18
Na Korénito
É pâra wà Paulo gée Athènes, naa na ville Korénito. Roma 16.3Â é pâmari naawê pwi jè *Juif na nee Aquilas, pwi âboro gée na province Pont, na ru bwaa tàgére tèepaa me gée Italie, ma wà Priscille, tô wâdèe. Ba wà Claude, pwi ukai kà tèpa *Roma, âna é jèe nabwé ina tà diri tèpa Juif pâ, na rà còobé gée Roma.
Wà Paulo, âna é pâra nau cairu. Apostolo 20.34Â é pâra nau pitâa jaaru ma rà piwakè naima. Ba po caapwi bwàti ê wakè kàra—rà tèpa pwa wâ imwaano* Tèpa pwa wâ imwaano—é, Tèpa wakè goro parawére macii.. Â, diri pâ tòotù pwicîri, â é picémara ê popai wà Paulo, naa na ê pâ *wâra pitapitiri. Â é patùra tèpa Juif ma tèpa *Grec, â é mudàra ma rà cèikî naa goo ê popai na é ina.
É biié dà tàpé na càra caa tèpa Juif
Apostolo 17.14–15Na ru mwa tèepaa me gée na province Macédoine wà Silas ma Timotéo, â wà Paulo, âna é nye po tâa goo kaa ê picémara ê popai. Â é ina tà tèpa Juif pâ: «Wà Iésu, âna nye wàé kaa pwi *Mesia, [*pwi a pa-udò na guwà tapacîê gée na biu].»
Apostolo 13.46,51, 20.26Êco na rà cicaraé, â rà pi-inaê ba èpà. Â é tauri tétâjii ê dàuru puu Tauri tétâjii ê dàuru puu—Pai ina wèe pâ, o càcaa pûra naa gooé cè pwina o tèepaa marirà. gée goro ârabwée kêe wà Paulo, â é ina tàra pâ: «Wiàna tiàuwà jii ê wâro kà Pwiduée, âna mwa nye gée goowà, â câgo caa pwi majoroé. Nabàni, âna go pâra dari tàpé na càra caa tèpa Juif.»
 é còpòo jiirà, â é pâra naa jaa pwi jèpwi na nee Titius Justus, pwi âboro na wâdé têe ê pwapwicîri kà tèpa Juif. Ê pwârawâ kêe, âna é tàpo wâmwünyabweri ê wâra pitapitiri.  wà Crispus, pwi ukai kâra wâra pitapitiri, âna é cèikî naa goo wà Pwi Ukai, cau wàilà diri mara ê pwârawâ kêe.  wâru mwara tèpa Korénito na rà têre Paulo, â rà cèikî, â *upwaarà.
Naa jè ne, â é pipaarié naa na nyuâa wà Pwi Ukai tà Paulo, â é ina têe pâ: «Gà cibwaa pwa ma wâgotâgà, â gà cibwaa pwacimarù Pwacimarù—Être silencieux., â gà nye tà coo goo ê picémara ê popai kôo. 10  Josué 1.9; Ésaïe 41.10Ba go nye tà wâjaagà, â o nye ticè pwi jè âboro cèna é tâjùrugà, ma o pwa tâgà cèna èpà. Gà nye tà ina ê popai, ba wâru ê pâ âboro kôo na rà wâna ê ville bèepwiri.»
11 Â é tâa wê wà Paulo naa na caapwi naja, â 6 parui. Â é pacâmuri tàpé Korénito goro ê popai kà Pwiduée.
Dàtié na ara pwi kupénoo roma
12 Na pàara na wà Gallion, âna pwi kupénoo naa na province Akaïe§ Akaïe—Napô Grèce nabà., â rà cau cinaima wà tèpa Juif, â rà tâjùru wà Paulo, â rà popaé pâ naa na aupitèimuru [na ara pwi kupénoo]. 13 Â rà ina têe pâ: «Wà pwi âboro bèeni, âna é tacoo goo tèpa âboro, ba na rà pwamaina wà Pwiduée, naa na pai pwa na pi-ité jii ê *Naèà [kâra pwapwicîri kâbà].»
14 Bwaa câé caa pâji tùra wà Paulo, â é tòpi tàra wà Gallion pâ: «Tàpéeni, wiàna wà pwi âboro bèeni, âna [é pòtàmwara âboro, é wiàna] é gére pwa cè pwina dau èpà, â pwiri go gére tàmaariwà. 15 Êco na guwà pitòocia goro ê pâ popai, ma ê pâ neere âboro, ma ê naèà kàwà. Â êpwiri, âna nye pikàwà. Càcaa nümoo na go pwi a pitèi ê pâ namuru bèepwiri.»
