149
1 Ko e enginaki ʻae palōfita ke fakamālō ki ho ʻOtua koeʻuhi ko ʻene ʻofa ki he siasi, 5 Pea koeʻuhi ko e mālohi kuo ne foaki ki he siasi.
Mou fakamālō kia Sihova.
Hiva kia Sihova ʻaki ʻae hiva foʻou,
mo e fakamālō kiate ia ʻi he fakataha ʻoe kakai māʻoniʻoni.
Ke fiefia ʻa ʻIsileli ʻiate ia naʻa ne ngaohi ia:
ke fiefia ʻae fānau ʻa Saione ʻi honau Tuʻi.
Kenau fakamālō ki hono huafa ʻi he meʻe:
kenau hiva fakamālō kiate ia ʻaki ʻae lali iiki mo e haʻape.
He ʻoku fiefia ʻa Sihova ʻi hono kakai
te ne teuteu ʻae angamalū ʻaki ʻae fakamoʻui.
Ke fiefia ʻae kakai māʻoniʻoni ʻi he nāunau:
kenau hiva kalanga,
ʻi honau ngaahi mohenga.
Ke ʻi honau ngutu ʻae fakamālō lahi ki he ʻOtua, pea ʻi honau nima ʻae heletā ʻoku fakatoumata;
Ke ʻatu ʻae totongi ki he hiteni,
mo e ngaahi tautea ki he kakai:
Ke haʻisia honau ngaahi tuʻi ʻaki ʻae ukamea fihifihi,
mo honau houʻeiki ʻaki ʻae ngaahi haʻi ukamea;
Ke fai kiate kinautolu ʻae fakamaau kuo tohi:
kuo pehē ʻae hakeakiʻi ʻo ʻene kakai māʻoniʻoni kotoa pē.
Mou fakamālō kia Sihova.