi Ukai. 24 Ba pwa pwi jè âboro na nee Démétrius na pwi a wakè goo ê pâ paò pwaa. Â é pwa ê pâ nari wâra pwapwicîri kà Artémis* Artémis—Tô duée kà tèpa Grec, târa pwaapài ma ipwénaî. Nee naa na latin pâ Diana., tô jè duée. Â dau maina ê mwani na rà tòpi ma wà tèpa bée.
25 Â é cau panaimarirà diri, â é ina tàra pâ: «I tàpé wée, guwà tâmogòori pâ ê wâdé kâjè, âna é me gée goro ê pwâra wakè kâjè bèeni. 26-27 Ba po dau wâru tèpa âboro ni na province Asia, ma pitiri gòropuu, na rà pwamaina Artémis. Êco na guwà jèe tàgére côo ma têre ê pwina é pwa ê ji pwi Paulo bèepwiri. Ba é gére inapàpari pâ, ticèmuru naa goo ânuuru duée, ba muru na pwa goro na-araraîri âboro. Â rà pâ nau wâru wà tàpé na rà cèikî ê pwiibà, càcaa wâco wâni Éféso, â jèe wâpitiri Asia.
«Po dau èpà, ba o péa o ina ba èpà ê wakè kâjè, bau imara Imara (imee)—Sentiment de respect, de crainte, qui se dégage de splendeur. i wâra pwapwicîri kà Artémis, â péa o nabwé na jè pwamainaê!»
Gùmagù napô
28 Rà nye dau putàmu kaa tèpa wakè goro paò, â rà tomara too pâ: «Wà Artémis kâjè tàpé Éféso, âna é tâjaijè diri!»
29  Apostolo 20.4, 27.2; Kolosé 4.10; Philémon 1.24Â pâ nau gùmagù ê pé napô diri, ba cau tèpa âboro diri, âna rà piwàcî pâ naa na aupitapitiri. Â rà dàti wiârà wà Gaïus ma Aristarque, tupédu âboro gée na province Macédoine, tupédu bée wà Paulo goro picémara ê popai. 30 Nüma wà Paulo na é pâra mari ê pâ âboro, ba na rà pitùra, êco na rà pacooé wà tèpa cèikî. 31 Â wà pàra tèpa bée mwara, tèpa âboro imaina me gée Asia, âna rà panuâ popai têe pâ, na é cibwaa cipàpari ê pâ âboro naa na wâra ipitiri.
32 Napwa naa goo wà tèpa âboro, âna jèe càra caa pitàmaarirà, ba wà pàra tàpé, âna rà tomara pâ, wàrani. Â wà pàra pwi, âna rà tomara ê jè pai ina wèe. Â wâru tàpé na càra caa gére tâmogòori pâ gée goro dà na rà gére ipitirà.
33 Wà pàra tèpa Juif, âna rà popa pwi jè âboro na nee Alexandre, â rà piwiâ têe ê majoro ê pitapitiri kà tèpa âboro bèepwiri. Â rà cètùué, ba na é pwi a pitùra kàra na ara pâ âboro. Â é cimadò, â é pagòtù ê îê, ba na é ilari jii tèpa âboro pâ, na é tùra.
34 Êco na, na rà tâmogòori pâ é pwi Juif [na é cèikî naa goo wà Pwiduée] â rà cau tomara too diri pâ: «Wà Artémis kâjè tàpé Éféso, âna é tâjaijè diri!» Â po ârailu ineretòotù kàra goro tomara pwiri.
É pacoorà pwi jè a pitûâ
35 É mwa bàra pâra nau pacoorà wà pwi a pwa tii kâra wâratûâ kâra napô. Â é ina tàra pâ: «Bwa; i tàpé gée Éféso! Jè tâmogòori diri pâ ê napô bèeni, âna é pwi a piwéaari ê wâra pwapwicîri kà Artémis, ma ê ânuuê pwicîri—ê ânuuê na pwa goro atü, â na tûu boome gée napwéretòotù! Wàilàapà pwina câé caa tâmogòori pwiri? 36 Nye ticè pwi jèpwi cèna é tobapwâ. Wâdé na guwà moo, â guwà cibwaa ûri imudi. 37 Ba guwà pame naani wà tèpa âboro bèeni. Êco na nye ticè na rà mura gée na ê wâra pwapwicîri, ma ticè na èpà na rà ina naa goo Artémis, tô duée ilàri kâjè.
38 «Wà Démétrius ma tèpa bére wakè kêe, âna munaa nümarà na rà bu èpà, naa goo cè pwi jèpwi. Wâdé, êco na nye pwa tèpa pitèimuru, â nye pwa mwara ê pâ tòotù kâra pitèimuru. Wàépwiri wâna na, na rà pâra nau piciapwâ naawê. 39 Wiàna bwaa pwa cè muru cèna nümawà na guwà tawèeri, â jè mwa pitùra goo naima, na pai pwa wèe na wâdé, na cè tòotù kâra wâratûâ. 40 Ba péa rà niimiri wà tèpa Roma pâ, jè nama gùmagù napô, gée goo ê pwina tèepaa nabà. Â wiàna rà tawèerijè goro majoro ê pitapitirijè, â o ticè na jè tòpi tàra goo.»
 gée na càùru ê pai tùra kêe, â é ina tàra pâ, na rà ipiina.

19:1 1 Korénito 3.6

*19:1 Ê pâ ére na tâa gòrojaa—Na Phrygie ma na province Asia.

19:2 Apostolo 8.16

19:4 Mataio 3.11

19:6 Apostolo 8.17; 10.44,46

19:9 Wâra ipitiri kà Tyrannus—Pwiri é mu pacâmuri tèpa âboro naawê wà pwina nee Tyrannus.

19:11 Apostolo 14.3

19:12 Apostolo 5.15

19:16 Tâjùrurà—Pàra Tii Pwicîri naa na latin, âna rà ina pâ: Tâjùru tupédu ârailu gée goorà.

19:17 Apostolo 5.11

§19:19 50 000 mwani atü kàra—Po dau maina awé wâri wèe. Wâri pwi caapwi âboro naa na wâro kêe.

19:21 Apostolo 23.11; Roma 1.13

19:23 2 Korénito 1.8

*19:24 Artémis—Tô duée kà tèpa Grec, târa pwaapài ma ipwénaî. Nee naa na latin pâ Diana.

19:26-27 Imara (imee)—Sentiment de respect, de crainte, qui se dégage de splendeur.

19:29 Apostolo 20.4, 27.2; Kolosé 4.10; Philémon 1.24