144
1 ʻOku fakafetaʻi ʻe Tevita ki he ʻOtua koeʻuhi ko ʻene ʻaloʻofa kiate ia pea ki he tangata. 5 ʻOku ne hū ke fakamoʻui ia ʻe he ʻOtua mei hono ngaahi fili. 9 ʻOku ne fakahā te ne fakamālō ki he ʻOtua. 11 ʻOku ne lotu ke hoko ʻae monūʻia ki he puleʻanga.
Ko e Saame ʻa Tevita.
Ke monūʻia pē ʻa Sihova ko hoku makatuʻu,
ʻaia ʻoku ne ako ki hoku nima ketau,
mo hoku louhiʻi nima ketau:
Ko hoku leleiʻanga, mo ʻeku kolo:
mo hoku fale māʻolunga, mo hoku fakamoʻui;
ko hoku fakaū, pea ko ia ʻoku ou falala ki ai;
ʻoku ne fakamoʻulaloaʻi hoku kakai kiate au.
‌ʻE Sihova, ko e hā ʻae tangata, ʻoku ke tokanga ai kiate ia!
Pe ko e foha ʻoe tangata, koeʻuhi ʻoku ke finangalo kiate ia!
‌ʻOku tatau ʻae tangata mo e meʻa vaʻinga:
ko hono ngaahi ʻaho ʻoku hangē ko e ʻata ʻoku mole atu.
Ofeʻi hifo, ʻE Sihova, ho ngaahi langi, pea ke hāʻele hifo:
ala ki he ngaahi moʻunga, pea tenau kohu ai.
Lī atu ʻae ʻuhila, pea fakamovete ʻakinautolu:
fanaʻi atu hoʻo ngaahi ngahau, mo fakaʻauha ʻakinautolu.
Fekau mai ho nima mei ʻolunga;
fakamoʻui au, mo fakahaofi au mei he ngaahi vai lahi,
mei he nima ʻoe fānau ʻae muli;
‌ʻAkinautolu ʻoku lea ʻaki ʻe honau ngutu ʻae vaʻinga,
pea ko honau nima toʻomataʻu ko e nima toʻomataʻu ʻoe loi.
‌ʻE ʻOtua, te u hiva ʻaki ʻae hiva foʻou kiate koe:
te u hiva fakamālō kiate koe ʻaki ʻae saliteli mo e meʻa faiva ʻoku filo ʻe hongofulu.
10 Ko ia ia ʻoku ne foaki ʻae fakamoʻui ki he ngaahi tuʻi:
ʻoku ne fakamoʻui ʻa Tevita ko ʻene tamaioʻeiki mei he heletā ʻoe kovi.
11 Fakamoʻui au,
mo fakahaofi au mei he nima ʻoe fānau ʻae muli;
ʻakinautolu ʻoku lea ʻaki ʻe honau ngutu ʻae vaʻinga,
pea ko honau nima toʻomataʻu ko e nima toʻomataʻu ʻoe loi:
12 Koeʻuhi ke tatau homau ngaahi foha mo e ngaahi ʻakau naʻe tupu ʻi heʻenau talavou;
ke tatau homau ngaahi ʻofefine mo e ngaahi maka ʻoe tuliki, kuo tā ʻo fakatatau mo e fale fakaʻeiʻeiki:
13 Koeʻuhi ke pito ai homau ngaahi feleoko,
ʻoku ʻomi mei ai ʻae meʻakai kehekehe kotoa pē:
ke fānau ʻemau ngaahi fanga sipi ʻi he lauʻi afe mo e lauʻi mano ʻi homau ngaahi hala:
14 Ke mālohi ai ʻemau fanga pulu tangata ke ngāue;
ke ʻoua naʻa ai ʻae ʻoho mai, pē ʻae hola kituaʻā;
ke ʻoua naʻa ai ha lāunga ʻi homau ngaahi hala.
15 ‌ʻOku monūʻia ʻae kakai ko ia, ʻaia ʻoku pehē:
ʻio, ʻoku monūʻia ʻae kakai ko ia, ʻoku ʻOtua ʻaki ʻa Sihova.