20
Paulo na Macédoine ma na Grèce
Ûna jèe nabwé ê pai pipwa kàra, â é papitiri tèpa cèikî wà Paulo, â é pagòorà.
Gée na càùru ê jè pàara, â é picijiirà, â é pâra naa na province Macédoine. Â é tapàgà ê pâ napô Macédoine, â é dau pagòo tèpa cèikî na rà tâa wê goro ê pâ popai na wâru. Â géewê, â é pâra naa Grèce. Â é bwaa tà tâa wê, naa na âracié parui. Â gée na càùé, â é pwa na é tò naa gòro wànga pâ naa na province Syrie. Êco na é têre pâ, pwa na rà pwa tûâ têe wà tèpa *Juif. Â é niimiri pâ, na é wâjué, ma é pâ naa Macédoine.
Wâru tèpa âboro na rà pâra wiâê gée na pâ jèpa ville—wà Sopater gée Bérée, pwina naî wà Pyrus; wà Aristarque ma Secundus gée Tésalonika; wà Gaïus gée Derbe; â âracié âboro mwara gée na province Asia—wà Timotéo, ma Tychique, ma Trophime. Rà pâra béaa kâbà* Kâbà—Wà Luka, pwi awii i tii bèeni, âna é bwaa tà tâa jaa wà Paulo., â rà mwa tà tapacîbà wâna ville Troas. Â napwa naa goobà, âna bà pa wànga gée na ville Filipi, gée na càùru ê pâ *tòotù maina kâra ‘pi-ija poloa na ticè nyaa kêe’. Â gée na càùru ê 5 tòotù, â bà mwa pâdarirà naa Troas. Â bà bwaa tà tâa wê naa na caapwi nadàpàra pwapwicîri.
Paulo na Troas
Na bàrane kâra *tòotù pwicîri, â bà caatâa naima târa pa utimuru, ma tubiti ê poloa Tubiti ê poloa—Sainte-Cène, eucharistie. Côo note goo Apostolo 2.42.. Â é patùra tèpa cèikî wà Paulo, tiagoro nabibiu kâra ne, ba ée jèe pâra jiirà, na dàuru. Bà picaatâa na ê pwi naditàrawâ na tâdòiti. Â dau wâru ê pâ ânye na tâa wê.
É pawâro côwâ Eutyque
Pwa pwi âboro èpo, na nee Eutyque, âna é tâa na goropwârawâ kîri Tâa na goropwârawâ kîri—Càcaa muru pwicîri naa na pai pwa kàra.. Â, na é gére pwa nyakâra tùra wà Paulo, â é puuia wà pwini, â é tûu gée na âracié narawâ tâdòiti. Â, na rà pipagòtùé, âna é jèe bà.
10 Â é boo wà Paulo, â é cùué boo, â é tòtòopié, â é ina pâ: «Guwà cibwaa nama wâgotàwà, ba é bwaa nye wâro.»
11 Ûna é too côwâ wà Paulo, â é tubiti ê poloa, â rà ija. Â é bwaa tùra ba gòiri mwara tiagoro pwârapwaa. Â gée na càùru pwiri, â é pâra jiirà. 12 Â wà tèpa cèikî, âna rà pâra wiâ i pwi âboro èpo [naa jaaé]. Â rà nye dau ipwàdée diri kaa.
É tapoo pai wâjué côwâ kêe
13 Bà pâra béaa kà Paulo gòro wànga, ba nümee na é pâ napô tia na ville Assos, â na bà mwa popaé géewê. 14 Â é tòme daribà naa gòro wànga naa Assos, â bà pâra naa na ville Mytilène. 15 Géewê, na tòotù gée paé côwâ, âna bà pâ goro jènere gòropô Kio. Â, na dàuru kêe, â bà coo na gòropô Samos. Â, na tòotù gée paé côwâ, â bà tèepaa naa na ville Milet. 16 Ba é jèe nye tûâri wà Paulo pâ, o câé caa coo na Éféso, târa na o câé caa tà èrà wâna province Asia. Ba é wàcî, târa na é tèepaa naa *Iérusaléma, wiàna pâri, na tòotù kâra Pentecôte, [*tòotù maina kâra piûnya].
É picijii tèpa cèikî na Éféso
17  Apostolo 18.21Ûna bà tèepaa naa Milet, â é panuâ popai wà Paulo pâ naa Éféso, jaa tèpa pitûâ kâra wâra pwapwicîri, ba na rà me mariê naa Milet.
18  Apostolo 18.19Ûna rà pitànaima, â é ina tàra pâ: «Guwà jèe nye côo ê pai wâro kôo naa nabibiu kàwà, tapoo na tòotù na go tèepaa medariwà naa na province Asia. 19 Â go piênawéna kà Pwiduée, na ê ipakîri. Â, na pàra tòotù, âna go mu i, â go mu dau pidàpwicâariô goo ê pâ tûâ na èpà, na rà pwa tôo wà tèpa Juif. 20 Guwà tâmogòori pâ go jèe ina tàwà diri ê pâ pwina wâdé ba kàwà, â nye ticè na go naapwàniri goowà. Ba go picémara ma pacâmuriwà, béaa kâra diri ê pâ âboro, ma naa na mwara ê pâ pwârawâ kàwà. 21 Go ina ba gòo tà tèpa Juif, ma tàpé na càra caa tèpa Juif mwara pâ, na rà pinünüma ma rà biirà naa goo Pwiduée, â na rà cèikî naa goo Pwi Ukai kâjè Iésu Kériso.»
