145
1 ʻOku fakamālō ʻa Tevita ki he ʻOtua koeʻuhi ko hono ongoongolelei, 8 Mo ʻene angalelei 11 Mo hono puleʻanga, 14 Mo ʻene pule lelei, 17 Pea mo ʻene ʻaloʻofa fakamoʻui.
Ko e Saame ʻoe fakamālō ʻa Tevita.
Te u fakahikihiki koe, ko hoku ʻOtua, ko e tuʻi;
pea te u fakafetaʻi ki ho huafa ʻo lauikuonga pea taʻengata.
Te u fakafetaʻi kiate koe ʻi he ʻaho kotoa pē;
pea te u fakamālō ki ho huafa ʻo lauikuonga pea taʻengata.
‌ʻOku lahi ʻa Sihova, pea ʻoku ngali ke faʻa fakamālō kiate ia;
pea ko hono lahi ʻoku taʻefaʻaʻiloʻi.
‌ʻE fakamālō ʻae toʻutangata ʻe taha ki hoʻo ngaahi ngāue ʻo aʻu ki he taha,
pea tenau fakahā hoʻo ngaahi ngāue lahi.
Te u lea ki hono ongoongolelei lahi ʻo hoʻo ʻafio,
pea mo hoʻo ngaahi ngāue fakaofo.
Pea ʻe lea ʻae kakai ki hono mālohi ʻo hoʻo ngaahi ngāue fakailifia:
pea te u fakahā hoʻo māfimafi.
Tenau faʻa fakahā ʻae fakamanatu ʻo hoʻo ʻulungāanga lelei lahi,
pea tenau hiva ʻaki hoʻo māʻoniʻoni.
‌ʻOku angalelei ʻa Sihova, pea fonu ʻi he manavaʻofa;
ʻoku tōʻohi hono houhau, pea ʻoku lahi ʻa ʻene ʻaloʻofa.
‌ʻOku angalelei ʻa Sihova ki he kakai kotoa pē:
pea ʻoku kāpui ʻene ngāue kotoa pē ʻe heʻene ngaahi ʻaloʻofa ongongofua.
10 ‌ʻE Sihova, ʻe fakamālō kiate koe ʻa hoʻo ngaahi ngāue kotoa pē;
pea ʻe fakafetaʻi kiate koe ʻa hoʻo kakai māʻoniʻoni.
11 Tenau lea ki he nāunau ʻo ho puleʻanga,
pea talanoa ki hoʻo māfimafi;
12 Ke fakaʻilo ki he ngaahi foha ʻoe tangata ʻene ngaahi ngāue lahi,
pea mo e ongoongolelei lahi ʻo hono puleʻanga.
13 Ko ho puleʻanga ko e puleʻanga taʻengata,
pea ko hoʻo pule ʻoku tolonga ia ʻi he ngaahi toʻutangata kotoa pē.
14 ‌ʻOku poupou hake ʻe Sihova ʻakinautolu kotoa pē kuo hinga,
pea ʻoku ne fokotuʻu ʻakinautolu kotoa pē kuo mapelu ki lalo.
15 ‌ʻOku hanga ʻae ngaahi mata kotoa pē kiate koe;
pea ʻoku ke foaki ʻenau meʻakai ʻi he feituʻulaʻā totonu.
16 ‌ʻOku ke mafola ho nima,
mo fakamākona ʻae holi ʻae meʻa moʻui kotoa pē.
17 ‌ʻOku angatonu ʻa Sihova ʻi hono hala kotoa pē,
pea māʻoniʻoni ʻi heʻene ngaahi ngāue kotoa pē.
18 ‌ʻOku ofi ʻa Sihova kiate kinautolu kotoa pē kuo ui ki heʻene ʻafio,
kiate kinautolu kotoa pē ʻoku nau ui kiate ia ʻi he moʻoni.
19 Te ne fai ki he holi ʻanautolu ʻoku manavahē kiate ia:
ʻe fanongo foki ia ki heʻenau tangi, pea te ne fakamoʻui ʻakinautolu.
20 ‌ʻOku fakamoʻui ʻe Sihova ʻakinautolu kotoa pē ʻoku nau ʻofa kiate ia:
ka ko e angakovi kotoa pē te ne fakaʻauha.
21 ‌ʻE lea ʻaki ʻe hoku ngutu ʻae fakamālō kia Sihova:
pea tuku ke fakafetaʻi ʻae kakano kotoa pē ki hono huafa māʻoniʻoni ʻo lauikuonga pea taʻengata.