Tongan Bible (Revised West Version) Saame 146
146
1 ʻOku fuakava ʻae tangata tohi saame te ne fakamālō maʻuaipē ki he ʻOtua. 3 ʻOku ne enginaki ke ʻoua naʻa falala ki he tangata. 5 ʻOku totonu ke falala pe ki he ʻOtua, koeʻuhi ko ʻene māfimafi, mo ʻene angatonu, mo ʻene ʻaloʻofa, pea mo ʻene pule.
Mou fakamālō kia Sihova.
Fakamālō kia Sihova, ʻE hoku laumālie.
Teu fakamālō kia Sihova ʻi heʻeku kei moʻui:
teu hiva fakamālō ki hoku ʻOtua ʻi he lolotonga ʻo ʻeku moʻui.
‌ʻOua naʻa mou falala ki he ngaahi ʻeiki,
pe ki he foha ʻoe tangata, ʻaia ʻoku ʻikai ha fakamoʻui ʻiate ia.
‌ʻOku mole atu ʻene mānava, pea ʻoku foki ia ki he kelekele;
ʻoku mole ai ʻi he ʻaho ko ia ʻene ngaahi mahalo.
‌ʻOku monūʻia ia ʻaia ʻoku ne maʻu ʻae ʻOtua ʻo Sēkope ko hono tokoni,
pea ko ʻene ʻamanaki lelei ʻoku ʻia Sihova ko hono ʻOtua:
‌ʻAia naʻa ne ngaohi ʻae langi, mo māmani,
ʻae tahi mo e meʻa kotoa pē ʻoku ʻi ai:
pea ʻoku ne tauhi ʻae moʻoni ʻo lauikuonga:
‌ʻAia ʻoku ne fai ʻae fakamaau koeʻuhi ko e kakai fakamālohia:
ʻoku ne foaki ʻae meʻakai ki he fiekaia. ʻOku vete ʻe Sihova ʻae kau pōpula:
‌ʻOku fakaʻā ʻe Sihova ʻae kui:
ʻoku fokotuʻu ʻe Sihova ʻakinautolu kuo mapelu ki lalo:
ʻoku ʻofa ʻa Sihova ki he angatonu:
‌ʻOku fakamoʻui ʻe Sihova ʻae kakai muli;
ʻoku ne fakafiemālieʻi ʻae tamai mate mo e fefine kuo mate hono ʻunoho:
ka ko e hala ʻoe angahala ʻoku ne fulihi ia.
10 ‌ʻE pule ʻa Sihova ʻo taʻengata,
ʻio, ko ho ʻOtua, ʻE Saione,
ʻi he ngaahi toʻutangata kotoa pē.
Mou fakamālō kia Sihova.