O câjè mwa caa picôojè côwâ
22 «Â êni, âna é tacoo gooò ê Nyuâaê Pwicîri, ba na go pâra naa Iérusaléma, â câgo caa tâmogòori cè pwina o tèepaa mariô. 23  Apostolo 9.16, 21.11É mu nye tà patêreô naa na ê pâ napô ê Nyuâaê Pwicîri pâ, ê karapuu, ma ê maagé côo, âna rà nye tàgére tapacîô. 24  Apostolo 21.13; 2 Timotéo 4.7Êco na pé piticèmuru naa goo, na go bà, é, na go wâro. Ba wàéni ê pwina dau pwamuru naa goo: Na go tubamwara§ Na go tubamwara—Pàra Tii Pwicîri naa na grec, âna rà naagée pâ popai bèeni: Naa na ipwàdée. ê wakè na é naa tôo wà Pwi Ukai Iésu, na go picémara ê *Picémara Wâdé, goo ê *pimeaari imudi kà Pwiduée.
25 «Ia go picémara pâ jaawà ê *Mwaciri kà Pwiduée. Â nabàni, âna go tâmogòori pâ o câjè mwa caa picôojè côwâ. 26 Êkaa pwiri, na go ina ba gòo tàwà nabàni, pâ: Wiàna cè pwi jè ârapàarawà, âna o tiàué jaa Pwiduée, â câgo caa pwi majoroé. 27 Ba go jèe picémara tàwà, diri ê pâ pwina, na guwà tâmogòori, naa goo ê auniimiri kà Pwiduée. Â nye ticè cèna go pwàniri goowà.»
Tòimiri bwàti tèpa cèikî
28  1 Timotéo 4.16; 1 Pétéru 5.2–4«Guwà ipwacôowà, â guwà tòimiri bwàti mwara ê wâra pwapwicîri kêe, ba tèpa âboro kà Pwiduée. Ba ê Nyuâaê Pwicîri, âna é naarà tàwà, ba na guwà wéaarirà, wàilà na é jèe wârirà wà Pwiduée, goro ê pai bà kà Pwina naîê Iésu* Goro ê pai bà kà Pwina naîê Iésu—é, Goro ê pai bà kêe {Pwiduée}. Grec: Goro ê pai joro domii kêe.. 29  Mataio 7.15; Ioane 10.12Ba go nye tâmogòori pâ gée na càùru ê pai pâra kôo, â rà o tèepaa me wà tèpa âboro na tèpa pwâ. Â rà pwacèwii tèpa macii a piuti na rà o tòdidiri ê na gomu goowà. 30 Â nye gée nabibiu kàwà mwara, na rà o cimadò géewê wà tàpé na rà pwâ, ba na rà dàti tèpa cèikî wiârà.»
Guwà ipwacèwiio
31  1 Tésalonika 2.11«Guwà tà tàcî, â guwà tà niimiri pâ po âracié naja na go tâa jaawà. Â pwa ê pàra pàara na, mu tûu ê pwâra jawé kôo na go mu pagòowà jècaa, naa ne ma pwaa. 32 Â nabàni, âna go naawà tà Pwiduée, ma ê popai goro ê pimeaari imudi kêe. Ba wàé na tà têe ê pàtàmee, târa ma é pagòowà, ma naa tàwà ê pâ *aupwényunyuâari na é jèe nabwé ipwabwàti, ba kà tèpa âboro kêe.
33  1 Korénito 9.11–12«Ûna go bwaa tâa jaawà, â càcaa nümoo goo cè mwani pwaa, ma cè mwani mii, ma cè ârabwée kâra cè pwi jèpwi. 34  Apostolo 18.3; 1 Tésalonika 2.9Ba guwà nye tâmogòori pâ go nye wakè goro ê du na-araraîô bèeni, ba târa ê pwina nümabà goo, ma wà tèpa béeò. 35 Â go jèe paari tàwà mwara pâ, na jè wakè, târa ma jè pitu tà tàpé na rà maagé ma piticè kàra. Na jè wàrapwiri, â jè niimiri ê popai kà Pwi Ukai Iésu na é ina pâ: “Dau maina ipwàdée kà pwina é naa, jii pwina é tòpi.”»
36 Â gée na càùru ê pai tùra kêe bèepwiri, â é tùu jùrué wà Paulo, â rà capai pwapwicîri naima. 37 Â rà ibwénüu, ba na rà picijiié, â rà nye po cau i diri. 38 Ba po dau pikîri ê pwâranümarà, gée goro na é ina tàra pâ, o càra mwa caa picôorà côwâ. Â géewê, â rà ciaé boo tiagoro ê wànga.

*20:5 Kâbà—Wà Luka, pwi awii i tii bèeni, âna é bwaa tà tâa jaa wà Paulo.

20:7 Tubiti ê poloa—Sainte-Cène, eucharistie. Côo note goo Apostolo 2.42.

20:9 Tâa na goropwârawâ kîri—Càcaa muru pwicîri naa na pai pwa kàra.

20:17 Apostolo 18.21

20:18 Apostolo 18.19

20:23 Apostolo 9.16, 21.11

20:24 Apostolo 21.13; 2 Timotéo 4.7

§20:24 Na go tubamwara—Pàra Tii Pwicîri naa na grec, âna rà naagée pâ popai bèeni: Naa na ipwàdée.

20:28 1 Timotéo 4.16; 1 Pétéru 5.2–4

*20:28 Goro ê pai bà kà Pwina naîê Iésu—é, Goro ê pai bà kêe {Pwiduée}. Grec: Goro ê pai joro domii kêe.

20:29 Mataio 7.15; Ioane 10.12

20:31 1 Tésalonika 2.11

20:33 1 Korénito 9.11–12

20:34 Apostolo 18.3; 1 Tésalonika 2.9