Tongan Bible (Revised West Version) Saame 148
148
1 Ko e enginaki ʻe he tangata taki saame ki he ngaahi meʻa ʻi he langi, 7 Mo māmani, 11 Mo e kakai kenau fakamālō ki he ʻOtua.
Mou fakamālō kia Sihova. Mou fakamālō kia Sihova mei he ngaahi langi:
fakamālō ki heʻene ʻafio ʻi he ngaahi potu māʻolunga.
Mou fakamālō kiate ia, ʻa ʻene kau ʻāngelo kotoa pē:
mou fakamālō kiate ia, ʻa ʻene ngaahi kautau kotoa pē.
Mo fakamālō kiate ia, ʻae laʻā mo e māhina:
mou fakamālō kiate ia, ʻae ngaahi fetuʻu kotoa pē ʻoe maama.
Mou fakamālō kiate ia, ʻae ngaahi langi ʻoe ngaahi langi,
mo e ngaahi vai ʻoku māʻolunga ʻi he ngaahi langi.
Kenau fakamālō ki he huafa ʻo Sihova:
he naʻe fekau ʻe ia, pea naʻe fakatupu ʻakinautolu.
Pea kuo ne fokotuʻumaʻu ʻakinautolu ʻo lauikuonga pea taʻengata.
Kuo ne tuʻutuʻuni pea ʻe ʻikai mole ia.
Fakamālō kia Sihova mei māmani,
ʻae fanga talākoni, mo e ngaahi loloto kotoa pē:
‌ʻAe afi, mo e ʻuha maka; ʻae ʻuha hinehina, mo e ngaahi kakapu;
ʻae matangi mālohi ʻoku fakamoʻoni ki heʻene folofola:
‌ʻAe ngaahi moʻunga, mo e ngaahi foʻi moʻunga kotoa pē;
ʻae ngaahi ʻakau fua, mo e ngaahi sita kotoa pē: 10 ‌ʻAe fanga manu hehengi,
mo e manu lalata kotoa pē;
ʻae ngaahi meʻa totolo, mo e manupuna:
11 ‌ʻAe ngaahi tuʻi ʻo māmani, mo e kakai kotoa pē;
ʻae ngaahi ʻeiki, mo e kau fakamaau kotoa pē ʻo māmani:
12 ‌ʻAe kau tangata talavou, mo e kau taʻahine;
ʻae kau mātuʻa, mo e fānau:
13 Ke nau fakamālō ki he huafa ʻo Sihova:
he ko hono huafa pē ʻoku māʻolunga;
mo hono nāunau ʻoku māʻolunga hake ia ʻi māmani mo e langi.
14 ‌ʻOku hiki hake foki ʻe ia ʻae nifo ʻo hono kakai,
ko ia ʻoku fakamālō ai ʻa ʻene kakai māʻoniʻoni kotoa pē;
ʻio, ʻa hono kakai ko ʻIsileli,
ko e kakai ʻoku ofi kiate ia.
Mou fakamālō kia Sihova.