147
1 Ko e enginaki ʻae palōfita ke fakamālō ki he ʻOtua koeʻuhi ko ʻene tauhi ki he siasi, 4 Mo ʻene māfimafi, 6 Mo ʻene ʻaloʻofa, 7 Pea mo ʻene pule: 12 Ke fakamālō kiate ia koeʻuhi ko ʻene tāpuaki ʻa ʻIsileli, 15 Mo hono mālohi ʻi he langi, 19 Pea koeʻuhi ko ʻene tuʻutuʻuni ki he siasi.
Mou fakamālō kia Sihova:
he ʻoku lelei ke hiva fakamālō ki hotau ʻOtua;
he ʻoku mālie ia; pea ʻoku ngali ʻae fakamālō.
‌ʻOku langa hake ʻe Sihova ʻa Selūsalema:
ʻoku ne tānaki fakataha ʻae kau ʻIsileli naʻe fakahēʻi
‌ʻOku ne fakamoʻui ʻakinautolu ʻoku loto mafesi,
ʻo ne nonoʻo honau ngaahi lavea.
‌ʻOku ne tala hono lau ʻoe ngaahi fetuʻu;
ʻoku ne ui ʻakinautolu kotoa pē ʻi honau ngaahi hingoa.
Ko hotau ʻEiki ʻoku lahi ia,
pea lahi hono mālohi:
ko ʻene ʻilo ʻoku taʻengata.
‌ʻOku hiki hake ʻe Sihova ʻae angamalū:
ʻoku lī ʻe ia ʻae angahala ki he kelekele.
Hiva kia Sihova ʻaki ʻae fakafetaʻi;
hiva fakamālō ʻi he haʻape ki hotau ʻOtua:
‌ʻAia ʻoku ne ʻufiʻufi ʻaki ʻae langi ʻae ngaahi ʻao,
ʻoku ne teuteu ʻae ʻuha ki he kelekele,
mo ne fakatupu ʻae mohuku ʻi he ngaahi moʻunga.
‌ʻOku ne foaki ki he manu ʻene meʻakai,
pea ki he fanga leveni iiki ʻaia ʻoku tangi.
10 ‌ʻOku ʻikai fiefia ia ʻi he mālohi ʻoe hoosi:
ʻoku ʻikai fiefia ia ʻi he kau vaʻe ʻoe tangata.
11 ‌ʻOku fiefia ʻa Sihova ʻiate kinautolu ʻoku nau manavahē kiate ia,
ʻiate kinautolu ʻoku nau ʻamanaki ki heʻene ʻaloʻofa.
12 Fakamālō kia Sihova, ʻE Selūsalema;
fakamālō ki ho ʻOtua, ʻE Saione.
13 He kuo ne fakamālohi ʻae ngaahi songo ʻo ho ngaahi matapā;
kuo ne tāpuakiʻi hoʻo fānau ʻi loto ʻiate koe.
14 ‌ʻOku fakatupu ʻe ia ʻae melino ʻi ho ngaahi potu,
pea ʻoku ne fakamahu ʻaki koe ʻae uite ʻoku fungani lelei.
15 ‌ʻOku ne tuku atu ʻene fekau ki māmani:
ʻoku vave ʻaupito ʻae lele atu ʻo ʻene folofola,
16 ‌ʻOku ne foaki ʻae ʻuha hinehina ʻo hangē ko e fulufuluʻi sipi:
ʻoku ne tūtuuʻi ʻae hahau kuo fefeka ʻo hangē ko e efuefu.
17 ‌ʻOku ne laku atu ʻae ʻuha maka ʻo hangē ko e ngaahi momoʻi meʻa siʻi:
ko hai ʻe faʻa kātaki hono momoko?
18 ‌ʻOku ne fekau atu ʻene folofola, pea ʻoku vai ai ia:
ʻoku ne pule ke angi ʻene matangi, pea ʻoku tafe atu ʻae ngaahi vai.
19 ‌ʻOku ne fakahā ʻene folofola kia Sēkope,
ʻa ʻene ngaahi tuʻutuʻuni mo ʻene ngaahi fakamaau ki ʻIsileli.
20 Naʻe ʻikai te ne fai pehē ki ha puleʻanga ʻe taha:
pea ko ʻene ngaahi fakamaau, naʻe ʻikai tenau ʻilo ki ai.
Mou fakamālō kia Sihova.