16 Â é pwa ma tü tàra gée na ê aupitèimuru. 17 Â rà êgò, cau wàilà diri, â rà tâjùru wà Sostène, pwi ukai kâra wâra pitapitiri, â rà pièié na ara ê wâra pitèimuru. Êco na nye ticè na é côo naa goo wà Gallion.
Pai wâjué côwâ naa Antioche
18  Nombres 6.18; Apostolo 21.24Bwaa nye tàpo gòiri ê pai tâa kà Paulo wâ Korénito. Â géewê, â é picijii tèpa cèikî. Â é popa wiâê wà Priscille ma Aquilas, â rà pâra naa Cencrées. Rà tò naa gò jè wànga, pâ naa na province Syrie. Na é bwaa tâa Cencrées wà Paulo, â é pwa ê jè *ipwataâboro. Â é pwa ma pwârü diri ê pûruê, wiâra ê naèà kà tèpa Juif.
19 Nabwé, â rà pâra géewê gòro wànga. Â rà tèepaa naa na ville Éféso. Â é tò wà Paulo naa na wâra pitapitiri, â rà pitùra ma wà tèpa Juif. 20 Â rà ilari jiié pâ, na é bwaa tàpo tâa jaarà.
21 Â é ina tàra pâ: «Bwa* Pàra Tii Pwicîri naa na grec, âna rà naagée pâ popai bèeni: Ba nümoo na go tâa goo ê tòotù maina na Iérusaléma., êco na, wiàna câbawâdé kà Pwiduée, â go o mwa wâjué côwâ medariwà.» Â é pâra jiirà.
 é còpòo gòro wànga gée Éféso, [â ru jèe tà tâa wê wà Priscille ma Aquilas].
22 Ûna é ti wâ Césarée wà Paulo, â é too [naa Iérusaléma] nau pwabwàcu tà tèpa cèikî. Â nabwé, â é wâjué côwâ naa Antioche wâ Syrie [na ia é tapoo i pâra kêe géewê].
béâracié kâra pai pâra kà paulo
(Naporomee 18.23–21.16)
23 Bwaa nye tàpo gòiri ê pai tâa kà Paulo wâ Antioche. Gée na càùé, â é pâra côwâ mwara. Â é pâra pitiri Galatia ma Phrygie, nau pagòo tèpa cèikî.
Wakè kà Apollos na Éféso
24 Na pàara bèepwiri, âna é me naa Éféso wà pwi jè Juif na nee Apollos, pwi âboro gée na ville Alexandrie. Wà pwiibà, âna pwi âboro na é tùra bwàti ma tâmogòori bwàti ê *Tii Pwicîri. 25 Â jèe pacâmuriê naa goo ê pai *pâra wiâ Pwi Ukai, â é pwi a tàcî. Â é picémara tà tèpa âboro ê *Picémara Wâdé kà Kériso. Â é pacâmurirà ma napéaati bwàti ê popai gooé. Êco na é nye tâmogòori co ê *piupwaa kà Ioane.
26 Â é tapoo tùra na ê wâra pitapitiri, â nye ticè na wâgotêe goo. Â ru têreê wà Aquilas ma Priscille, â ru popaé naa jaaru, â ru ina têe bwàti ê naigé kà Pwiduée.
27 Ûna nümee na é pâra naa Akaïe, â rà pagòoé wà tèpa cèikî, â rà pwa tii pâdari tèpa cèikî wê, ba na rà tòpié bwàti.
Ûna é tèepaa pâ naawê, â é pwi jè bépitu na maina, ba kà tàpé na rà jèe cèikî gée goro ê *pimeaari imudi kà Pwiduée. 28  Apostolo 9.22Â rà pitùra ma wà tèpa Juif na ara diri âboro, â po ticè na rà wà têe, ba é *paâjupâra tàra goro ê Tii Pwicîri pâ, wà Iésu âna wàé kaa pwi Mesia.

18:2 Roma 16.3

18:3 Apostolo 20.34

*18:3 Tèpa pwa wâ imwaano—é, Tèpa wakè goro parawére macii.

18:5 Apostolo 17.14–15

18:6 Apostolo 13.46,51, 20.26

18:6 Tauri tétâjii ê dàuru puu—Pai ina wèe pâ, o càcaa pûra naa gooé cè pwina o tèepaa marirà.

18:9 Pwacimarù—Être silencieux.

18:10 Josué 1.9; Ésaïe 41.10

§18:12 Akaïe—Napô Grèce nabà.

18:18 Nombres 6.18; Apostolo 21.24

*18:21 Pàra Tii Pwicîri naa na grec, âna rà naagée pâ popai bèeni: Ba nümoo na go tâa goo ê tòotù maina na Iérusaléma.

18:28 Apostolo 9.22